zakończone

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie
o naborze na stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 3a ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 142 z 2001r. z późn. zm./  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – główny księgowy

1.Nazwa i adres jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach, 38-713 Lutowiska 14

2. Określenie stanowiska urzędniczego
    Główny księgowy,1/2 etatu

3. Wymagania
     a/ niezbędne /formalne/:
     -  obywatelstwo polskie,
     -  wykształcenie wyższe ekonomiczne, ,
     - ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    -  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
    -  nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
    -  nieposzlakowana opinia.
    b/ dodatkowe /będące przedmiotem oceny/
     -  umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa programów komputerowych,
     -  znajomość zasad rachunkowych w tym rachunkowości budżetowej,
     -  doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
     -  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres wykonywanych zadań:
    - Wykonywanie zadań i obowiązków  wynikających z przepisów szczególnych w zakresie praw   i obowiązków głównych księgowych.
-  Prowadzenie w całości księgowości budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
-  Ewidencja podatku dochodowego od osób fizycznych wg list płac ,rozliczenia z Urzędem Skarbowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych ,sporządzanie list płac dla pracowników GOPS.
- Wykonywanie zadań w zakresie obowiązków zakładu pracy wynikających z ustawy o ubezpieczeniach społecznych.
-  Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
- Wykonywanie zadań w zakresie obowiązków zakładu pracy, wynikających z ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.

5. Wymagane dokumenty:
     - list motywacyjny,
     - CV /życiorys/,
     - kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i staż pracy,
     -  informacja z krajowego rejestru karnego lub oświadczenie o niekaralności,
     - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku lub oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na stanowisku urzędniczym.
     - kwestionariusz osobowy,
     - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia.1997r. o ochronie danych osobowych.
 
6. Termin i miejsce składania ofert
    Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  pok. Nr 8/ lub przesłać pocztą/decyduje data wpływu/ w nieprzekraczalnym terminie  do dnia   16 grudnia 2008r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem, ,nabór-główny księgowy’’.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.
Wyniki postępowania będą ogłoszone na stronie internetowej www.lutowiska.pl w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa na czas określony, po tym terminie może być zawarta umowa na czas nieokreślony.
Przed zawarciem umowy o pracę kandydat zobowiązany jest do dostarczenia aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego, zaświadczenia lekarskiego /jeśli nie zostały dostarczone wcześniej/ oraz  oryginałów wymaganych dokumentów, złożonych w kopiach
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać  w OPS. tel.013 4610055

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2009-01-07 11:06:21.
Data wprowadzenia: 2009-01-07 11:06:21
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
« powrót