Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Lutowiska  www.lutowiska.pl
Dane
Aktualności
Organy
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Sołectwa
Urząd Gminy
Dane kontaktowe
Wykaz telefonów
Załatwianie spraw
° Dowody osobiste
° Ewidencja ludności
° Urząd Stanu Cywilnego
° Ewidencja działalności gospodarczej
° Koncesje alkoholowe
° Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne
° Ochrona środowiska
° Rolnictwo, leśnictwo
° Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę, ścieki)
° Drogownictwo
° Zamówienia publiczne
° Podatki i opłaty lokalne
Regulamin organizacyjny
Ochrona danych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Protokoły
Transmisje
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Organizacje Pozarządowe
Informacje o środowisku
Plany rozwoju
Raport o stanie gminy
Zarządzenia
Inne
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Budżet
Dług publiczny
Przetargi, zamówienia publiczne
Praca
Oferty inwestycyjne
Rejestr umów
Współpraca z zagranicą
Wybory, referenda
Publikacje prawne
Petycje
Konsultacje społeczne
Działalność lobbingowa
Deklaracja dostępności
Pozostałe
Serwis
Elektroniczny Urząd
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Archiwum
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Załatwianie spraw strona główna 

Załatwianie spraw
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUTOWISKA z dnia 25 maja
2020r.

W trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu  Gminy Lutowiska oraz jednostek z siedzibą w budynku Urzędu Gminy oraz realizując § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. Poz. 878) z dniem 25 maja 2020 r. wprowadzona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mail’owym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu, w następujących sprawach:

1) rejestracji stanu cywilnego - tel.134610316 lub 134610013 wewn. 43;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych - tel.134610316 lub 134610013 wewn. 43;

3) pomocy społecznej – tel. 134610055, 13 4610013 wewn. 44,45,48;

4) świadczenia usług komunalnych – tel. 13 4319439;

5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarow ania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782), tel. 13 4610314 lub 134610013 wewn. 46

6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471) tel. 13 4610314 lub 134610013 wewn. 46,
- decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),

Pozostałe adresy email oraz  numery telefonów znajdują się na stronie www.lutowiska.pl 

Do załatwienia sprawy w pierwszej kolejności należy korzystać ze zdalnej formy, tj. poprzez:
- emil gmina@lutowiska.pl  (pisma nie wymagające podpisu)
- przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy L:utowiska, Lutowiska 14, 38713 Lutowiska
- wrzucić do skrzynki przy wejściu do budynku
- elektroniczną skrzynkę podawczą 724lnd5lt2/SkrytkaESP

Wszelkie opłaty prosimy wnosić na konta znajdujące się   na stronie www.lutowiska.pl -  BIP (Kasa -  tel. 134610013 wewn. 37)

Wejście do budynku nadal pozostaje zamknięte, interesanci są wpuszczani przez pracowników z którymi byli umówieni.

W jednym pomieszczeniu biurowym, w tym samym czasie, dopuszcza się przebywanie 1 osoby, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Interesanci po wejściu do Urzędu obowiązani są do dezynfekcji rąk środkiem dostępnym w holu Urzędu i do założenia maseczki.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-25 10:00:49 Informację zaktualizowano 2020-05-25 10:02:45, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański

Zobacz:
 Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne .  Ochrona środowiska .  Rolnictwo, leśnictwo .  Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę, ścieki) .  Drogownictwo .  Zamówienia publiczne .  Podatki i opłaty lokalne . 
wersja do druku