bip.lutowiska.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Lutowiska www.lutowiska.pl
Archiwum strona główna 

Archiwum

Formularz do pobrania

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA 2006R
.


I.   Postanowienia ogólne

§1

1. Celem programu jest zdynamizowanie współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Lutowiska z samorządem oraz podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych.
2. Program określa zakres, zasady, obszary i formy wzajemnej współpracy oraz udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym przez samorząd.
3.Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.),
2) Gminie – rozumie się przez to Gminę Lutowiska
3) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Lutowiska,
4) Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Lutowiska
5) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Lutowiska
4. Funkcję koordynatora współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi pełnił będzie   Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych, powołany przez Wójta.
5. Do Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych winny być kierowane wszelkie sprawy dotyczące organizacji pozarządowych i innych podmiotów.


II. Realizatorzy współpracy

§2

1. Ze strony gminy Lutowiska współpracę realizują:
1) Rada i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
2) Wójt – w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach budżetu, wspierania merytorycznego organizacji,
3) Referaty i stanowiska pracy Urzędu – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami,
4) Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych – w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji oraz doradztwa władzom gminy w sprawach dotyczących sektora pozarządowego.
2. Ze strony organizacji pozarządowych uczestnikami programu są;
    1) organizacje pozarządowe,
    2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku    Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku  Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
   3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.


III. Zakres współpracy

§3

1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami  pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Lutowiska lub na rzecz jej mieszkańców.
2. Zakres współpracy obejmuje następujące zadania:
1) podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb                                                                   mieszkańców gminy Lutowiska,
2) współpraca przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Lutowiska,
3) współpraca przy wykorzystaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania,
4) koordynacja działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
5) wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i  zasadach pozyskiwania środków na realizację programów,
6) promocja najskuteczniejszych efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Lutowiska
7) inspirowanie działań na rzecz rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej umożliwiającej wymianę informacji i doświadczeń w zakresie roli organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych regionu i środowisk lokalnych.

§4

1. Przedmiotem współpracy może być każde przedsięwzięcie (program, projekt) zaliczony do zadań własnych gminy, co do którego obie strony wyrażą wolę współpracy.
2. Przedmiotem współpracy nie mogą być przedsięwzięcia:
1) polegające na uzyskaniu wsparcia finansowego, którego celem jest:
    a) zakup działek, budynków i lokali,
    b) prowadzenie działalności gospodarczej,
2) polegające na pokryciu kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowią      niezbędny element w realizacji projektu),
3) programy dofinansowywane z innych funduszy gminy Lutowiska,
4) działalność polityczna i religijna.

§5

Współpraca gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron , efektywności, uczciwej konkurencji i jawności:
1) zasada partnerstwa oznacza dobrowolną współprace równorzędnych sobie podmiotów  w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych  celów,
2) zasada pomocniczości oznacza, że Gmina powierza organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
3) zasada suwerenności oznacza, że partnerzy współpracy – władza samorządowa i organizacje pozarządowe – mają zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków poprzez  niezależne wykonywanie swoich zadań oraz swobodę w przekazywaniu tych kompetencji innym podmiotom,
4) zasada efektywności oznacza sposób pomiaru skuteczności i celowości danej działalności, polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych,
5) zasada uczciwej konkurencji oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,
6) zasada jawności oznacza, że wszystkie możliwości współpracy władzy samorządowej z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

IV. Formy współpracy

§6

1. W ramach współpracy organizacje pozarządowe mogą uzyskać następujące formy wsparcia ich działalności:
1) powierzanie organizacjom pozarządowym wykonywanie zadań publicznych lub wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2) udostępnianie lokalu na spotkania, szkolenia, konferencje,
3) współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
4) konsultacje i szkolenia w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe,
5) promocja działalności w mediach,
6) pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych.   
2. Współpraca z organizacjami może przybrać formy finansowe i pozafinansowe w zależności  od rodzaju podmiotu i przedmiotu współdziałania.
3. Zlecenie zadań do realizacji organizacji pozarządowej oraz udzielenie pomocy finansowej lub pozafinansowej odbywa się w oparciu o następujące kryteria:
1) merytoryczną wartość przedsięwzięcia, jego zbieżność z hierarchia potrzeb i zadań gminy,
2)  wymierne korzyści dla społeczności lokalnej,
3)  zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
4)  koszt realizacji projektu,
5)  udział wkładu własnego organizacji i udział innych źródeł finansowania,
6)  perspektywa kontynuacji projektu,
7) dokonań organizacji i doświadczenia w realizacji projektu,
8) dotychczasowej współpracy z gminą Lutowiska
9) zaangażowanie wolontariuszy.

V. Dotacje

§7

1. Organizacje pozarządowe mogą otrzymywać dotacje na realizacje powierzonych zadań publicznych, będących w zakresie zadań samorządu gminnego, lub na wsparcie takich zadań w trybie art. 11-18 ustawy.
      Realizatorzy zadań gminy będą wyłaniani w drodze otwartego konkursu ofert, a realizacja   zadań będzie nadzorowana przez właściwe organy gminy.
Wnioski o datacje w ramach konkursu opiniować będzie Zespół Konsultacyjny na podstawie kryteriów oceny ustalonych przez Wójta. Skład oraz zadania Zespołu określa zarządzenie Wójta.
2. Organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację zobowiązane są do terminowego złożenia    następujących dokumentów:
1) raportu z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy organizacji nowopowstałych),
2) sprawozdania finansowego za ubiegły rok (nie dotyczy organizacji nowopowstałych),
3) opisu programu, który ma zostać dofinansowany wraz z preliminarzem wydatków,
4) dokumentów określających status prawny organizacji i organy upoważnione do jej reprezentowania – aktualny wypis z rejestru i statut,
5) formularzu dla organizacji pozarządowych gminy Lutowiska lub jego aktualizacji.

§8

Organizacja pozarządowa dotowana w ramach współpracy, musi spełniać następujące warunki:
1) złożyć na obowiązującym formularzu ofertę spełniającą warunki określone w art. 14 ustawy,
2) realizować zadanie zgodnie z umową,
3) złożyć sprawozdanie z realizacji zadania, według obowiązującego wzoru.

§9

Decyzję o przyjęciu projektu do realizacji i przyznaniu dotacji podejmie Wójt. Przed podjęciem decyzji, projekty opiniowane są przez Zespół Konsultacyjny. Decyzja przekazywana jest zainteresowanym listownie, ponadto pełna lista przyjętych projektów wraz z podaniem wysokości przyznanej dotacji oraz lista projektów odrzuconych z podaniem przyczyn odrzucenia (merytoryczne, formalne, finansowe) jest wywieszana w Urzędzie oraz publikowana na stronie internetowej gminy.
Od decyzji tych nie przysługuje organizacji pozarządowej odwołanie.

§10

Formę i terminy przekazywania dotacji organizacji pozarządowych określać będzie umowa podpisywana  pomiędzy organizacją a  Wójtem, opracowana według obowiązującego wzoru.

§11

1. Organizacje pozarządowe, które uzyskały dotację w ramach współpracy po zakończeniu projektu są zobowiązane do złożenia sprawozdania według obowiązującego wzoru.
2. Organizacja pozarządowa, która uzyskała dotację obowiązana jest poddać się kontroli i ocenie realizacji projektu, dokonywanym przez Wójta, w zakresie i według kryteriów określonych w art. 17 ustawy. Ponadto organizacja realizująca projekt zobowiązana jest składać Wójtowi bieżące sprawozdania finansowe i merytoryczne w trakcie realizacji projektu w terminach określonych w umowie.
3. Kontrolę prawidłowości, efektywności i celowości wykorzystania środków pochodzących z budżetu gminy prowadzić będą organy gminy.
 
VI. Obszary współpracy

§12

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi obejmować będzie w 2005r. pięć obszarów, a w ramach nich następujące działania:
1. Obszar I – Pomoc społeczna:
1) realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, promujących zdrowy styl życia,
2) rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych , głównie dzieci i młodzieży.
2. Obszar II – Edukacja, kultura fizyczna i sport oraz wypoczynek dzieci i młodzieży:
1) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej,
2) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
3) wspieranie inicjatyw na rzecz aktywności fizycznej,  w tym turystyki i sportu,
4) organizacja masowych imprez sportowych.
3. Obszar III – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
      1) ochrona i konserwacja zabytków,
      2) ochrona dziedzictwa narodowego
4. Obszar III – Bezpieczeństwo publiczne:
1) realizacja programów dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym bezpieczeństwo turystów przebywających w górach
5. Obszar IV –  organizacja i koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1) Organizacja szkoleń dotyczących zmian prawnych w dziedzinie pożytku publicznego i wolontariatu,
2) organizacja szkoleń i konsultacji z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
6. . Obszar V – Promocja Gminy

VII. Ocena

§13

1. Co roku współpraca będzie oceniana pod względem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym przez Radę na podstawie sprawozdań składanych przez Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych. Wnioski posłużą do analizy efektów programu, zaś organizacjom do usprawnienia działalności, szczególnie w sferze kontaktów z samorządem lokalnym. Ponadto, będą one podstawą do dokonania niezbędnych zmian w celu zwiększenia efektywności programów współpracy uchwalanych na lata następne.
2. Wnioski, uwagi, propozycje i zażalenia dotyczące funkcjonowania współpracy, organizacje mogą zgłaszać Wójtowi za pośrednictwem Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych.

VIII. Postanowienia końcowe

§14

1. Organizacje pozarządowe mają prawo wspólnie kształtować zakres programu współpracy gminy Lutowiska z  organizacjami pozarządowymi w roku 2006. Prawo to jest realizowane poprzez uczestnictwo organizacji pozarządowych w spotkaniach organizowanych przez Urząd oraz poprzez konsultacje.
2. Organizacja pozarządowa w okresie otrzymania dotacji jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez gminę.
3. Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych przedstawi Radzie w terminie do 31 marca 2006 r. sprawozdanie z realizacji programu za rok 2006 w zakresie merytorycznej współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi oraz wnioski wynikające z tej współpracy.
4. Co najmniej jeden raz w roku organizowane będą spotkania organizacji pozarządowych z Wójtem, przedstawicielami Rady oraz pracownikami Urzędu Gminy.
      O terminach spotkań informowane będą wszystkie organizacje działające na terenie gminy Lutowiska. W ramach spotkań organizacje będą miały możliwość przedstawienia swoich wniosków, propozycji, informacji mogących usprawnić poszczególne dziedziny pracy samorządu. W celu umożliwienia pracownikom merytorycznego przygotowania się, organizacje mają możliwość składania przed spotkaniami, Pełnomocnikowi ds. organizacji pozarządowych, propozycji zagadnień, które powinny być poruszone i pytań, na które chciałyby uzyskać odpowiedź.

