zakończone

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA
SOCJALNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach ogłasza nabór na stanowiskopracownikasocjalnego w wymiarze 1 etatu

Kryteria wyboru kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego: 

Wymagania niezbędne: 

 1.       Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
  • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  • ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
  • ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  • spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 poz. 930 ze zm.),
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 8. Znajomość przepisów prawnych oraz umiejętność ich zastosowania i interpretowania z zakresu:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz.930 ze zm.),
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r.,poz. 1390 poz. 1493 ze zm.).
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. 2017r.,poz. 697),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1257),
  • innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

 Wymagania dodatkowe: 

 1. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 2. praca w programie komputerowym POMOST;
 3. umiejętność skutecznego komunikowania się;
 4. umiejętność pracy zespołowej;
 5. umiejętność organizowania pracy własnej;
 6. samodzielność, zaangażowanie;
 7. dyspozycyjność;
 8. odporność na sytuacje stresowe;
 9. prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;
 10. mile widziane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego.

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności: 

 1. praca socjalna, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych; dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 2. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 3. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 4. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 5. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 6. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 7. przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych;
 8. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 9. tworzenie i realizacja projektów, pozyskiwanie środków unijnych;
 10. współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;
 11. uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji;
 12. realizowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 13. udział w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny;
 14. bieżąca współpraca z asystentem rodziny;
 15. współpraca z Działem Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego;
 16. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;
 17. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego; praca w programie komputerowym POMOST;
 18. wykonywanie sprawozdawczości i informacji o realizowanych działaniach; 

Wymagane dokumenty: 

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, oryginał kwestionariusza osobowegodla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy.
 4. oświadczenie o treści : „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych ,nie byłam(byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione umyślnie”,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
 6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r.poz. 922). 

Dokumentynależy składać lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do 30 listopada 2017r. do godz. 1300. 

Oferty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Lutowiska oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka. 

Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik GOPS w Lutowiskach – tel. (13) 461-00-55 lub osobiście w Ośrodku.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-11-20 11:29:41 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:57:01.
Data wprowadzenia: 2017-11-20 11:29:41
Data modyfikacji: 2017-12-08 12:57:01
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
« powrót