zakończone

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lutowiskach poszukuje osoby na stanowisko:
Referent ds. świadczeń wychowawczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach poszukuje osoby na stanowisko: 

Pomoc administracyjno-biurowa 

Ilość etatów: 1/2 

 1. 1.      Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      wykształcenie wyższe, ( preferowane administracja, zarządzanie)

4)      osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      nieposzlakowana opinia,

6)      znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych

7)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera. 

 1. 2.      Wymagania dodatkowe:

1)      preferowane doświadczenie zawodowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego lub obsługą klienta w administracji publicznej,

2)      dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

3)      komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udzielanie informacji o przysługującym świadczeniu wychowawczym, świadczeniach rodzinnych wszystkim osobom zainteresowanym przyznaniem świadczeń.
 2. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, sprawdzanie prawidłowości wypełnionego wniosku oraz załączonych do niego dokumentów.
 3. Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia wychowawczego.
 4. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji z zakresu świadczenia wychowawczego .
 5. Prowadzenie rejestrów przyjętych wniosków i wydanych decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia wychowawczego .
  1. Przygotowywanie pism wraz z wnioskiem i dokumentacją do Marszałka Województwa w przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczenia wychowawczego, przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w celu ustalenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  2. Konsultacja z radcą prawnym w sprawie ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego, oraz w sprawach wątpliwych dotyczących załatwianych spraw.
   1. Ustalanie i rozliczanie należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz współpraca w tym zakresie z Głównym Księgowym.
   2. Wystawianie zaświadczeń odnośnie spraw regulowanych przez przepisy stosowanych ustaw.
   3. Współdziałanie z Głównym Księgowym przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu .
   4. Przygotowywanie materiałów dotyczących wniosków o dostępie do informacji publicznej w zakresie zajmowanego stanowiska.
   5. Szacowanie potrzeb, zapotrzebowanie na środki w zakresie świadczenia wychowawczego 

4. Wymagane dokumenty: 

1)      wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2)      własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

3)      własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

4)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5)      świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,

6)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy.

8)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub ważne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

9)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach, pokój nr 7 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach , Lutowiska 14, 38-713-Lutowiska w terminie do 04.12.2017 r. Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach zastrzega sobie prawo wyboru potencjalnych kandydatów, którzy zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-11-21 12:41:50 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:57:36.
Data wprowadzenia: 2017-11-21 12:41:50
Data modyfikacji: 2017-12-08 12:57:36
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
« powrót