 

 Formularz do pobrania

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2006-03-16 12:19:46 | Data modyfikacji: 2007-03-02 10:56:49.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej

Wójt Gminy w Lutowiskach działając na podstawie  art. 14  ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 )  podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej  w 2006 roku:

1. Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
3. Czarnik Tomasz.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2007-06-19 11:25:35 | Data modyfikacji: 2011-04-12 11:14:53.
Komunikat
Na  podstawie  art.  35  ust. 1  ustawy  z  21  sierpnia  1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami   (Dz. U. z  2004 r. nr  261  poz. 2603)  informuję,  że  w   Urzędzie  Gminy  w  Lutowiskach  na  tablicy  ogłoszeń  został  wywieszony  do  publicznej  wiadomości   na  okres  21  dni  tj.  od 2 sierpnia 2007r.,  do  23 sierpnia 2007r.,  wykaz   nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ,  który  obejmuje   działkę  nr  582 o  pow.  0,1149 ha  położoną   w  Lutowiskach.
Osoby,  którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  w/w  nieruchomości  na  podstawie   art.  34  ust.1  pkt.1 i 2  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  ,  mogą  składać  wniosek  o  nabycie  nieruchomości  do  17 września 2007 r., do  Wójta  Gminy  Lutowiska.
Wniosek  o  nabycie  nieruchomości  powinien  zawierać  oświadczenie,  że  nabywca ,  korzystając  z  pierwszeństwa  w  nabyciu,  wyraża  zgodę  na  cenę  ustaloną  w  sposób  określony  w  ustawie.
Szczegółowe  informacje  dotyczące  sprzedaży  nieruchomości  można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  w  Lutowiskach  pokój  nr 14, tel.(13) 461 00 13  wew. 35.
 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2007-08-07 09:18:25 | Data modyfikacji: 2008-04-28 14:51:14.
Komunikat - wykaz nieruchomości w sprawie
dzierżawy działki

Komunikat

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach  został podany do publicznej wiadomości w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami – wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Wykaz obejmuje działkę nr  8/3 w Ustrzykach Górnych.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargowej.
Wykaz wywiesza się na okres trzech tygodni tj. od 14.02.08r., do 05.03.08r.  

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2008-02-14 14:37:38 | Data modyfikacji: 2008-04-28 14:51:46.
Komunikat

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ) informuję, że w Urzędzie Gminy w Lutowiskach na tablicy ogłoszeń został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 11.08.08 r., do 31.08.08r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu , który obejmuje działkę nr 582 o pow. 0,1104 ha położoną w Lutowiskach.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami , mogą składać wniosek o nabycie nieruchomości do 22.09.08 r., do Wójta Gminy Lutowiska.
Wniosek o nabycie nieruchomości powinien zawierać oświadczenie, że nabywca , korzystając z pierwszeństwa w nabyciu, wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lutowiskach pokój nr 14, tel.(13) 461 00 13 wew. 35.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2008-08-14 14:33:06 | Data modyfikacji: 2009-01-15 11:16:16.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2013

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2013 roku

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą

otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2013 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 oraz art.11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

1. Rodzaj zadania
Upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Lutowiska.

2. Formy realizacji zadania:
Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad mieszkańcami tworzącymi reprezentację gminy Lutowiska w grze w piłkę nożną; reprezentowanie gminy w rozgrywkach sparingowych i ligowych, przygotowanie i utrzymywanie obiektów sportowych do rozgrywek piłkarskich, uzupełnianie wyposażenia sportowego reprezentacji gminy.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w 2013 roku: 19 550 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych )

4. W roku 2012 zadanie wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I” w Lutowiskach, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wyniosła 17 622,67 zł.

 ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Lutowiska lub realizujące projekty na rzecz gminy Lutowiska.

2. Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

3. Dotacje zostaną przyznane organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.

4. Oferta na realizację zadania publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

5. Wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego ze środków gminy Lutowiska może wynosić maksymalnie 80% wartości zadania. Finansowy wkład własny organizacji musi stanowić minimum 10% wartości całego zadania. Pozostałe 10% może stanowić wkład osobowy.

6. Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją.

7. Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Lutowiska pracownicy Urzędu Gminy.

8. Wzory oferty, umowy oraz sprawozdania są do pobrania ze strony internetowej www.bip.lutowiska.pl lub w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.

9. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz finansach publicznych.

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

Realizacja zadań odbywać się będzie w 2013 roku z uwzględnieniem terminów i warunków określonych w umowie na podstawie szczegółowych zakresów rzeczowych zawartych w ofertach.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:

a) szczegółowy wykaz rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego bądź nieodpłatnego wykonania zadania

2. Do oferty załączyć należy potwierdzony za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym) wyciągu z rejestru sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności dla podmiotu, potwierdzający posiadanie osobowości prawnej oraz prawo do zaciągania zobowiązań finansowych przez podmiot oraz statut organizacji.

3. Kompletne oferty należy składać osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2013 roku do godziny 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14.

TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia naboru.

2. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:

a) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i ich rozliczania,
b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena merytoryczna, obejmująca:

a) możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie,
d) planowany udział środków własnych organizacji lub pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania,
e) planowany wkład rzeczowy i osobowy organizacji, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną jej członków
f) dotychczasową współpracę z samorządem.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej ze względu na możliwość podziału środków między organizacje ubiegające się o realizację zadania.

TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2013 r. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-02-18 10:48:41 | Data modyfikacji: 2014-02-17 12:41:30.

             Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Lutowiska 7” , „Lutowiska 8”, „Skorodne 3” i projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Lutowiska 1” i „Chmiel 1” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5, w związku art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Lutowiska 7” , „Lutowiska 8”, „Skorodne 3” i projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Lutowiska 1” i „Chmiel 1” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 19 sierpnia 2013 r. do 12 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska w godz. od 800 do 1500. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmiany planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska w sali narad o godz. 1100.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do ww. projektów mpzp i zmian mpzp. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lutowiska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (nr ewidencyjny działki i nr obrębu geodezyjnego), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2013 r.

 Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Lutowiska 7”, „Lutowiska 8”, „Skorodne 3” i projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Lutowiska 1” i „Chmiel 1” .

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska, pokój 12.

W związku z trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionych prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 4 października 2013 r. Uwagi do prognozy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska ( Lutowiska nr 14) albo w formie elektronicznej, na adres gp@lutowiska.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lutowiska.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Wójt Gminy Lutowiska
Krzysztof Mróz 

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-08-07 10:37:35 | Data modyfikacji: 2014-07-24 11:00:02.
Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Lutowiska
w sprawie trybu powoływania członków Gminnej
Rady Pożytku Publicznego w Lutowiskach oraz
organizacji i trybu jej działania

Zgodnie z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz uchwałą nr V/21/2011 Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Lutowiska w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Lutowiskach oraz organizacji i trybu jej działania.

Zaproponowana uchwała określa zasady tworzenia i funkcjonowania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącej organ konsultacyjny i opiniodawczy dla organów gminy, w zakresie realizacji zadań leżących w sferze pożytku publicznego.

Uwagi i propozycje dotyczące projektu uchwały należy składać w formie pisemnej
(z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 12.11.2015 r. – 19.11. 2015 r.

Projekt Uchwały

Formularz uwag

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-11-12 13:19:16 | Data modyfikacji: 2017-10-30 09:40:56.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budż. na 2022 r..pdf

Uzasadnienie do projektu na 2022_rio.pdf

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2022

Materiały informacyjne 2022 towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2021 rok_rio.pdf

Opinia RIO oprojekcie uchwału budżetowej na 2022 r..pdf

Tabela Nr 1 Dochody Gminy Lutowiska na 2022 r.pdf

Tabela nr 2 Wydatki Budżetu Gminy Lutowiska na 2022 r. po uwagach RIO.pdf

Tabela nr 3 Zlecone na 2022 r.pdf

Tabela Nr 4 Dochody przek. do wojew.pdf

Uchwała WPF 2022-2028.pdf

Objaśnienia do WPF na 2022 r. 1.pdf

Opinia RIO o projekcji uchwały WPF na l. 2022-2028.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WFP na lata 2022-2028.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2022-2028.pdf

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-11-15 11:13:29 | Data modyfikacji: 2022-02-25 08:36:51.
Ogłoszenie

Informuję, że od 2 sierpnia 2007r., do 23 sierpnia 2007r., został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy lutowiska, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Obejmuje on lokal nr 1 w budynku nr 26 w Zatwarnicy , wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie.

Wójt  Gminy  Lutowiska
mgr inż. Włodzimierz  Podyma

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2007-08-07 09:25:46 | Data modyfikacji: 2008-04-28 14:52:06.
Komunikat o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Lutowiskach  , 38- 713 Lutowiska 45 informuje, iż postępowanie przetargowe dotyczące przetargu nieograniczonego na „ dostawa oleju opałowego dla potrzeb szkół gminy Lutowiska  - sezon grzewczy 2007/2008” unieważniono , podstawa prawna art. 93.1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) gdyż postępowania obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie: W dniu 01.09.2008r. zamawiający zamieścił na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej http://bip.lutowiska.pl/ ogłoszenie na dostawę oleju opałowego lekkiego klasy EL spełniającego normę ZN/ITN-PKN S.A /NF-219/2000. Ogłoszenie zawiera nieprawidłowości dotyczącą kryterium oceny oferty i sposobu obliczania ceny, która nie zawiera określonego dnia, z którego ma być przyjęta cena do wyliczenia ceny ofertowej.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Anna Myhal | Data wprowadzenia: 2008-09-08 11:22:41 | Data modyfikacji: 2009-01-15 11:17:11.
Informacja - dowody osobiste

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2009 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. 2008 r., Nr 195, poz. 1198), na podstawie,  których  będą unieważniane z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu.

W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego nastąpi po 3 miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany. Dla obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi zaś 4 miesiące.
Takie rozwiązanie przewidziano w art. 43 nowelizowanej ustawy.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Ewa Kita | Data wprowadzenia: 2009-01-20 12:22:10 | Data modyfikacji: 2011-04-12 11:11:49.

