Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Lutowiska  www.lutowiska.pl
Dane
Aktualności
Organy
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Urząd Gminy
Dane kontaktowe
Wykaz telefonów
Załatwianie spraw
Regulamin organizacyjny
Ochrona danych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Protokoły
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Organizacje Pozarządowe
Informacje o środowisku
Plany rozwoju
Zarządzenia
Inne
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Budżet
Dług publiczny
Przetargi
Praca
Oferty inwestycyjne
Współpraca z zagranicą
Wybory, referenda
° Prezydent
° Parlament
° Samorząd
° Referendum
° Wybory uzupełniające
Publikacje prawne
Petycje
Konsultacje społeczne
Działalność lobbingowa
Pozostałe
Serwis
Elektroniczny Urząd
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Archiwum
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory, referenda strona główna 

Wybory, referenda
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika
wyborczego
 Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego
Data wprowadzenia informacji 2018-02-28 12:03:51, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19
lutego 2018 r.
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 lutego 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-28 11:16:50 Informację zaktualizowano 2018-02-28 12:07:17, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
INFORMACJA O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH ORAZ
O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA
FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

INFORMACJA O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie podaje do wiadomości informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury w Krośnie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach

Gmina Liczba urzędników wyborczych

Baligród 2
Besko 2
Brzozów 4
Brzyska 2
Bukowsko 2
Chorkówka 2
Cisna 2
Czarna 2
Dębowiec 2
Domaradz 2
Dukla 2
Dydnia 2
Haczów 2
Iwonicz Zdrój 2
Jasienica Rosielna 2
Jasło gm. 2
Jasło m. 4
Jaśliska 2
Jedlicze 2
Kołaczyce 2
Komańcza 2
Korczyna 2
Krempna 2
Krosno 4
Krościenko Wyż. 2
Lesko 3
Lutowiska 2
Miejsce Piastowe 2
Nowy Żmigród 2
Nozdrzec 2
Olszanica 2
Osiek Jasielski 2
Rymanów 2
Sanok gm. 2
Sanok m. 4
Skołyszyn 2
Solina 2
Tarnowiec 2
Tyrawa Wołoska 2
Ustrzyki Dolne 3
Wojaszówka 2
Zagórz 2
Zarszyn 2

Wymagania dotyczące kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria :

- posiadać wykształcenie wyższe;

- posiadać zatrudnienie w urzędach obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

- nie wykonywać swojej funkcji w gminie na obszarze której ma miejsce zatrudnienie;

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nie należeć do partii politycznej;

- nie prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnieniem funkcji;

- nie być ujętym w stałym rejestrze wyborców objętych zakresem działania tego urzędnika (nie dotyczy miasta na prawach powiatu);

- nie być kandydatem w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej.

Składanie zgłoszeń.

Zgłoszenia wg wzoru należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w terminie do 15 marca 2018 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30) na poniższy adres:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
(budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie, pok. 404)
z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie – urzędnik wyborczy”

Zgłoszenie powinno zawierać:

- podpisany, opatrzony datą i wypełniony wzór zgłoszenia;

- kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu. Zgłoszenia otrzymane po terminie pozostają w Delegaturze bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące urzędników wyborczych znajdują się w Kodeksie wyborczym – Dział II Rozdział 9 "Urzędnicy wyborczy" oraz w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. 

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie

Leszek Bąk

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-28 11:09:31, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lutowiska miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 09:39:18, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański

Prezydent


2015


Parlament


Parlament Europejski


Parlament Rzeczypospolitej Polskiej


Samorząd


2014


Referenda


2015


Wybory uzupełniające

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 11:05:24 Informację zaktualizowano 2017-12-28 10:04:17, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Lutowiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Data wprowadzenia informacji 2014-08-28 11:08:44 Informację zaktualizowano 2014-08-28 11:09:41, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami dla wyborców niepełnosprawnych

Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Data wprowadzenia informacji 2014-04-08 15:30:32, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 Uchwała w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
Data wprowadzenia informacji 2013-01-23 14:56:18 Informację zaktualizowano 2013-01-23 14:57:37, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 Podział gminy Lutowiska na okręgi wyborcze
Data wprowadzenia informacji 2012-11-07 13:11:31, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański

Zobacz:
   Prezydent
   Parlament
   Samorząd
   Referendum
   Wybory uzupełniające
wersja do druku