zakończone

Nabór ofert na stanowisko nauczyciela

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór ofert na stanowisko nauczyciela „Punktu Przedszkolnego w Lutowiskach.
Kandydaci na to stanowisko winni posiadać kwalifikacje wymagane dla nauczycieli określone w rozporządzeniu  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 10.09.2002r. Dz. U. Nr. 155 poz. 1288 z  późn. zm.
Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: "Nabór na stanowisko nauczyciela Punktu  Przedszkolnego w Lutowiskach" w terminie do dnia 13 czerwca 2008r. do godz. 12oo w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Lutowiskach 38-713 Lutowiska. /telefon kontaktowy 013 4610300/.
Oferty powinny zawierać:
1. Życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej.
2. Dokumenty  potwierdzające  posiadanie  wymaganych  kwalifikacji do pełnienia zawodu nauczyciela.
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu nauczyciela.
Wybór kandydata nastąpi w dniu 13.06.2008r. przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Lutowiska.
O  wynikach  naboru  na  stanowisko  nauczyciela wychowania przedszkolnego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie.

Wójt
Włodzimierz Podyma

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:45:04 | Data modyfikacji: 2008-08-18 11:59:26.
Data wprowadzenia: 2008-06-05 12:45:04
Data modyfikacji: 2008-08-18 11:59:26
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
« powrót