zakończone

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze

Na podstawie art. 13 -16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm./ Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Lutowiska.

 1. Nazwa i adres jednostki
  Urząd Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14
 2. Określenie stanowiska urzędniczego
  - podinspektor ds. gospodarki odpadami
 3. Wymagania
  a/ niezbędne /formalne/:
  - obywatelstwo polskie,
  - wykształcenie wyższe /preferowane wyższe: administracyjne, prawnicze, ochrony środowiska lub ekonomiczne/,
  - ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  - niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  - nieposzlakowana opinia
  b/ dodatkowe /będące przedmiotem oceny/
  - umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa programów komputerowych,
  - znajomość podstawowych zasad funkcjonowania Gminy, zasad finansowania, procedury administracyjnej, zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska oraz umiejętność właściwej interpretacji przepisów,
  - doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
  - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  - prawo jazdy kat. B,
 4. Zakres wykonywanych zadań:
  1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Lutowiska,
  2. Zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
  3. Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego osób objętych systemem gospodarki odpadami, prowadzenie ewidencji opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz egzekucja opłat,
  4. Realizacja programu usuwania azbestu w tym ewidencja i sprawozdawczość,
  5. Prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych oczyszczalni ścieków,
  6. Opracowanie projektów aktów prawa wynikających z zajmowanego stanowiska pracy,
  7. Sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska,
  8. Inne sprawy wynikające z przepisów prawa związane z gospodarką odpadami i ochroną środowiska przed nieczystościami płynnymi.
 5. Warunki pracy na stanowisku
  1) zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu
  2) wykonywanie czynności biurowych i kontrolnych,
  3) praca przy komputerze
 6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lutowiska, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 7. Wymagane dokumenty:
  - list motywacyjny,
  - CV /życiorys/,
  - kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i staż pracy,
  - informacja z krajowego rejestru karnego lub oświadczenie o niekaralności,
  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku lub oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na stanowisku urzędniczym.
  - kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia.1997r. o ochronie danych osobowych.
  - pożądane jest również podanie numeru kontaktowego do kandydata.
 8. Termin i miejsce składania ofert
  Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu /pok. Nr 2/ lub przesłać pocztą /decyduje data wpływu/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2012r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór –gospodarka odpadami”.
  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej 24-25 września 2012 r.
  Postępowanie konkursowe obejmuje analizę złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. W przypadku dużej ilości kandydatów przed rozmowami kwalifikacyjnymi zostanie przeprowadzony pisemny test.
  Wyniki postępowania będą ogłoszone na stronie internetowej 
  www.lutowiska.pl w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.[nbsp]
  Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa na czas określony, po tym terminie może być zatrudniony na czas nieokreślony po uzyskaniu pozytywnej oceny kwalifikacyjnej.
  Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie zobowiązany do odbycia służby przygotowawczej, zakończonej egzaminem.
  Przed zawarciem umowy o pracę kandydat zobowiązany jest do dostarczenia aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego, zaświadczenia lekarskiego /jeśli nie zostały dostarczone wcześniej /oraz oryginałów wymaganych dokumentów, złożonych w kopiach.
  Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać u sekretarza gminy tel. +48134610311
 Lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-01-10 16:18:30 | Data modyfikacji: 2012-09-26 11:04:49.
Data wprowadzenia: 2012-01-10 16:18:30
Data modyfikacji: 2012-09-26 11:04:49
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
« powrót