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza na podstawie art. 11  i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2012 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty  wymienione w art. 3 ust.3  oraz art.11 ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:        

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
1. Rodzaj zadania
Upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Lutowiska.
2. Formy realizacji zadania:
Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad mieszkańcami tworzącymi reprezentację gminy Lutowiska w grze w piłkę nożną; reprezentowanie gminy w rozgrywkach sparingowych  i ligowych, przygotowanie i utrzymywanie obiektów sportowych do rozgrywek piłkarskich, uzupełnianie wyposażenia sportowego reprezentacji gminy.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań 
w 2012 roku:  19 550 zł  (dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt  złotych )
4. W roku 2011 zadanie wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I” w Lutowiskach, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację  zadania  16 569,36zł (szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy)

ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI
1. Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie działające  na terenie gminy Lutowiska lub realizujące projekty na rzecz gminy Lutowiska.
2. Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
3. Dotacje zostaną przyznane organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację  na realizację oferty wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
4. Oferta na realizację zadania publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
5. Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją.
6. Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Lutowiska pracownicy Urzędu Gminy.
7. Wzory oferty, umowy oraz sprawozdania są do pobrania ze strony internetowej www.lutowiska.pl/bip lub w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.
8. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz finansach publicznych.

TERMINY   I   WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA.
Realizacja zadań odbywać się będzie w 2012 roku z uwzględnieniem terminów i warunków określonych w umowie na podstawie szczegółowych zakresów rzeczowych zawartych w ofertach.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:
a)  szczegółowy wykaz rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b)  termin i miejsce realizacji zadania publicznego
c)  kalkulację przewidywanych kosztów  realizacji zadania publicznego,
d)  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e)  informacje  o posiadanych zasobach  rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,
f)  deklarację o zamiarze odpłatnego bądź nieodpłatnego wykonania zadania
Do oferty załączyć należy potwierdzony za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym) wyciągu z rejestru sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności dla podmiotu, potwierdzający posiadanie osobowości prawnej  oraz prawo do zaciągania zobowiązań finansowych przez podmiot oraz statut organizacji.
2.  Kompletne oferty należy składać osobiście lub pocztą  w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2012 roku w  Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14.
 
TERMINY, TRYB  I   KRYTERIA  STOSOWANE PRZY 
DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w  terminie 14 dni  od daty zakończenia naboru.
2. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:
a) posiadać osobowość prawną  lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i ich rozliczania,
b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z  zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena merytoryczna, obejmująca:
a) możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) proponowaną jakość wykonania zadania  i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie,
d) planowany udział środków własnych organizacji lub pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania,
e) planowany wkład rzeczowy i osobowy organizacji, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną jej członków
f) dotychczasową współpracę z samorządem.
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej ze względu na możliwość podziału  środków  między organizacje ubiegające się o realizację zadania.

TERMIN  REALIZACJI 
Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert  nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2012 r. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego.                                                                                           

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-02-22 09:55:21 | Data modyfikacji: 2012-02-22 09:59:24.
 Program współpracy na rok 2012

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-05-08 10:14:04 | Data modyfikacji: 2012-10-15 15:23:51.
Otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 11  i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Wójt Gminy Lutowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2014 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3  oraz art.11 ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:  wspieranie o upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2014-02-17 12:40:03 | Data modyfikacji: 2015-02-13 10:45:28.

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza:


Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((z. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Gminę Lutowiska wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 oraz art.11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-02-01 14:15:43 | Data modyfikacji: 2017-01-23 13:31:50.
 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutowiska z OPP za rok 2015

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-05-24 12:33:33 | Data modyfikacji: 2017-10-30 09:41:17.
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy
Lutowiska z organizacjami pożytku publicznego na
rok 2017

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 24.10.2016 r. – 3.11. 2016 r.

 Formularz uwag

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-10-24 10:58:15 | Data modyfikacji: 2016-12-08 09:55:44.
Zawiadomienie o wniesieniu protestu na dostawę
oleju opałowego lekkiego

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 100.000 l na sezon grzewczy 2008/2009 i 2009/2010”.

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Lutowiskach zgodnie z art. 181 ust. 3 usta-wy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655/ przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzieleniu zamówienia kopię protestu dotyczącego postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 2 października 2008r.
 
Jednocześnie wzywa się wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu.

 

 Kopia wniesionego protestu

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2008-10-03 12:15:31 | Data modyfikacji: 2009-01-15 11:17:45.
Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Lutowiska

o g ł a s z a

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz.873 z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą

otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2010 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 oraz art.11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:

1.    UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

1. Rodzaj zadania- Wspieranie inicjatyw na rzecz aktywności fizycznej w tym turystyki i sportu oraz organizacja masowych imprez sportowych.

2. Formy realizacji zadania: sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad mieszkańcami tworzącymi reprezentację gminy Lutowiska; reprezentowanie gminy w rozgrywkach sparingowych, ligowych i rewanżowych ( minimum 20 imprez sportowych w gminie oraz poza gminą w ciągu roku 2010 ), udział w przygotowaniu obiektów sportowych do rozgrywek piłkarskich, uzupełnienie wyposażenia sportowego reprezentacji gminy

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w 2010 roku - 42 400 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych )

 4. W roku 2009 zadanie wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I” w Lutowiskach, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania 39 750 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

2. RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

1.Rodzaj zadania: - Realizacja programów dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym bezpieczeństwo turystów przebywających w górach

2.Formy realizacji zadania: - Dofinansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w górach na terenie gminy Lutowiska

3.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w 2010 roku - 4 000 ( słownie: cztery tysiące złotych)

4. W roku 2009 zadanie wykonywało Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Bieszczadzka GOPR w Sanoku. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosiła 4 000 zł (cztery tysiące złotych)

3.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

1.Rodzaj zadania: - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem promocji gminy poprzez udział w targach turystycznych i wystawy produktu lokalnego w kraju i za granicą oraz reprezentowanie gminy na imprezach regionalnych i gminnych

2.Formy realizacji zadania: Dofinansowanie projektów promujących gminę Lutowiska. Preferowane będą oferty kompleksowe z udziałem środków unijnych.

3.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania w 2010 roku - 7 500 zł / słownie: siedem tysięcy pięćset złotych/

4.W roku 2009 zadanie wykonywało Bieszczadzkie Stowarzyszenie „BieS” w Lutowiskach. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosiła 7 500 zł (siedem tysięcy pięćset złotych).

4. WSPARCIE INICJATYW LOKALNYCH W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

 

1.Rodzaj zadania: - wsparcie inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

2.Formy realizacji zadania: Dofinansowanie projektów dotyczących odtwarzania dziedzictwa kulturowego, regionalnego. Preferowane będą oferty kompleksowe z udziałem środków unijnych.

3.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania w 2010 roku - 5 000 zł / słownie: pięć tysięcy złotych/

4. W roku 2009 zadanie wykonywała Fundacja Bieszczadzka w Ustrzykach Dolnych. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosiła 5 000 zł (pięć tysięcy złotych)

 

 ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Lutowiska lub realizujące projekty na rzecz gminy Lutowiska.

Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Dotacje zostaną przyznane organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.

Oferta na realizację zadania publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją.

Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Lutowiska pracownicy Urzędu Gminy.

Wzory oferty, sprawozdania oraz formularz organizacji pozarządowej są do pobrania ze strony internetowej www.bip.lutowiska.pl lub w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 11.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz finansach publicznych.

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

 Realizacja zadań odbywać się będzie w 2010 roku z uwzględnieniem terminów i warunków określonych w umowie na podstawie szczegółowych zakresów rzeczowych zawartych w ofertach.

 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:

a/ szczegółowy wykaz rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b/ termin i miejsce realizacji zadania publicznego

c/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d/ informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

e/ informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,

f/ aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (potwierdzona za zgodność kserokopia aktualnego wypisu z rejestru oraz statut).

g/ sprawozdanie finansowe ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz sprawozdanie merytoryczne za poprzedni rok.

h/ uzupełniony formularz dla organizacji pozarządowych

Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2010 roku u Sekretarza Gminy Lutowiska.

 

 .

TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia oferty:

 a/ podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:

 ~ posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i ich rozliczania,

 ~ złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 b/ Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena:

 - merytoryczna złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania,

 - możliwość realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu

 doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego

 wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej,

 - przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania pod kątem ich

 celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

 - udziału środków własnych oraz innych źródeł finansowania,

 - zgodności tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi

 wnioskodawcy, i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,

 c/ Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej ze względu na możliwość podziału środków między organizacje ubiegające się o realizację zadania.

 

TERMIN REALIZACJI ZADAŃ

zgłoszonych do konkursu ofert upływa z dniem 31 grudnia 2010 roku.

Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

Wzór oferty (*.rtf)
Wzór umowy (*.rtf)
Wzór sprawozdania (*.rtf)

 

Formularz organizacji pozarządowej realizującej zadania publiczne na terenie Gminy Lutowiska

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2010-04-20 11:19:40 | Data modyfikacji: 2011-04-12 11:09:14.
`Obwieszczenie`

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717z późn. zm/, zawiadamia się, że na wniosek Gminy Lutowiska z siedzibą w Lutowiskach z dnia 2.01.br zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Zatwarnicy”
Inwestycja planowana jest na działkach nr: 254/2, 15, 16, 252, 22, 270/5, 31, 270/1, 270/2, 270/4, 33, 32, 35, 34/1, 34/2, 34/3, 30/1 6, 5, 249/16, 249/1, 249/15, 249/6, 249/17

W terminie 14 dni od wywieszenia tego obwieszczenia zainteresowane strony prosi się o zapoznanie się z zamierzeniami inwestora oraz składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w pok. Nr 12 tut. Urzędu w godzinach jego urzędowania.

Krzysztof Mróz 
Wójt Gminy Lutowiska

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-01-05 13:25:24 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:40:33.
 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-05-08 09:58:00 | Data modyfikacji: 2012-10-15 15:25:50.
`Sprawozdanie`

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2013 rok”

Zgodnie z art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą nr V/21/2011 Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 15 października 2012 r. Wójt Gminy Lutowiska postanowił o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z w/w uchwałą Rady Gminy Lutowiska i odbyły się w okresie od  16.10. 2012 r. do 23.10.2012 r. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie umieszczenia projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lutowiska oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Gminy Lutowiska. Podmioty zainteresowane miały możliwość zgłaszania uwag do projektu Programu drogą elektroniczną na adres gmina@lutowiska.pl bądź bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy. Informacja o przebiegu konsultacji Programu zamieszczona została także dnia 15.10. 2012 r. na stronie www.lutowiska.pl.

