zakończone

Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw
podatków i opłat

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 142 z 2001r. z późn. zm./ Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw podatków i opłat.

1.Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14

2. Określenie stanowiska urzędniczego
Referent /mł. referent, podinspektor – w zależności od kwalifikacji i stażu pracy/, pełny etat.
Zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych umiejscowione jest w Referacie Finansowym i podlega skarbnikowi gminy który jest kierownikiem referatu.

3. Wymagania 
a/ niezbędne /formalne/:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie minimum średnie  /preferowane: wyższe ekonomiczne, administracyjne lub pokrewne/,
- ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia
b/ dodatkowe /będące przedmiotem oceny/
- umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa programów komputerowych,
- znajomość podstawowych zasad funkcjonowania Gminy oraz zasad finansowania, 
- znajomość procedury administracyjnej, ordynacji podatkowej i zasad rachunkowości
- doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres wykonywanych zadań:
- prowadzenie postępowania w zakresie zobowiązań podatkowych wobec Gminy od osób fizycznych i prawnych: wymiar, ustalanie,  odraczanie, umarzanie, kontrola, pomoc publiczna.
- rozliczanie i kontrola inkasentów,  
- prowadzenie księgowości podatkowej, 
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników

5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV /życiorys/,
- kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i staż pracy,
- informacja z krajowego rejestru karnego lub oświadczenie o niekaralności,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku lub oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na stanowisku urzędniczym.
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia.1997r. o ochronie danych osobowych.
 
6. Termin i miejsce składania ofert
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu /pok. Nr 1/  lub przesłać pocztą /decyduje data wpływu/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2007r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór – podatki”.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.
Wyniki postępowania będą ogłoszone na stronie internetowej www.lutowiska.pl w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa na czas określony, po tym terminie może być zatrudniony na czas nieokreślony a po uzyskaniu pozytywnej oceny kwalifikacyjnej może być mianowany na stanowisko z mianowania.
Przed zawarciem umowy o pracę kandydat zobowiązany jest do dostarczenia aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego, zaświadczenia lekarskiego /jeśli nie zostały dostarczone wcześniej/ oraz  oryginałów wymaganych dokumentów, złożonych w kopiach
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać u sekretarza gminy tel.013 4610311

 

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2007-07-05 12:07:31 | Data modyfikacji: 2007-10-26 12:08:57.
Data wprowadzenia: 2007-07-05 12:07:31
Data modyfikacji: 2007-10-26 12:08:57
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
« powrót