Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Lutowiska  www.lutowiska.pl
Dane
Aktualności
Organy
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Sołectwa
Urząd Gminy
Dane kontaktowe
Wykaz telefonów
Załatwianie spraw
Regulamin organizacyjny
Ochrona danych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Protokoły
Transmisje
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Organizacje Pozarządowe
Informacje o środowisku
Plany rozwoju
Fundusz sołecki
Raport o stanie gminy
Zarządzenia
Inne
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Budżet
Dług publiczny
Przetargi, zamówienia publiczne
Praca
Oferty inwestycyjne
Rejestr umów
Współpraca z zagranicą
Wybory, referenda
Publikacje prawne
Petycje
Konsultacje społeczne
Działalność lobbingowa
Deklaracja dostępności
Pozostałe
Dystrybucja węgla
Serwis
Elektroniczny Urząd
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Cyberbezpieczeństwo
Archiwum
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Regulamin organizacyjny strona główna 

Regulamin organizacyjny

Tekst ujednolicony*  wg stanu na dzień 25 maja 2018r.

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lutowiska

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Urząd Gminy Lutowiska, zwany dalej „Urzędem” jest jednostka organizacyjną Gminy, realizującą zadania i kompetencje wójta jako organu wykonawczego Gminy i organu administracji stopnia podstawowego.
Wykonuje zadania:
1. Własne, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
2. Z zakresu administracji rządowej i inne zlecone Gminie na mocy obowiązujących ustaw,
3. Powierzone, przyjęte od innych organów przez Radę Gminy na podstawie porozumienia.

§ 2

Siedziba Urzędu mieści się w Lutowiskach pn 14.

§ 3

1. Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy w Urzędzie określa Regulamin Pracy.

§ 4

Urząd jest jednostką budżetową.

II. Kierownictwo Urzędu.

§ 5

1. Kierownikiem urzędu jest wójt.
2. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy sekretarza gminy oraz kierowników referatu.
3. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu sekretarzowi gminy.

§ 6

Do zadań wójta należy w szczególności:
1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. wykonywanie uchwał Rady Gminy i realizacja zadań Gminy określonych przepisami prawa,
3. przygotowywanie projektów uchwał i określanie sposobu ich wykonywania,
4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
5. wykonywanie budżetu,
6. wykonywanie funkcji walnego zgromadzenia spółki komunalnej,
7. powoływanie zastępcy i występowanie z wnioskiem z wnioskiem powołanie i odwołanie skarbnika gminy,
8. zatrudniania i zwalniania pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do tych pracowników,
9. składanie w imieniu Gminy oświadczeń woli,
10. wydawanie decyzji administracyjnych zakresu administracji publicznej,
11. sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej gminy,
12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przepisami prawa.

§ 7

Zastępca wójta wykonuje obowiązki wójta podczas jego nieobecności i w granicach udzielonego upoważnienia.

§ 8

Sekretarz gminy organizuje prace Urzędu i dba o jego sprawne funkcjonowanie.
Do zadań sekretarza należy w szczególności:
1. organizacja pracy Urzędu i zapewnienie zgodności jego działania z obowiązującym prawem,
2. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i jednostek podległych,
3. przeprowadzenie wyborów powszechnych i referendum,
4. wykonywanie niektórych czynności notarialnych: sporządzenie ostatniej woli spadkodawcy, przesłuchanie świadka, poświadczenie własnoręczności podpisu, poświadczenie zgodności z oryginałem,
5. zapewnienie informacji publicznej o funkcjonowaniu gminy,
6. współdziałanie z innymi samorządami,
7. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych Gminy i nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem jednostek,
8. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
9. prowadzenie rejestru osób prawnych z udziałem Gminy.
10.  bezpośredni nadzór nad stanowiskami pracy realizującymi zadania w zakresie:
- organizacji i kadr,
- obsługi Rady Gminy,
- informacji.

§ 9

Skarbnik gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu i jednostek organizacyjnych dla których Urząd prowadzi obsługę finansowa.
Do zadań skarbnika gminy należy:
1. opracowanie projektu budżetu gminy i nadzór nad jego realizacją,
2. wykonywanie praw i obowiązków wynikających z przepisów szczególnych dotyczących głównych księgowych,
3. organizowanie gospodarki finansowej, w tym zapewnienie dochodów i egzekwowanie należności,
4. kontrasygnata czynności prawnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
5. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie propozycji wójtowi gminy,
6. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
7. wykonywanie funkcji kierownika referatu finansowego.

