Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Lutowiska  www.lutowiska.pl
Dane
Aktualności
Organy
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Sołectwa
Urząd Gminy
Dane kontaktowe
Wykaz telefonów
Załatwianie spraw
Regulamin organizacyjny
Ochrona danych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Protokoły
Transmisje
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Organizacje Pozarządowe
Informacje o środowisku
Plany rozwoju
Raport o stanie gminy
Zarządzenia
Inne
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Budżet
Dług publiczny
Przetargi, zamówienia publiczne
Praca
Oferty inwestycyjne
Rejestr umów
Współpraca z zagranicą
Wybory, referenda
Publikacje prawne
Petycje
Konsultacje społeczne
Działalność lobbingowa
Deklaracja dostępności
Pozostałe
Serwis
Elektroniczny Urząd
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Archiwum
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 

Aktualności
Nabór na członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wójt Gminy Lutowiska działając na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) ogłasza nabór na członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem władzy publicznej wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej, będącym organem powołanym w myśl art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Liczba członków do powołania: 5


 I. Wymagania od kandydatów: 


1. Wykształcenie wyższe,


2. Znajomość oraz umiejętność interpretacji i stosowania regulacji prawnych z zakresu ustaw i rozporządzeń , w tym:


- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;


- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;


- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;


- ustawy o pomocy społecznej;


- ustawy o samorządzie gminnym;


- kodeksu postepowania administracyjnego;


- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta”;


- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO;


3. Przeszkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;


4. Umiejętność pracy w zespole;


5. Umiejętność prowadzenia rozmów z „trudnym klientem”, wysokie zdolności komunikacyjne i społeczne;


6. Dyspozycyjność, obowiązkowość, kreatywność, empatia;


7. Doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom będzie dodatkowym atutem;


8. Znajomość problemów społecznych Gminy Lutowiska; preferowane osoby zamieszkujące na terenie Gminy Lutowiska.


 II. Zakres wykonywania zadań: 


Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy w szczególności:


1. Opracowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii we współpracy ze wszystkimi instytucjami i stowarzyszeniami pracującymi w obszarze uzależnień;


2. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania;


3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;


4. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia;


5. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;


6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;


7. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;


8. Współpraca i wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.


III. Wymagane dokumenty:


1. Kwestionariusz osobowy lub CV;


2. List motywacyjny;


3. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe (dyplom ukończenia wyższej uczelni, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia itp.)


4. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (według wzoru) 


IV. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu, a w przypadku pracy urzędu przy drzwiach zamkniętych (w okresie epidemii) umieścić w skrzynce zamieszczonej przy wejściu do Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska do dnia 25 lutego 2021 roku, do godz. 15 00,w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres nadawcy.


V. Wybór składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach.


1. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie;


2. Wójt Gminy Lutowiska zastrzega sobie prawo wyboru osób zaproszonych na rozmowę spośród dokonujących zgłoszenia;


3. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się;


4. Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie ukonstytuowany Zarządzeniem Wójta Gminy Lutowiska;


5. Osoby wybrane wezmą udział w szkoleniu dla nowych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;


6. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych lub niewystarczającej liczby pozytywnie zaopiniowanych kandydatów do pracy w GKRPA, Wójt Gminy Lutowiska zastrzega sobie prawo powołania osób zaproponowanych przez siebie;


7. Wójt Gminy Lutowiska zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania uzasadnienia. 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-11 16:37:08, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański
wersja do druku