zakończone

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 142 z 2001r. z późn. zm./ Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: KSIĘGOWA

1. Nazwa i adres jednostki
 Urząd Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14

2. Określenie stanowiska urzędniczego
 Księgowa /młodsza księgowa – w zależności od kwalifikacji i stażu pracy/, pełny etat.
 Zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu stanowisko umiejscowione jest w Referacie Finansowym i podlega skarbnikowi gminy który jest kierownikiem referatu.

3. Wymagania
 a/ niezbędne /formalne/:
 - obywatelstwo polskie,
 - wykształcenie minimum średnie /preferowane: wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne i dodatkowe kwalifikacje z zakresu księgowości/,
 - ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 - nie karalność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 - nieposzlakowana opinia
 b/ dodatkowe /będące przedmiotem oceny/
 - umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa programów komputerowych,
 - znajomość podstawowych zasad funkcjonowania Gminy oraz zasad finansowania,
 - znajomość zasad rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej,
 - doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
 - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres wykonywanych zadań:
- prowadzenie księgowości budżetowej, /w tym także jednostek podległych, z wyjątkiem oświaty/,
 - sporządzenie list płac pracowników,
 - ewidencja podatku dochodowego od osób fizycznych wg list płac i rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
- wykonywanie zadań w zakresie obowiązków zakładu pracy wynikających z ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz świadczeniach społecznych w razie choroby i macierzyństwa i współpraca z ZUS w tym zakresie,
- ewidencja inwestycji, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

5. Wymagane dokumenty:
 - list motywacyjny,
 - CV /życiorys/,
 - kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i staż pracy,
 - informacja z krajowego rejestru karnego lub oświadczenie o niekaralności,
 - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku lub oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na stanowisku urzędniczym.
 - kwestionariusz osobowy,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia.1997r. o ochronie danych osobowych.
 - pożądane jest również podanie numeru kontaktowego do kandydata.
 
6. Termin i miejsce składania ofert
 Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu /pok. Nr 1/ lub przesłać pocztą /decyduje data wpływu/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2008r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór – księgowa”.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.
Wyniki postępowania będą ogłoszone na stronie internetowej www.bip.lutowiska.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa na czas określony, po tym terminie może być zatrudniony na czas nieokreślony po uzyskaniu pozytywnej oceny kwalifikacyjnej.
Przed zawarciem umowy o pracę kandydat zobowiązany jest do dostarczenia aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego, zaświadczenia lekarskiego /jeśli nie zostały dostarczone wcześniej/ oraz oryginałów wymaganych dokumentów, złożonych w kopiach
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać u sekretarza gminy tel.013 4610311

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2008-08-18 12:01:34 | Data modyfikacji: 2008-09-08 14:40:18.
Data wprowadzenia: 2008-08-18 12:01:34
Data modyfikacji: 2008-09-08 14:40:18
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
« powrót