III. Struktura organizacyjna Urzędu

§ 10

1. Referat Finansowy Fin
2. Referat Działalności Gospodarczej i Planowania GP
3. Urząd Stanu Cywilnego USC
4. Stanowisko ds. społecznych i obywatelskich SO
5. Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami RG
6. stanowisko ds. ogólno-organizacyjnych O
7. Gminne Centrum Informacji. GCI
8. Inspektor ochrony danych IOD

§ 11

Do zadań Referatu Finansowego należy:
1. przygotowanie projektu budżetu gminy,
2. realizacja dochodów gminy w tym naliczanie i pobór podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy wynikających z obowiązujących przepisów lub zawartych umów,
3. prowadzenie egzekucji zobowiązań o charakterze pieniężnym,
4. dokonywanie analiz dochodów i wydatków gminy oraz prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
5. prowadzenie obsługi finansowo- księgowej Urzędu,
6. sporządzanie dokumentacji płacowej i zasiłkowej pracowników,
7. prowadzenie ewidencji składników mienia gminy i udziałów,

§ 12

Do zadań Referatu Działalności Gospodarczej i Planowania należy:
1. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2. inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych oraz opracowywanie planów rozwoju gospodarczego,
3. planowanie oraz realizacja inwestycji gminnych,
4. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
5. utrzymanie porządku i czystości w Gminie,
6. ochrona środowiska i przyrody,
7. ewidencja i utrzymanie dróg , placów oraz cmentarzy komunalnych,
8. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
9. organizacja dozorowanej pracy na podstawie orzeczenia sądu,

§ 13

Do kompetencji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu cywilnego.

§ 14

Do zadań stanowiska pracy ds. społecznych i obywatelskich należą sprawy:
1. oświaty i kultury, w tym nadzór nad podległymi placówkami,
2. skreślony,
3. ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego,
4. ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi,
5. rozwoju sportu,
6. prowadzenia ewidencji ludności i wydawania decyzji w sprawach zameldowania,
7. wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość
8. poboru do wojska, obronności Państwa oraz informacji niejawnych
9. obrony cywilnej i ochrony ludności,
10. ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,

§ 15

Zadania stanowiska pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami obejmują:
1. gospodarowanie gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne,
2. sprawy rolnictwa w tym współdziałanie z organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa,
3. zadania ochrony gruntów rolnych i leśnych,
4. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
5. ochrony zwierząt, w tym zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną,
6. wydawanie decyzji na podział nieruchomości,
7. sprawy numeracji nieruchomości.
8. ewidencja obiektów komunalnych i administrowanie lokalami komunalnymi,

§ 16

Do zadań stanowiska pracy ds. ogólno-organizacyjnych należy:
1. obsługa organizacyjno – techniczna Rady Gminy i wójta,
2. prowadzenie kancelarii urzędu,
3. prowadzenie zbiorów przepisów,
4. prowadzenie archiwum Urzędu,
5. przeprowadzanie wyborów i referendum,
6. prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek podległych,
7. ewidencja składników majątkowych gminy /nie zaliczonych do środków trwałych/
8. gospodarka transportem i rozliczanie kierowców / UG, OSP/,
9. organizacja prac społecznie-użytecznych i robot publicznych,

§ 17

Gminne Centrum Informacji zajmuje się sprawami:
1. Informacji publicznej i promocji Gminy,
2. turystyki, w tym ewidencji obiektów turystycznych oraz informacji turystycznej,
4. gromadzenia i rozpowszechniania informacji dotyczących funduszy UE oraz z innych funduszy pomocowych,
5. sporządzanie wniosków aplikacyjnych na realizację zadań Gminy w ramach projektów z udziałem środków pomocowych oraz rozliczeń i sprawozdań,
6. współdziałanie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy i kierownikami podległych jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania procedury zamówień publicznych wynikających z ustawy oraz udział w opracowaniu dokumentacji i pracach komisji przetargowej,

7. współpraca z organizacjami  pozarządowymi.

§ 17 a

Zadania inspektora ochrony danych określa art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 18

Wszystkie komórki organizacyjne /referaty i stanowiska pracy/ wykonują zadania w zakresie:
1/ przygotowywania projektów uchwał rady gminy i zarządzeń wójta,
2/ przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych,
3/ opracowywanie prognoz, planów i analiz oraz sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
4/ opracowywanie projektów planów rozwoju oraz informacji do projektu budżetu w części dotyczącej zakresu działania,
5/ przygotowywanie informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw.

IV. Zakres upoważnień

§ 19

1. Pisma i decyzje wychodzące z Urzędu podpisuje wójt lub jego zastępca w zakresie posiadanego upoważnienia.
2. Wójt może upoważnić sekretarza gminy, skarbnika, kierownika referatu lub innego pracownika urzędu do wydawania decyzji administracyjnych lub podejmowania innych czynności w jego imieniu.

V. Pracownicy Urzędu

§ 20

1. W Urzędzie zatrudnieniu są pracownicy na podstawie:
a/ wyboru – wójt gminy,
b/ powołania – zastępca wójta, , skarbnik,
c/ nie obowiązuje,
d/ umowy o pracę – pozostali pracownicy.
2. Pracownicy podlegają ocenom kwalifikacyjnym na zasadach określonych ustawą.
3. Prawa i obowiązki pracowników określa ustawa.

VI. Postanowienia końcowe

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.
Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie jego uchwalenia.

* Tekst ujednolicony na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Lutowiska:

- Nr 51/08 z dnia 15 grudnia 2008,

- Nr  62/2011 z dnia 16 grudnia 2011r.

- Nr 18/2018 z dnia 25 maja 2018

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lutowiska (PDF)

 
Data wprowadzenia informacji 2003-03-19 12:24:00 Informację zaktualizowano 2018-11-23 21:14:56, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
wersja do druku