zakończone

Nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach ogłasza nabór na 1 stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2015 r.

Zatrudnienie nastąpi w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy zastępczej na rok 2015

Okres zatrudnienia: od 01.05.2015 do 31.12.2015

1.Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego;

b) korzystanie z pełni praw publicznych;

c) nieposzlakowana opinia;

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

f) wykształcenie;

  • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
  • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;

f) umiejętność współpracy w zespole;

g) odporność na sytuacje stresowe;

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

i) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;

j) znajomość przepisów:

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej/ Dz.U.2015r..poz.163/;

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/ Dz.U. 2013r.poz.135 ze zm./ ;

 innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia;

b) komunikatywność;

c) odpowiedzialność;

d) kreatywność;

e) obowiązkowość;

f) rzetelność;

g) zaangażowanie i odporność na stres;

h) zdolności organizacyjne.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.;

- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych;

- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym;

- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego;

- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną;

- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między - zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.

5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem;

b) List motywacyjny;

! List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014r. poz. 1182/

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,

h) kopia dowodu osobistego,

i) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały W/w. dokumentów.

6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach Lutowiska 14 i dokonanie wyboru asystenta rodziny nastąpi na jej podstawie, po uprzednim powiadomieniu kandydata w formie telefonicznej o terminie rozmowy.

7. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach - budynek Urzędu Gminy w Lutowiskach I piętro p. nr 7. lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Lutowiska 14, 38-713-Lutowiska
Z dopiskiem:”Nabór na stanowisko asystenta rodziny”
w terminie od 14.04.2015 r. do 24.04.2015 r.
(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00)

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Proszę o podanie numeru telefonu do kontaktu indywidualnego.

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Lutowiskach i na stronie internetowej Gminy Lutowiska.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk Kierownik OPS. Lutowiska | Data wprowadzenia: 2015-04-14 09:04:07 | Data modyfikacji: 2015-06-08 09:56:19.
Data wprowadzenia: 2015-04-14 09:04:07
Data modyfikacji: 2015-06-08 09:56:19
Autor: Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk Kierownik OPS. Lutowiska
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
« powrót