W czasie trwania konsultacji nie złożono żadnych uwag ani opinii do projektu „Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2013 rok”.

 

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-10-25 12:05:30 | Data modyfikacji: 2013-11-06 13:17:36.
 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutowiska z OPP za rok 2016

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-06-29 12:21:49 | Data modyfikacji: 2017-10-30 09:41:37.
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „ Dostawa oleju opałowego
lekkiego w ilości 100.000 litrów na sezon grzewczy 2008/2009 i 2009/2010”.

Rozstrzygnięcie protestu

Protestujący: ORLEN Petro Tank Sp z o.o
36-145 Widełka 869 
Oprotestowany: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
38-713 Lutowiska 45

Na zasadzie art. 183 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że protest „ORLEN Petro Tank Sp.z o.o. w Widełkach został uwzględniony w zakresie niezgodności oferty firmy BEMAR Spółka z o.o. , 44 – 101 Gliwice , ul. Świętokrzyska 2 ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia tj. rozdziałem 14 pkt. 2 i 3 SIWZ – gdyż oferta nie zawierała źródłowej ceny producenta.
Uwzględniono również protest w zakresie niezgodności oferty firmy Z U H „MIXPOL” Michulec Paweł 34-325 Łodygowice , ul. Kasztanowa 33 ze specyfikacją warunków zamówienia tj. rozdziałem 14 pkt. 4 SIWZ - marża nie może być zerowa.

Pouczenie
Na podstawie art. 184 ust. 1 Prawo zamówień publicznych odwołanie od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługuje .

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Anna Myhal | Data wprowadzenia: 2008-10-09 13:22:36 | Data modyfikacji: 2009-01-15 11:18:13.
`Obwieszczenie`

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717z późn. zm/,
zawiadamia się, że na wniosek Nadleśnictwa Stuposiany z siedzibą w Stuposianach z dnia 5.09.br (uzupełniony dnia pismem z dnia 26.09.2011) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „budowa zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Stuposiany”
Inwestycja planowana jest na działkach nr: 32/1 w Żurawinie, nr 6/1 w Stuposianach, nr 23 w Mucznem, nr 12 w Stuposianach, nr 24 w Stuposianach, nr 29 w Dydiowej, nr 40 w Dydiowej, nr 39 w Stuposianach

W terminie 14 dni od wywieszenia tego obwieszczenia zainteresowane strony prosi się o zapoznanie się z zamierzeniami inwestora oraz składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w pok. Nr 12 tut. Urzędu w godzinach jego urzędowania.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2011-10-04 11:29:27 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:40:45.
Zawiadomienie o powtórzeniu czynności

Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn,: „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 100.000 litrów dla potrzeb szkół na sezon grzewczy 2008/2009 i 2009/2010.

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności

Nawiązując do decyzji zamawiającego z dnia 9 października 2008r. uwzględniającej protest spółki „ORLEN” Petro Tank Sp. z o.o. – informuję o powtórzeniu w dniu 10 października 2008r. o godz. 10–tej badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 100.000 litrów na sezon grzewczy 2008/2009 i 2009/2010.

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Anna Myhal | Data wprowadzenia: 2008-10-09 13:25:52 | Data modyfikacji: 2009-01-15 11:18:39.
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA 2017 r.

I. Postanowienia ogólne

§1.

 1. Program określa cele, zasady, zakres, obszary i formy wzajemnej współpracy
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie. Jest on wyrazem polityki władz Gminy wobec podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 2.  Ilekroć w niniejszej programie jest mowa jest o:

1)   ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r. poz. 239 ze zm.),
2)   Gminie – rozumie się przez to Gminę Lutowiska,
3)   Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Lutowiska,
4)   Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Lutowiska,
5)   Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Lutowiska,
6)   Programie – rozumie się przez to program współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
7)   Konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

II. Cele programu

§ 2.

 1. Celem głównym programu jest wytyczenie kierunków współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Lutowiska z samorządem oraz podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych.
 2. Celami szczegółowymi programu są:

1)      podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze działań publicznych,
2)      umacnianie świadomości społecznej mieszkańców, poczucia ich odpowiedzialności za wspólnotę lokalną,
3)      wspieranie działań na rzecz aktywności obywatelskiej i samoorganizacji,
4)      włączenie sektora pozarządowego w realizację programów służących rozwojowi Gminy

III. Zasady współpracy

§ 3.

Podstawą podjęcia współpracy z podmiotami pożytku publicznego jest prowadzenie działalności na terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

§4

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady:

 1. partnerstwa – polegająca na równym traktowaniu organizacji jako partnerów, którzy odgrywają istotną rolę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych oraz określeniu sposobów ich rozwiązywania;
 2. pomocniczości i suwerenności stron – opiera się na założeniu poszanowania wzajemnej odrębności i nieingerowania w sprawy wewnętrzne, a także wykorzystania swojego potencjału do realizacji wspólnych zadań publicznych. To wsparcie dla działalności organizacji oraz umożliwienie realizacji zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie. Pomaga w osiągnięciu relacji pomiędzy Gminą a organizacjami, które umożliwią jak najbardziej efektywną realizację zamierzonych zadań;
 3. efektywności – zakładawybór optymalnego sposobu wykorzystania środków publicznych w oparciu o celowość, zasadność i kalkulację kosztów proponowanego zadania, biorąc pod uwagę zakładane efekty uzyskane po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Polega na wspólnej dbałości o osiągnięcie zamierzonych celów;
 4. jawności – opiera się na obowiązku Gminy informowania organizacji o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych określonych w Programie. Podejmowane czynności powinny być powszechnie wiadome i dostępne, a także jasne i zrozumiałe w zakresie zastosowanych zasad, procedur i wyboru realizatorów zadań publicznych.
 5. uczciwej konkurencji – w oparciu o założenia konkurs ofert polega na równorzędnym traktowaniu wszystkich organizacji ubiegających się o realizację danego zadania publicznego.

IV. Zakres przedmiotowy

§5.

 1. Przedmiotem współpracy może być każde przedsięwzięcie zaliczane do zadań własnych gminy (zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2015r., poz. 1515) co do którego obie strony wyrażą wolę współpracy, oraz którego zakres zawiera się w zapisach artykułu 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Przedmiotem współpracy nie mogą być przedsięwzięcia:

1)      polegające na uzyskaniu wsparcia finansowego, którego celem jest:

 1. zakup działek, budynków i lokali,
 2.  prowadzenie działalności gospodarczej,

2)      polegające na pokryciu kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowią niezbędny element w realizacji projektu),
3)      działalność polityczna i religijna.

V. Formy współpracy

§ 6.

 1. Współpraca Gminy z organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.
 2. Współpraca finansowapolega na zlecaniu realizacji zadań publicznych poprzez:

1)      powierzanie wykonywania zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2)      wspieranie wykonywania zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
3)      zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy

 1. Współpraca pozafinansowapolega na:

1)      wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności,
2)      konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3)       tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz organów administracji publicznej,
4)       współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej,
5)      popularyzacji działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronach internetowych Gminy,
6)      udzielaniu organizacjom wsparcia poprzez nieodpłatne użyczenie sprzętu czy udostępnienie sali, na doraźne potrzeby organizacji.

VI. Priorytetowe zadania publiczne

§ 7.

W roku 2017 jako priorytetowe traktowane będą zadania publiczne z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

VII. Okres i sposób realizacji programu.

§ 8.

 1. Pogram obejmuje współpracę w roku kalendarzowym 2017.

§ 9.

 1. Ze strony Gminy współpracę realizują:

1)      Rada i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
2)      Wójt – w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach budżetu, wspierania merytorycznego organizacji,
3)      Referaty i stanowiska pracy Urzędu – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami,
4)      Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych – w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji oraz doradztwa władzom gminy w sprawach dotyczących sektora pozarządowego.

VIII. Wysokość środków planowanych na realizacje programu.

§ 10.

 1. Wartość środków na realizacje programu w roku 2017 określona zostanie w uchwale budżetowej Rady Gminy Lutowiska na rok 2017.

IX. Ocena realizacji programu.

§ 11.

 1. Miernikami oceny efektywności Programu będą uzyskane informacje dotyczące;

1)      liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
2)      liczby osób zaangażowanych w realizację zadań i liczby adresatów zadań,
3)      wysokości środków finansowych na realizację zadań, w tym środków z budżetu gminy oraz innych źródeł.

X. Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji

§ 12.

Tworzenie programu przebiega w następujący sposób:

1)      przygotowanie przez Urząd projektu Programu
2)      przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu
3)      przygotowanie przez Urząd zestawienia uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji,
4)      przedstawienie Radzie Gminy Lutowiska projektu Programu i skierowanie jej pod obrady
5)      podjęcie przez Radę Gminy Lutowiska uchwały w sprawie przyjęcie Programu współpracy Gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 13.

Konsultacje programu o których mowa w § 12 pkt. 2 polegają na:

1)      zamieszczeniu na stronie BIP Gminy Lutowiska na okres 7 dni oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu projektu Programu oraz informacji o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektu Programu w siedzibie Urzędu, przesyłania ich drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
2)      przygotowaniu przez Urząd zestawienia uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji oraz sporządzenie ich analizy,
3)      przygotowaniu sprawozdania z przebiegu konsultacji i zamieszczeniu go na stronie internetowej Gminy.

XI. Tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 14.

 1. Wójt, w drodze Zarządzenia, powołuje Komisję Konkursową, której celem jest opiniowanie wszystkich ofert złożonych w związku z konkursem i przedstawianie Wójtowi propozycji wyboru ofert najlepszych.
 2. Przewodniczącym Komisji opiniującej jest osoba wskazana przez Wójta.
 3. W skład Komisji Konkursowej wchodzi co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych (organizacji które zgłosiły swoich kandydatów), z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.
 4. Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe zamieszcza się na stronie internetowej Gminy w terminie ogłoszenia konkursu.
 5. W pracach komisji konkursowej, z głosem doradczym, mogą brać udział osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 6. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej ofert według kryteriów podanych
  w ogłoszeniu konkursowym.
 7. Komisja podczas rozpatrywania ofert pod względem merytorycznym ocenia:

1)      możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,
2)      przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
3)      proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie
4)      planowany udział środków własnych organizacji lub pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania
5)      planowany wkład rzeczowy i osobowy organizacji, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną jej członków
6)      dotychczasową współpracę z samorządem przy realizacji zleconych zadań publicznych.

