zakończone

Wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Lesku

Zgodnie z ustaleniami Kolegium Sądu Okręgowego Rada Gminy Lutowiska dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Lesku. Stosownie do art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 ze zm.) kandydatów na ławników mogą zgłaszać stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2011r. na karcie zgłoszenia wg wzoru ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzeniem z dnia 15 marca 2006. Wzór karty dostępny jest na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy. Do karty kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:
 1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2011-06-03 11:16:41 | Data modyfikacji: 2012-01-10 16:17:54.
Data wprowadzenia: 2011-06-03 11:16:41
Data modyfikacji: 2012-01-10 16:17:54
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
« powrót