Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Lutowiska  www.lutowiska.pl
Dane
Aktualności
Organy
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Sołectwa
Urząd Gminy
Dane kontaktowe
Wykaz telefonów
Załatwianie spraw
Regulamin organizacyjny
Ochrona danych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Protokoły
Transmisje
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Organizacje Pozarządowe
Informacje o środowisku
Plany rozwoju
Fundusz sołecki
Raport o stanie gminy
Zarządzenia
Inne
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Budżet
Dług publiczny
Przetargi, zamówienia publiczne
Praca
Oferty inwestycyjne
Rejestr umów
Współpraca z zagranicą
Wybory, referenda
Publikacje prawne
Petycje
Konsultacje społeczne
Działalność lobbingowa
Deklaracja dostępności
Pozostałe
Dystrybucja węgla
Serwis
Elektroniczny Urząd
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Cyberbezpieczeństwo
Archiwum
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia strona główna 

Zarządzenia
 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-11 12:35:37, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Lutowiska z
dnia 20 lutego 2019 r.

Zarządzenie Nr 11/2019
Wójta Gminy Lutowiska
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (tj. Dz. U. 2018 poz. 1431) zarządzam, co następuje:
§1
1. Ogłaszam otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP.
2. Nabór dotyczy podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§2
1. Powołuje Komisję ds. wyboru partnera projektu w składzie:
1) Ewa Kita- Przewodniczący Komisji
2) Iwona Mielcarek Członek Komisji
3) Bogusław Dyrek- Członek Komisji
§3
Ogłoszenie o naborze zostanie umieszczone na stronie Urzędu Gminy Lutowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 10:40:26, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 Zarządzenie Wójta Gminy Lutowiska z dnia 29 stycznia 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 11:18:20, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Lutowiska z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia w 2019 r. wyborów do organów sołectwa w Gminie Lutowiska
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 09:49:50 Informację zaktualizowano 2019-01-10 11:54:41, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 Zarządzenie Wójta Gminy Lutowiska nr 37/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-20 14:19:16, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 Zarządzenie Wójta Gminy Lutowiska nr 21/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 14:55:29, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 Zarządzenie Wójta Gminy Lutowiska w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata 2017-2023
Data wprowadzenia informacji 2017-05-12 13:42:35, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
wersja do druku