 1. Komisja pełni także rolę Zespołu Oceniającego sprawozdania częściowe i końcowe
  z realizacji zadania oraz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania w trakcie jak i po jego zakończeniu.
 2. Komisja Konkursowa rozpatruje złożone oferty i sprawozdania z wykonania zadania
  w ciągu 14 dni licząc od terminu określonego na ich złożenie.
 3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbywa się bez udziału oferentów.
 4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego komisji.
 5. Komisja działa społecznie i z tytułu pracy w komisji członkom nie przysługują żadne rekompensaty finansowe i rzeczowe.

XII. Oferty na realizację zadań publicznych z inicjatywy organizacji pozarządowych

§ 15.

 1. Zgodnie z art. 12 ustawy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.
  W przypadku wpłynięcia takiego wniosku Wójt Gminy rozpatruje celowość realizacji przedstawionych zadań i w ciągu 30 dni od daty złożenia oferty informuje o podjętej decyzji. W przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego zadania powiadamia składającego ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego w drodze konkursu ofert oraz
  o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
 2. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ustawy, złożonej przez organizacje pozarządowe, Wójt Gminy uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1)      wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

2)      zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 1. Wójt Gminy uznając celowość realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert stosuje przepisy art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 2. Każdorazowo warunkiem przyznania dotacji jest zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy.

XII. Postanowienia końcowe

§ 16.

 1. Uchwalony program współpracy podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2.  Zmiany w ,,Programie” mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Gminy Lutowiska

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowania mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-10-24 10:54:50 | Data modyfikacji: 2016-12-08 09:54:50.
`Projekt


 projekt uchwaly mpzp Smolnik3.doc

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Małgorzata Rypyst | Data wprowadzenia: 2010-07-26 13:23:53 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:40:18.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717z późn. zm/, zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a 20-340 Lublin działając przez pełnomocnika Piotra Leja ul. Tarnowska 39 35-502 Rzeszów z dnia 25.09.br. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej Bereżki 1”.


Inwestycja planowana jest na działkach nr: 52, 15/1, 15/2, 71/1, 70, 18/2, 14/1 i 65 w miejscowości Bereżki.


W terminie 14 dni od otrzymania tego obwieszczenia zainteresowane strony prosi się o zapoznanie się z zamierzeniami inwestora oraz składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w pok. Nr 12 tut. Urzędu w godzinach jego urzędowania.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-10-23 14:00:59 | Data modyfikacji: 2014-07-24 11:00:25.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717z późn. zm/, zawiadamia się, że na wniosek EmiTel sp. z o.o. 02-675 Warszawa ul.Wołoska 22 z dnia 06.12.2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa wieży kratowej stalowej o podstawie trójkątnej i wysokości 60,55 m która zastąpi obecnie funkcjonującą wieżę( do rozbiórki) o podstawie kwadratowej i wysokości 60 m ”. Inwestycja planowana jest na działce nr 45 w Zatwarnicy. W terminie 14 dni od wywieszenia tego obwieszczenia zainteresowane strony prosi się o zapoznanie się z zamierzeniami inwestora oraz składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w pok. Nr 12 tut. Urzędu w godzinach jego urzędowania. Krzysztof Mróz Wójt Gminy Lutowiska

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-12-09 11:21:06 | Data modyfikacji: 2014-07-24 11:00:45.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717z późn. zm/, zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a 20-340 Lublin działając przez pełnomocnika Piotra Leja ul. Tarnowska 39 35-502 Rzeszów z dnia 20.02.br. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej Bereżki 1”.


Inwestycja planowana jest na działkach nr: 52, 15/1, 15/2, 71/1, 70, 18/2, 14/1 i 65 w miejscowości Bereżki.


W terminie 14 dni od publikacji tego obwieszczenia zainteresowane strony prosi się o zapoznanie się z zamierzeniami inwestora oraz składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w pok. Nr 12 tut. Urzędu w godzinach jego urzędowania.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2014-02-28 12:57:35 | Data modyfikacji: 2014-07-24 11:01:06.
 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:37:03 | Data modyfikacji: 2016-12-08 09:56:00.
Obwieszczenie

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą „Chmiel 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r, poz. 647, z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lutowiska Nr XXIII/156/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą „Chmiel 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 sierpnia 2014 r. do 3 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska, pok. nr 12, w godz. od 8.00 do 15.00.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska, pokój 12.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska w Sali Narad o godz. 10.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać:
 w formie pisemnej do Wójta Gminy Lutowiska,
 ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska,
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: gp@lutowiska.pl.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Lutowiska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lutowiska.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Gminy Lutowiska Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2014-07-24 10:59:34 | Data modyfikacji: 2016-10-28 10:19:16.
`Załącznik


 mpzp-smolnik3-A_1000 wersja 23.06.10.pdf

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Małgorzata Rypyst | Data wprowadzenia: 2010-07-26 13:29:50 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:41:04.
Informacja

I n f o r m a c j a

Stosownie do art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ wyznaczam na terenie Gminy Lutowiska n.w. miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych:

Lutowiska – tablica ogłoszeń w centrum wsi - przy schodach wejściowych do GOK-u, przystanek autobusowy na dole,

Smolnik, Stuposiany, Pszczeliny, Dwerniczek, Dwernik, Chmiel, Zatwarnica – przystanki autobusowe,

Ustrzyki Górne – tablica ogłoszeń w centrum wsi

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt gminy Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2011-09-05 14:37:46 | Data modyfikacji: 2012-11-07 13:12:35.
Zawiadomienie

W związku z trwającą procedurą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Skorodne 3” zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XXXVIII/214/2014 Rady Gminy Lutowiska z dnia 30 września 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr XV/81/2012 Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Skorodne 3”.


Zmiana polegała na umożliwieniu opracowania planu miejscowego w dwóch etapach, wskazanych na załączniku graficznym do uchwały. Obszar opracowania nie został zmieniony.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Gminy Lutowiska Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2014-10-09 09:20:06 | Data modyfikacji: 2016-10-28 10:19:36.
Ogłoszenie

Wójt Gminy Lutowiska, działając zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014r., poz.1490), o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (budynkiem dawnej kotłowni) położonej w Lutowiskach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 200 o pow. 0,2548 ha 

cena wywoławcza 150 400,00 zł /wadium 16 000,00 zł/

Nieruchomość powyższa jest wolna od obciążeń.
Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Lutowiska, działka leży
w obszarze urządzeń infrastruktury technicznej o symbolu ECZ- zaopatrzenie w ciepło i obsługi zieleni. Przetarg odbędzie się 16.12.2016 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Lutowiska 14 (I piętro Sala Narad ).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, w terminie do dnia 12.12.2016 r. (określony termin oznacza datę wpływu kwoty na konto) w pieniądzu PLN, nr - BBS Ustrzyki Dolne 65 8621 0007 2001 0000 8846 0003.
Osoby fizyczne zobowiązane są do:
- przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a
osoby prawne dodatkowo, pełnomocnictwa uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu
-okazanie dowodu wpłaty wadium w dniu przetargu
Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Kwota wadium zostaje zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia, lub odwołania przetargu.
Koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz praw z niej wynikających ponosi nabywca w całości.
Należność za nabycie nieruchomości płatna jest jednorazowo, nie później niż
w przeddzień zawarcia umowy notarialnej - na konto: 22 8621 0007 2001 0000 8846 0001
Do ceny wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony należny podatek
vat - 23 % .
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lutowiskach w godzinach pracy urzędu, pokój nr 16 tel.(0 13) 461-00-13 wew. 35.
Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Gminy Lutowiska Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2016-11-08 13:45:21 | Data modyfikacji: 2017-01-23 13:43:54.
Informacja o głosowaniu korespondencyjnym

Informujemy, że w tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu wyznaczonych na dzień 9 października 2011r., wprowadzono możliwość głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego o udokumentowanym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z art. 61a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ zamiar głosowania korespondencyjnego winien być zgłoszony wójtowi gminy ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej  do dnia 19 września 2011r.
Zgłoszenie winno zawierać informacje oraz dokumenty, o których mowa w art. 61c wyżej wymienionej ustawy.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2011-09-08 09:54:10 | Data modyfikacji: 2012-11-07 13:12:51.
Zawiadomienie

W związku z trwającą procedurą sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Lutowiska 1” zawiadamiam o podjęci uchwały Nr XXXVIII/216/2014 Rady Gminy Lutowiska z dnia 30 września 2014 r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Lutowiska Nr XVI/93/2012 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Lutowiska 1”. . Zmiana polega na zmianie załącznika graficznego w zakresie zmniejszenia granic opracowania dla obszarów A i C.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Gminy Lutowiska Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2014-10-09 09:20:57 | Data modyfikacji: 2016-10-28 10:20:01.
Obwieszczenie o obwodach
 obwieszczenie_2011.pdf

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2011-09-08 13:17:55 | Data modyfikacji: 2012-11-07 13:13:22.
Ogłoszenie
Wzór umowy

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 


1.Przedmiotem dzierżawy jest działki nr 529 o powierzchni 0,8952 ha położona w obrębie ewidencyjnym Lutowiska, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej. 


2. Dzierżawa od dnia 1.01.2017r. do dnia 31.12.2019r


3. Minimalna stawka czynszu 200,00 zł netto rocznie, wysokość wadium 40,00 zł 


Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dzierżawa działki nr 529 w Lutowiskach” , należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska w terminie do dnia 19.12. 2016r. do godz. 14 - tej .


Oferta powinna zawierać:


- imię i nazwisko / lub nazwę/ i adres oferenta,


- datę sporządzenia oferty,


- oferowany czynsz netto / ostateczna kwota bez dodatkowych deklaracji/,


- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.


Warunkiem dopuszczenia do przetargu oprócz złożenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 40,00 zł, w terminie do 19.12.2016r., do godz. 14- tej. w kasie Urzędu Gminy w Lutowiskach lub na konto Urzędu Gminy Lutowiska nr konta 65 8621 0007 2001 0000 8846 0003(określony termin oznacza datę wpływu kwoty na konto)


Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach (sala narad) w dniu 22.12.2016r. o godz. 9- tej.


