Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Lutowiska  www.lutowiska.pl
Dane
Aktualności
Organy
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Sołectwa
Urząd Gminy
Dane kontaktowe
Wykaz telefonów
Załatwianie spraw
Regulamin organizacyjny
Ochrona danych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Protokoły
Transmisje
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Organizacje Pozarządowe
Informacje o środowisku
Plany rozwoju
Fundusz sołecki
Raport o stanie gminy
Zarządzenia
Inne
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Budżet
Dług publiczny
Przetargi, zamówienia publiczne
Praca
Oferty inwestycyjne
Rejestr umów
Współpraca z zagranicą
Wybory, referenda
Publikacje prawne
Petycje
Konsultacje społeczne
Działalność lobbingowa
Deklaracja dostępności
Pozostałe
Dystrybucja węgla
Serwis
Elektroniczny Urząd
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Cyberbezpieczeństwo
Archiwum
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona danych strona główna 

Ochrona danych
KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
 
Wójt Gminy Lutowiska - Urząd Gminy Lutowiska
38-713 Lutowiska 14 
 
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Wójt Gminy (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem iod@lutowiska.pl Do zakresu działania Wójta Gminy należy wykonywanie zadań publicznych określonych ustawami. Urząd Gminy gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa a w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1785 ze zm.), Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych ustawami lub powierzonymi przez inne organy.
 
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (organy wymiaru sprawiedliwości, administracja skarbowa, ZUS,) lub zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. podmioty obsługujące programy informatyczne).

Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Gminy Lutowiska przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@lutowiska.pl Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych Wójta Gminy Lutowiska – Urząd Gminy Lutowiska. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W zależności od podstawy (przepis prawa, umowa), przetwarzania są danych osobowych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy Lutowiska.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-25 11:29:38 Informację zaktualizowano 2018-05-25 11:32:00, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
wersja do druku