zakończone

Nabór kandydata na rachmistrza spisowego

Wójt Gminy Lutowiska  - GMINNY KOMISARZ SPISOWY ogłasza nabór kandydata na rachmistrza spisowego – do spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.

KANDYDAT  NA RACHMISTRZA SPISOWEGO WINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- mieć ukończony  18 rok życia,

- wykształcenie co najmniej średnie, 

- biegła znajomość języka polskiego,

- niekaralność,

- być osobą godną zaufania,

- zamieszkiwać na terenie Gminy Lutowiska,

- być mobilnym,

- posiadać umiejętności interpersonalne, takie jak: asertywność, łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się, radzenie sobie w sytuacjach stresowych i konfliktowych,

- posiadać znajomość  podstaw GIS oraz obsługi urządzeń typu  PDA.

- umiejętność  działania pod presją czasu

HARMONOGRAM PRACY RACHMISTRZÓW:

Okres przeprowadzanych szkoleń od 5 stycznia – 25 lutego 2011 roku (czas trwania szkolenia: 4 dni - 24 godziny szkoleniowe zakończone egzaminem.)

6-7 kwietnia 2011 r. - szkolenie uzupełniające i odprawa przedspisowa dla rachmistrzów.

8 kwietnia 2011 r. – 30 czerwca 2011 r. – spis powszechny ludności i mieszkań.

TRYB POWOŁYWANIA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH:

1.    Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami hand-held oraz zainstalowanymi na nich aplikacjami.

2.    Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

3.    Rachmistrze spisowi będą powołani przez Dyrektora Urzędu Statystycznego we Rzeszowie  na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego w Lutowiskach po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku przestrzegania tajemnicy statystycznej.

4.    Praca rachmistrza spisowego wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia.

5.    Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand–held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona zostanie według odrębnych zasad.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    pisemne zgłoszenie swojej kandydatury zawierające następujące dane:

    imię i nazwisko,

    adres zamieszkania,

    nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,

    data urodzenia,

2.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej

3.    kserokopia dowodu osobistego,

4.    oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych

5.    oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne w tym umyślne przestępstwo skarbowe 

Zgłoszenie winno być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu kandydatury na rachmistrza spisowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm./

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów – NSP 2011” należy składać w Gminnym Biurze Spisowym w Lutowiskach (Gminne Centrum Informacji), Lutowiska 14 w godzinach 9.00 do 16.00 w terminie do 14 grudnia 2010r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

INNE  INFORMACJE:

1.    Etapy naboru to:

-    sprawdzenie ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów),

-    rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

2.    O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

3.    Dodatkowe informacje dot. naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym (GCI) lub pod nr tel. +48134610313

Wójt Gminy Lutowiska
Krzysztof Mróz

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:40:47 | Data modyfikacji: 2011-04-12 11:16:49.
Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:40:47
Data modyfikacji: 2011-04-12 11:16:49
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
« powrót