zakończone

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds.
spraw środków pomocowych i zamówień
publicznych

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 142 z 2001r. z późn. zm./ Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw środków pomocowych i zamówień publicznych.

1. Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14

2. Określenie stanowiska urzędniczego
Referent /mł. referent, podinspektor – w zależności od kwalifikacji i stażu pracy/, pełny etat.
Zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu stanowisko ds. spraw środków pomocowych i zamówień publicznych umiejscowione jest w Gminnym Centrum Informacji.

3. Wymagania 
a/ niezbędne /formalne/:
-  obywatelstwo polskie,
-  wykształcenie minimum średnie  /preferowane: wyższe ekonomiczne, administracyjne lub pokrewne/,
- ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
-  nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
-  nieposzlakowana opinia
b/ dodatkowe /będące przedmiotem oceny/
-  znajomość podstawowych zasad funkcjonowania Gminy,
-  znajomość funkcjonowania programów pomocowych oraz zasad pozyskiwania środków,
-  doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu środków unijnych i innych funduszy,
-  znajomość przepisów dot. zamówień publicznych.,
-  znajomość języków obcych,
-  umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa programów komputerowych,
-  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres wykonywanych zadań:
-  gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funduszy UE oraz z innych funduszy pomocowych,
- sporządzanie wniosków aplikacyjnych na realizację zadań Gminy w ramach projektów z udziałem środków pomocowych oraz rozliczeń i sprawozdań,
-  współdziałanie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy i kierownikami podległych jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania procedury zamówień publicznych wynikających z ustawy oraz udział w opracowaniu dokumentacji i pracach komisji przetargowej.

5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV /życiorys/,
- kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i staż pracy,
- informacja z krajowego rejestru karnego lub oświadczenie o niekaralności,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku lub oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na stanowisku urzędniczym.
-  kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia.1997r. o ochronie danych osobowych.
 
6. Termin i miejsce składania ofert
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu /pok. Nr 1/  lub przesłać pocztą /decyduje data wpływu/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia  20 września 2007r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nabór – środki pomocowe”.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.
Wyniki postępowania będą ogłoszone na stronie internetowej www.lutowiska.pl w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa na czas określony, po tym terminie może być, po uzyskaniu pozytywnej oceny kwalifikacyjnej, zatrudniony na czas nieokreślony lub mianowany na stanowisko z mianowania.
Przed zawarciem umowy o pracę kandydat zobowiązany jest do dostarczenia aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego i zaświadczenia lekarskiego /jeśli nie zostały dostarczone wcześniej/ oraz  oryginałów wymaganych dokumentów, złożonych w kopiach.
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać u sekretarza gminy tel.013 4610311

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2007-08-29 12:35:08 | Data modyfikacji: 2007-10-26 12:08:15.
Data wprowadzenia: 2007-08-29 12:35:08
Data modyfikacji: 2007-10-26 12:08:15
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
« powrót