Zostanie wybrana oferta najwyższa cenowo. O wyborze oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty w tym samym dniu o godz. 930- tej.


Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet późniejszego czynszu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty.


Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.


Z umową dzierżawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Lutowiskach pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu, tel. (013) 461 0013 wew. 35, lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.lutowiska.pl


 

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-11-29 09:52:35 | Data modyfikacji: 2017-01-23 13:43:37.
Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych
 zarz_nr_45_komisje_obwodowe.pdf

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Gminy Lutowiska - Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2011-09-19 13:54:22 | Data modyfikacji: 2012-11-07 13:13:48.
Ogłoszenie

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 7/2 o pow. 0,30 ha (parking) w Brzegach Górnych.
Dzierżawa od 1.02.2017r. do 30.11.2019r.
Minimalna stawka czynszu 50 000,00 zł /netto/ rocznie, wysokość wadium 10 000,00 zł.
W/w nieruchomości wchodzą w obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego i podlegają przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r., o ochronie przyrody /Dz. U. 2015, poz. 1651/.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„ dzierżawa parkingu w Brzegach Górnych”
należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska w terminie do dnia 12.01.2017 r. do godz. 14 – tej.
Oferta powinna zawierać;
- imię i nazwisko /lub nazwę/ i adres oferenta,
- numer telefonu,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowany czynsz roczny /netto / określony konkretną kwotą
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu oprócz złożenia oferty jest wpłacenie wadium w ter-minie do dnia 12.01.2017 r. na konto Urzędu Gminy Lutowiska nr konta 65 8621 0007 2001 0000 8846 0003 (określony termin oznacza datę wpływu kwoty na konto).
Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy Lutowiska (sala narad) w dniu 17.01.2017 r. o godz. 9:00 -tej
Zostanie wybrana oferta najwyższa cenowo. O wyborze oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny w tym samym dniu o godz. 10:00 ograniczony do oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, otrzymuje zwrot wadium w terminie do 7 dni od zawarcia umowy a traci wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie przedłużany.
Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty.
Z projektem umowy dzierżawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Lutowiskach pokój nr 16 w godzinach pracy urzędu , tel. 13 461 0013 wew. 35, lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.lutowiska.pl

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-12-02 11:56:11 | Data modyfikacji: 2017-01-23 13:43:07.
`Załącznik


 mpzp-smolnik3-B_1000.pdf

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Małgorzata Rypyst | Data wprowadzenia: 2010-07-26 13:31:29 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:41:27.
Informacja o składach obwodowych komisji
wyborczych
 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2011-09-28 11:58:15 | Data modyfikacji: 2012-11-07 13:14:06.
INFORMACJA

INFORMACJA

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach – w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r. nr 102, poz. 8460) został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 27.10.2010r do 19.11.2010r., wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Wykaz obejmuje działkę nr 74o pow. 293 m 2 położonej w Lutowiskach.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: mgr inż. Włodzimierz Podyma | Data wprowadzenia: 2010-11-08 13:51:25 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:05:38.
`Załącznik


 mpzp-smolnik3-C_5000.pdf

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Małgorzata Rypyst | Data wprowadzenia: 2010-07-26 13:33:18 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:41:40.
Informacja

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach – w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r. nr 102, poz. 8460) został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 30.11.2010r do 22.12.2010r., wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników.
Wykaz obejmuje działki nr: 1116 o pow. 0,3505 ha , 1121 o pow. 0,6526 ha,1125 o pow. 0,1945 ha, 1243 o pow. 0,2966 ha, 1269 o pow. 0,5528 ha, 1270 o pow. 0,8972 ha, 1271 o pow. 0,8823 ha, 1272 o pow. 0,5264 ha, 1273 o pow. 0,5847 ha, 1965 o pow. 0,0842 ha, 2114 o pow. 0,4584 ha, 2142/2 o pow. 0,0827 ha, 2179 o pow. 0,5156 ha, 2191 o pow. 0,3784 ha, 2194 o pow. 0,0380 ha oraz udział 1/3 w działkach nr 2238 i 2239 o pow. 1,71 ha położonych w Handzlówce Gmina Łańcut.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2010-12-03 15:18:27 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:05:54.
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy
Lutowiska

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 28.10.2015 r. – 5.11. 2015 r.


Projekt Programu Współpracy


Formularz uwag

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-10-28 09:44:55 | Data modyfikacji: 2016-12-08 09:56:13.
Informacja

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 74 o pow. 0,0293 ha w Lutowiskach.

1. Bogusław Winiarski

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2011-01-05 12:07:18 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:06:12.
Informacja

Informacja

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 102 poz. 651 z 2011r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach 14, został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 17 stycznia 2011r. do 11 lutego 2011r., - wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu.

Wykaz obejmuje  działkę nr 8/3 położoną w Ustrzykach Górnych.

Wójt Gminy Lutowiska
Krzysztof Mróz

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2011-01-18 11:58:07 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:06:26.
Informacja

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska informuję, że zostały podane do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 18 lutego 2011r.do 11 marca 2011r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy:
I. Dzierżawa na okres 3 lata, działek nr: 374, 345,365 w Lutowiskach.
II. Najem na okres 3 lata, boks garażowy w budynku nr 77 w Lutowiskach.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2011-03-04 11:12:13 | Data modyfikacji: 2011-04-18 15:06:45.
`PROGNOZA
 prognoza_Smolnik3.doc

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Małgorzata Rypyst | Data wprowadzenia: 2010-07-26 13:42:07 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:39:53.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach – w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004r.) został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 27.04.2011r. do 18.05.2011r., wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lutowiska przeznaczonej do dzierżawy.
Wykaz obejmuje działkę nr 6 (punkt widokowy w Lutowiskach )o pow.0,50 ha,  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

 Wzór umowy

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt - Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2011-04-29 14:22:22 | Data modyfikacji: 2011-06-10 10:52:18.
Informacja

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach został podany do publicznej wiadomości w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) – wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem .
Wykaz obejmuje, obiekt drewniany zlokalizowany na przystanku PKS w Ustrzykach Górnych.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach tj. od 17 maja 2011r do 07 czerwca 2011r.

 Wzór umowy

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Gminy - Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:05:05 | Data modyfikacji: 2011-06-10 10:52:55.
 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2016 rok”

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-11-06 13:17:39 | Data modyfikacji: 2016-12-08 09:56:26.
 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-11-08 09:35:29 | Data modyfikacji: 2016-12-08 09:56:35.
Informacja
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r. ze zm) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach na tablicy ogłoszeń wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest  od  25.04.2012r.,do 16.05.2012r.,  wykaz nieruchomości oznaczonej numerem działek: 54 o pow. 0,7300 ha, 55/1 o pow. 0,0290 ha,  55/2 o pow. 0,2400 ha w obrębie ewidencyjnym Dwernik przeznaczonej do dzierżawy od 01.05.2012r do 30.09.2012r. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lutowiskach pokój nr 14 tel. (13) 4610013 wew.35.  

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-04-27 15:59:26 | Data modyfikacji: 2012-08-03 09:29:35.
Informacja

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 ) w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach 14, został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 27 lipca 2012r. do 21 sierpnia 2012r., wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska, przeznaczonej do oddania w najem na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wykaz obejmuje lokal użytkowy o pow. 13,20 m2 znajdujący się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Lutowiskach.

Wójt

Krzysztof Mróz

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:27:22 | Data modyfikacji: 2013-02-01 15:30:13.
Ogłoszenie

Zespół Szkół w Lutowiskach przyjmuje oferty na dowóz uczniów do szkoły do Przemyśla.

Dowóz będzie polegał na:
- każdy poniedziałek dowiezienie uczniów wraz z opiekunem do szkoły z miejscowości  Lutowiska do Przemyśla,
- w każdy piątek przywiezienie uczniów z Przemyśla do Lutowisk,
- jeżeli zajęcia będą rozpoczynać się lub kończyć w innym dniu tygodnia to przewoźnik zobowiązuje się do przewozu w tym dniu,
- w okresie choroby uczniów lub z innej przyczyny tj. odwołanie zajęć lub przerw w zajęciach lekcyjnych przewoźnik nie będzie wykonywał usługi i nie będzie pobierał wynagrodzenia.

Ofera będzie  obowiązywać w roku szkolnym 2012/2013

Oferta winna zawierać proponowaną cenę usługi.

Wymagane dokumenty:
- licencja do przewozu osób w krajowym transporcie drogowym- ustawa z   dnia 06.09.2001r. O transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 nr 125 poz 874)

Termin składania ofert upływa dnia 22 sierpnia 2012 r. o godz. 10-tej. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Zespół Szkół Lutowiska 45 /w budynku szkoły-sekretariat, księgowość/ tel.(013) 4610025.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Dyrektor Zespołu Szkół - Marta Polechońska | Data wprowadzenia: 2012-08-08 12:18:44 | Data modyfikacji: 2013-02-01 15:30:34.
`Ogłoszenie`

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUTOWISKA o przystąpieniu do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pn. „Lutowiska 7”

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lutowiska uchwały Nr XXIII/157/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Lutowiska 7”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędzie Gminy Lutowiska lub na adres Urzędu Gminy ; 38-713 Lutowiska, Lutowiska 14 do dnia 22 kwietnia 2011 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Gminy Lutowiska - Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2011-03-10 14:04:00 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:39:17.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuje, że w dniach od 03.09.2012r. do 24.09.2012r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został wykaz nieruchomości, informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 417 we wsi Lutowiska o powierzchni 0,0689 ha.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pok. nr 14 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy
Krzysztof Mróz

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-09-05 10:35:08 | Data modyfikacji: 2013-02-01 15:30:49.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuje, że w dniach od 9.10.2012r. do 30.10.2012r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został wykaz nieruchomości, informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 583 we wsi Lutowiska o powierzchni 0,1104 ha.


Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.


 


 Wójt Gminy


 Krzysztof Mróz

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-10-16 10:58:09 | Data modyfikacji: 2013-02-01 15:31:11.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska  stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuje, że w dniach od 12.10.2012r do 02.11.2012r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został wykaz nieruchomości, informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Wykaz dotyczy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 641 o pow. 0,0513 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym we wsi Lutowiska.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pok. nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:01:09 | Data modyfikacji: 2013-02-01 15:31:28.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Wójt Gminy Lutowiska stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuje, że w dniach od 3.12.2012r. do 24.12.2012r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Lutowiska, wywieszony został  wykaz nieruchomości, informujący o przeznaczeniu do dzierżawy  działki nr: 143, 281 i 298 we wsi Lutowiska.


Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-12-06 11:50:43 | Data modyfikacji: 2013-02-01 15:31:50.
`Ogłoszenie`

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUTOWISKA o przystąpieniu do częściowej zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pn. „Chmiel 1”

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lutowiska uchwały Nr XXIII/156/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do częściowej zmiany MPZP „Chmiel 1” w obszarach oznaczonych literami A, B i C.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanej częściowej zmiany MPZP „Chmiel 1”.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lutowiska lub na adres Urzędu Gminy; 38-713 Lutowiska, Lutowiska 14 do dnia 22 kwietnia 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Gminy Lutowiska - Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2011-03-10 14:05:39 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:38:59.
`Ogłoszenie

Wójt Gminy Lutowiska na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) odwołuje ogłoszony na dzień 18 marca 2013r., przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Ustrzykach Górnych, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 8/3.
Przetarg miał odbyć się dnia 18.03.2013r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Lutowiska (sala narad).
Przyczyną odwołania przetargu jest zły stan techniczny sanitariatów, parkingu i planowany remont.
Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot ww. kwoty w ciągu 3 dni od odwołania przetargu.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutowiska oraz na stronie internetowej bip.lutowiska.pl 

Wójt
Krzysztof Mróz

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-03-12 12:24:30 | Data modyfikacji: 2013-06-06 10:44:00.
`Informacja

Wójt Gminy Lutowiska stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuje, że w dniach od 8 kwietnia 2013r. do 29 kwietnia 2013r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Lutowiska, wywieszony został  wykaz nieruchomości, informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część działki oznaczonej ewidencyjnie  nr 8/3 o pow. około 0,04 ha, obręb ewidencyjny Ustrzyki Górne.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. +4813461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy
Krzysztof Mróz

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-04-12 09:40:26 | Data modyfikacji: 2013-06-06 10:45:04.
`Ogłoszenie`

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lutowiska Uchwały Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska.

Wnioski dotyczące zmiany studium mogą być składane na piśmie w terminie do dnia 22 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska lub na adres Urzędu Gminy; Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer obrębu geodezyjnego i numer działki), której dotyczy.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Gminy Lutowiska - Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2011-03-10 14:09:11 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:38:40.
`Informacja

Wójt Gminy Lutowiska stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuje, że w dniach od 10.05.2013r. do 31.05.2013r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszono następujące wykazy:

 1. Wykaz nieruchomości informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 640 o pow. 0,0737 ha i nr 642 o pow. 0,0859 ha w miejscowości Lutowiska
 2. Wykaz nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 9 w miejscowości Chmiel z udziałem w działce nr 217/1 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pok. nr 14 tel. +48134610013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-05-13 15:42:32 | Data modyfikacji: 2013-06-06 10:46:07.
Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach kieruje zapytanie ofertowe do osób fizycznych, instytucji i organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą związaną z usługą gastronomią zainteresowanych złożeniem oferty na organizację spotkania okolicznościowego w dniu 5 października 2013 dla Seniorów zamieszkałych w Gminie Lutowiska.


Proszę o wycenę organizacji spotkania w dniu 5 października 2013 dla 120 Seniorów.


Spotkanie będzie się odbywać w stołówce Szkolnej Zespołu Szkół w Lutowiskach.


W zakres prac wchodzi:


a/ przygotowanie pomieszczeń na spotkanie;


b/ przygotowanie posiłku , w tym dwa dania ciepłe oraz zimnej płyty ;


c/ usługa kelnerska podczas spotkania;


 d/ posprzątanie pomieszczeń do godz. 20.00 dnia 6 października 2013 roku.


Po stronie oferenta będzie opłacenie mediów związanych z organizacją spotkania.


Oferta powinna zawierać cenę brutto zarówno jednostkową , jak i całościową. Zleceniodawca po wykonanie usługi otrzyma rachunek, który uiści w ciągu 14 dni od daty otrzymania.


Oferty należy składać w pokoju Nr 8 w terminie do 16 września 2013 do godz. 15.00.


Dodatkowych informacji udziela Pani Grażyna Wojnar – tel. 13 4610055.


 


Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach.


 

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-09-09 10:45:00 | Data modyfikacji: 2014-04-15 14:56:16.
`Ogłoszenie-

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUTOWISKA
o przystąpieniu do sporządzania
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lutowiska Uchwały Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska oraz do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Z dostępną na tym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Lutowiskach , Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska pokój. nr 12 ( w godzinach pracy Urzędu Gminy).
Wnioski dotyczące zmiany studium mogą być składane na piśmie w termi-nie do dnia 22 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska lub na ad-res Urzędu Gminy; Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer obrębu geodezyjnego i numer działki), której dotyczy.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Małgorzata Rypyst | Data wprowadzenia: 2011-03-24 14:11:32 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:38:22.
Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach kieruje zapytanie ofertowe do osób fizycznych, instytucji i organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem żywej muzyki zainteresowanych złożeniem oferty i zapewnieniem oprawy muzycznej na spotkaniu okolicznościowym w dniu 5 października 2013 dla Seniorów zamieszkałych w Gminie Lutowiska.

Proszę o wycenę oprawy muzycznej na spotkaniu w dniu 5 października 2013 dla 120 Seniorów.

Spotkanie będzie się odbywać w stołówce Szkolnej Zespołu Szkół w Lutowiskach.

W zakres prac wchodzi:

Usługa muzyczna od godz. 16.00 do 24.00

Oferta powinna zawierać cenę brutto.

 Zleceniodawca po wykonanie usługi otrzyma rachunek, który uiści w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

Oferty należy składać w pokoju Nr 8 w terminie do 24 września 2013 do godz. 15.00.

Dodatkowych informacji udziela Pani Grażyna Wojnar – tel. 13 4610055.

 

Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-09-19 11:15:09 | Data modyfikacji: 2014-04-15 14:56:40.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami


( Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuje, że w dniach od 1.10.2013r. do 22.10.2013r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został wykaz nieruchomości, informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze przetargu działek:


 - nr 8/3 w Ustrzykach Górnych


 - nr 6 w Lutowiskach


 - nr 7/2 w Brzegach Górnych


Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-10-03 12:32:35 | Data modyfikacji: 2014-04-15 14:57:00.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuje, że w dniach od 26.11.2013r. do 18.12.2013r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został wykaz nieruchomości, informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej działki nr 413 w Lutowiskach, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-11-29 09:06:17 | Data modyfikacji: 2014-04-15 14:57:31.
Komunikat

Informacja


Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach na tablicy ogłoszeń wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21dni,tj:od 27 stycznia 2014r. do 17 lutego 2014r.wykaz nieruchomości oznaczonej numerem działek: 281 o pow. 0,20 ha, 235, o pow. 0,27 ha w miejscowości Lutowiska, przeznaczonej do dzierżawy.


Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lutowiskach pokój nr 16 tel. (13)4610013 wew.35.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Gminy Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2014-02-03 09:28:32 | Data modyfikacji: 2014-04-15 14:58:12.
`Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY LUTOWISKA
o przystąpieniu do częściowej zmiany miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn. „Chmiel 1”
oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do częściowej zmiany MPZP „Chmiel 1” w obszarach oznaczonych literami A, B i C (procedura wszczęta uchwałą Nr XXIII/156/09 Rady Gminy Lutowiska z dnia 25 czerwca 2009 r.) oraz do sporządza-nia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Z dostępną na tym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Lu-towiskach , Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska pokój. nr 12( w godzinach pracy Urzędu Gminy).
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej lub ustnej (do pro-tokołu) do dnia 22 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędzie Gminy Lutowiska lub na adres Urzędu Gminy ; 38-713 Lutowiska, Lutowiska 14.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lutowiska

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Małgorzata Rypyst | Data wprowadzenia: 2011-03-24 14:17:18 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:37:59.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuje, że w dniach od 31.03.2014r. do 22.04.2014r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został wykaz nieruchomości, informujący o przeznaczeniu do dzierżawy działek:


- część działki nr 224 w Lutowiskach


- część działki nr 281 w Lutowiskach


- działka nr 529 w Lutowiskach


Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2014-04-15 14:55:39 | Data modyfikacji: 2014-07-30 11:28:29.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na: „Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych oraz organizacja i doposażenie dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Lutowiskach” z powodu brak ważnej oferty.

UZASADNIENIE
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony nie wpłynęła żadna ważna oferta. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami).

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2014-06-30 14:08:42 | Data modyfikacji: 2014-07-30 11:29:16.
Informacja Wójta Gminy Lutowiska

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2014r. poz.518 ) w siedzibie Urzędu Gminy w Lutowiskach 14, został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 25.07.2014r. do 14.08.2014r., wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wykaz obejmuje działkę nr 49/1 o pow. 0,1439 ha położoną w Chmielu.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w działki, na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o sprzedaż w drodze bezprzetargowej w terminie do 8.09.2014r.
Wniosek o nabycie powinien zawierać oświadczenie że nabywca, korzystając z pierwokupu , wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lutowiskach, pokój nr 16 tel. 013 461 0013 wew. 35 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2014-07-30 11:28:39 | Data modyfikacji: 2016-04-12 14:50:43.
 Analiza systemu gospodarki komunalnej za rok 2013

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:59:51 | Data modyfikacji: 2016-08-04 11:49:41.
Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Lutowiska zwraca się o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej
wykonywania usługi polegającej na wyłapywaniu z terenu Gminy Lutowiska bezdomnych zwierząt i transportu ich do schroniska zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856)
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia 1.03.2015r. do dnia 30.03.2016r.

I. Zamawiający:

Gmina Lutowiska
tel. 0 13 461 0013 wew. 35
NIP: 6891190317

II. Istotne warunki zamówienia:

1) Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT .
2) Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.
3) Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Rozliczenie transakcji następować będzie w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Do faktury winna być dołączona dokumentacja potwierdzającą przekazanie psa do schroniska, adopcji.

