Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Lutowiska  www.lutowiska.pl
Dane
Aktualności
Organy
Wójt Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Sołectwa
Urząd Gminy
Dane kontaktowe
Wykaz telefonów
Załatwianie spraw
Regulamin organizacyjny
Ochrona danych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Protokoły
Transmisje
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Organizacje Pozarządowe
Informacje o środowisku
Plany rozwoju
Raport o stanie gminy
Zarządzenia
Inne
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Budżet
Dług publiczny
Przetargi, zamówienia publiczne
Praca
Oferty inwestycyjne
Rejestr umów
Współpraca z zagranicą
Wybory, referenda
Publikacje prawne
Petycje
Konsultacje społeczne
Działalność lobbingowa
Pozostałe
Serwis
Elektroniczny Urząd
Sprawdź stan sprawy
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Archiwum
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Aktualności strona główna 

Aktualności
ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O
STANIE GMINY ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Lutowiska.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lutowiska odbędzie się 24 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 czerwca 2019r. do godziny 15-tej w pok. Nr 2 Urzędu Gminy Lutowiska.

Przewodniczący
Rady Gminy Lutowiska
Marek Ostrowski

 Formularz zgłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2019-06-13 09:12:20 Informację zaktualizowano 2019-06-13 09:15:56, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański
WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie  zwrócił się do Rady Gminy Lutowiska z prośbą o dokonanie wyboru 1 kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Sanoku wydziału Pracy

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 133) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 •  ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 •  nie przekroczył 70 lat,
 •  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 •  posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być osoba wykazująca szczególna znajomość spraw pracowniczych.

 KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni, 
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.

 Karta zgłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2019-06-04 08:52:20 Informację zaktualizowano 2019-06-04 08:56:07, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański
Wyniki otwartego naboru partnera do projektu
  Wyniki otwartego naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 12:40:08, wprowadzający: administrator wew. Marcin Stański
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO
WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU


Wójt Gminy Lutowiska ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.


Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. D.U. z 2018 poz. 1431).


Celem planowanego dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Lutowiska poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w nowy samochód i sprzęt.


Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty ( Załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu), przygotowanej zgodnie z zapisami Regulaminu na adres: Urząd Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska, pokój nr 1 (sekretariat) , w terminie do dnia 15.03.2019 r. do godziny 10:00. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna posiadać oznaczenie:


„Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 4.1 Zapobieganie i Zwalczanie Zagrożeń "


Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutowiska: www.lutowiska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są pod nr telefonu: 134610313.

Regulamiun konkursu do ogłoszenia o otwartym naborze na wyłonienie Partnera sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu.

Wzór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-20 10:49:26 Informację zaktualizowano 2019-02-20 10:50:09, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
Ogłoszenie o uzyskaniu przez Gminę Lutowiska
dofinansowania na realizację zadania pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Lutowiska”.

Informuję, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lutowiska w 2016 roku”, Gmina Lutowiska otrzymała dotację (umowa dotacji nr 235/2016/OZ/K/DA) na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
Gmina Lutowiska na realizację ww. zadania uzyskała 85% dofinansowania, w tym:
- 3 047,40 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- 2 133,18 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
W trakcie realizacji zadania z terenu gminy usunięto 1 400 m 2 wyrobów zawierających azbest, o łącznej masie 21,00Mg.
Wójt Gminy Lutowiska
Krzysztof Mróz

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-03 15:40:49, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie  zwrócił się do Rady Gminy Lutowiska z prośbą o dokonanie wyboru 1 kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Lesku

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2015r. poz. 133/ stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 •  ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 •  nie przekroczył 70 lat,
 •  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 •  posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

 KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni, 
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

 WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

               Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 •  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

            Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.         (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Rada Gminy Lutowiska będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji. 

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów można pobrać w Urzędzie Gminy Lutowiska lub ze strony internetowej  Urzędu

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w sekretariacie UG godzinach pracy Urzędu .

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborami ławników można uzyskać u sekretarza gminy, tel 134610311

 

 

Zgłoszenie

Oświadczenie

Lista osób zgłaszających

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-01 11:31:56, wprowadzający: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
wersja do druku