III. Wymagania i warunki zamawiającego

Wykonawcę zobowiązuje się do spełnienia następujących wymagań:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia
wraz ze stosownymi zezwoleniami wedle obowiązującego prawa,
2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania
bezdomnych zwierząt, w tym: posiadać stosowne urządzenia i środki, przy pomocy
których zwierzęta będą wyłapywane, posiadać środek transportu spełniający
obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące transportu zwierząt,
3) posiadać umowę współpracy z zakładem leczniczym dla zwierząt i w miarę potrzeb
zapewnić pomoc weterynaryjną wyłapanym zwierzętom,
4) posiadać umowę ze schroniskami przyjmującymi bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Lutowiska,
5) prowadzić rejestr wyłapanych zwierząt zawierający informację o pochodzeniu zwierzęcia, miejsca przekazania: do schroniska, adopcji (imienne potwierdzenie, umowa adopcyjna) lub przekazanie zwierzęcia właścicielowi,
6) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać usługę na zgłoszenie telefoniczne przez pracownika Urzędu Gminy Lutowiska, nie później niż 4 godz. od zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż 24 godz. W soboty, niedziele i święta czas wykonania usługi może ulec dwukrotnemu zwiększeniu.

IV. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę do niniejszego zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i stosownymi dokumentami (zezwoleniami, umowami) należy złożyć do dnia 6.02.2015r do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Lutowiskach
38-713 Lutowiska 14
/>gmina@lutowiska.pl

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-01-29 10:27:02 | Data modyfikacji: 2016-04-12 14:51:05.
`Ogłoszenie-

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUTOWISKA
o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego   Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego pn. „Lutowiska 7”
oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art.39  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-ływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Lutowiska 7”,(procedura wszczęta uchwałą Nr XXIII/157/09 Rady Gminy Lutowiska z dnia 25 czerwca 2009 r.) oraz do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Z dostępną na tym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Lutowiskach , Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska pokój. nr 12( w godzinach pracy Urzędu Gminy).
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów  mogą być składane w formie  pisemnej lub ustnej (do protokołu) do dnia 22 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędzie Gminy Lutowiska lub na adres Urzędu Gminy ; 38-713 Lutowiska, Lutowiska 14.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lutowiska

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Małgorzata Rypyst | Data wprowadzenia: 2011-03-24 14:19:52 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:37:40.
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Lutowiska stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014r. poz. 518) informuje, że w dniach od 18.02.2015r. do 11.03.2015r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszono następujące wykazy:

 1. Wykaz nieruchomości informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w formie przetargu nieograniczonego część działki nr 6 o pow. 100 m 2 w obrębie ewidencyjnym Brzegi Górne.
 2. Wykaz nieruchomości informujący o przeznaczeniu do dzierżawy działek: nr 195/3 o pow. 0,2209 ha, nr 195/5 o pow. 0,3135 ha, nr 197/2 o pow. 0,2198 ha, w obrębie ewidencyjnym Dwernik w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pok. nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

Wójt
Krzysztof Mróz

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2015-02-25 15:19:04 | Data modyfikacji: 2016-04-12 14:51:18.
`Obwieszczenie`

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717z późn. zm/,

zawiadamia się,

że  na wniosek Nadleśnictwa Lutowiska z siedzibą w Lutowiskach z dnia 05.08.br  zostało wszczęte postępowanie w sprawie  wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia pn.: „Budowa zbiorników retencyjnych na terenach porolnych w Nadleśnictwie Lutowiska zlokalizowanych w Gminie Lutowiska w ramach projektu – przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich”.

Inwestycja planowana jest na działkach:

nr ewid.  1 w obrębie Smolnik,

nr  ewid. 52 w obrębie Skorodne,

nr ewid. 124 w obrębie Skorodne,

nr ewid. 337 w obrębie Dwernik

 

W terminie 14 dni od wywieszenia tego obwieszczenia zainteresowane strony prosi się o zapoznanie się z zamierzeniami inwestora oraz składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w pok. Nr 12 tut. Urzędu w godzinach jego urzędowania

Krzysztof Mróz
Wójt Gminy Lutowiska 

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-10-16 09:48:09 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:37:16.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
Wójt Gminy Lutowiska

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Wójt Gminy Lutowiska stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.) informuje, że w dniach od 12 października 2015r. do 2 listopada 2015r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska, wywieszony został wykaz nieruchomości, informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze przetargu działek: nr 374 nr 345 nr 365 położonych w Lutowiskach. 


Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 16 tel. (13)461 0013 wew. 35 w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-10-15 14:33:51 | Data modyfikacji: 2016-04-12 14:51:35.
``

O B W I E S Z C Z E N I E


o wszczęciu postępowania administracyjnego


 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu


lokalizacji inwestycji celu publicznego


 


 


Stosownie do  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717z późn. zm/,


zawiadamia się


że  na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul.Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 30.10.br  zostało wszczęte postępowanie w sprawie  wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia pn.: „Budowa odgałęzienia linii SN do zasilania stacji transformatorowej, budowie stacji t5ransformatorowej 15/0,4 kV”.


Inwestycja planowana jest na działkach nr 45 i 252 w Zatwarnicy.


 


W terminie 14 dni od wywieszenia tego obwieszczenia zainteresowane strony prosi się o zapoznanie się z zamierzeniami inwestora oraz składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w pok. Nr 12 tut. Urzędu w godzinach jego urzędowania. 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-11-09 14:38:38 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:36:48.
`OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUTOWISKA

o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko 
dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn.„Lutowiska 8”i „Skorodne 3” a także zmiany mpzp „Lutowiska 1”

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 46 pkt 1 w/w ustawy, zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.„Lutowiska 8”, Skorodne 3” i zmiany mpzp „Lutowiska 1”.

Przedmiotem opracowywanego dokumentów będą wyniki analiz i ocen dotyczących wpływu realizacji miejscowego planu na środowisko przyrodnicze wraz z przedstawieniem rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu w/w planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w terminie do 10 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska bądź wysłać na adres :Urząd Gminy Lutowiska 38-713 Lutowiska, Lutowiska 14.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Lutowiska.

Wójt Gminy Lutowiska
Krzysztof Mróz

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-12-05 09:48:26 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:36:30.
`OBWIESZCZENIE`

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) i art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lutowiska nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 stycznia 2013 r. do 21 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska (Lutowiska 14, 38-713 Gmina Lutowiska) w godz. od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi dotyczące projektu studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lutowiska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (nr ewidencyjny działki i nr obrębu geodezyjnego), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2013 r. Równocześnie w związku z trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać również
uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 18 marca 2013 r. Uwagi można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska (Lutowiska 14, 38-713 Gmina Lutowiska) albo w formie elektronicznej na adres gp@lutowiska.pl. W temacie uwagi należy wpisać „Prognoza-studium”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lutowiska.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Wójt Gminy Lutowiska
Krzysztof Mróz

Załączniki:

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-01-10 12:10:02 | Data modyfikacji: 2013-06-24 13:36:10.
Konsultacje programu współpracy

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu[nbsp]Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi[nbsp]oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na[nbsp]adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 3.11.2014 r. – 10.11. 2014 r.


 

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 r.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2014-11-03 09:31:11 | Data modyfikacji: 2015-10-28 09:43:14.
 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2015 rok”

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2014-11-14 09:55:59 | Data modyfikacji: 2015-10-28 09:44:13.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lutowiska nr XXXII/179/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającego na organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Roczny Program Współpracy Gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 jest wyrazem aktywnej i otwartej polityki gminy wobec organizacji pozarządowych działających na jej terenie.
Celem głównym programu było zdynamizowanie współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Lutowiska z samorządem oraz podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych.
Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi realizowana była
w formach finansowych i pozafinansowych.
Współpraca finansowa polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych poprzez wspieranie ich wykonywania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Kwota przeznaczona na wspierania zadań w roku 2014 wynosiła 20 000 zł. Jako priorytetowe w roku 2014 określono wspieranie działalności na rzecz rozwoju aktywności fizycznej
i sportu oraz wspieranie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Dnia 17 lutego 2014 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dwóch zakresach: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. W odpowiedzi na ogłoszenie dot. sportu wpłynęła jedna oferta, złożona przez Klub Sportowy OTRYT
I Lutowiska, na zadanie pod nazwą: „Sport w Gminie Lutowiska”, a na drugie ogłoszenie wpłynęły dwie oferty: Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Lutowiskach na zadanie pod nazwą „Społeczność dla Gminy, Gmina dla Społeczności” oraz oferta Fundacji Bieszczadzkiej z Ustrzyk Dolnych na zadanie pod nazwą „Wsparcie finansowe w formie regrantingu organizacji pozarządowych z terenu gminy Lutowiska w ramach programu Działaj Lokalnie VIII – 2014, realizujących projekty pod kątem inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności gminy Lutowiska”.
Powołany przez wójta gminy Lutowska komisja w składzie: Zofia Bacior - Michalska (sekretarz gminy), Iwona Mielcarek (skarbnik gminy) i Jakub Doliwa (pełnomocnik wójta ds. współpracy z opp), dnia 24 marca 2014 dokonała oceny złożonych ofert.
Oferta Klubu Sportowego Otryt I Lutowiska została zaopiniowana pozytywnie
i rekomendowana do dofinansowania na kwotę 15 000 zł. Umowę o dofinansowanie realizacji zadania podpisano dnia 27 marca 2014 r. Klub Sportowy OTRYT I Lutowiska złożył sprawozdanie częściowe z realizacji zadania dnia 6 sierpnia 2014, które zostało przyjęte decyzją zespołu oceniającego dnia 26 sierpnia 2014 r. Po zakończeniu realizacji zadania dnia 30 grudnia 2014 złożone zostało sprawozdanie końcowe, które decyzją zespołu oceniającego dnia 13 stycznia 2015 r. także zostało zaopiniowane pozytywnie. Ostateczna kwota wykorzystana przez Klub Sportowy OTRYT I Lutowiska na realizację zadania w roku 2014 wyniosła 14 360,00 zł.
Oferta Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Lutowiskach na zadanie pod nazwą „Społeczność dla Gminy, Gmina dla Społeczności” została zaopiniowana pozytywnie i rekomendowana do dofinansowania na kwotę 5 000 zł. Umowę
o dofinansowanie realizacji zadania podpisano dnia 27 marca 2014 r. Po zakończeniu realizacji zadania dnia 6 czerwca 2014 złożone zostało sprawozdanie końcowe, które decyzją zespołu oceniającego dnia 4 lipca 2014 r. zostało zaopiniowane pozytywnie. Ostateczna kwota wykorzystana przez Bieszczadzkie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Lutowiskach na realizację zadania w roku 2014 wyniosła 5 000,00 zł.
Oferta Fundacji Bieszczadzkiej z Ustrzyk Dolnych na zadanie pod nazwą „Wsparcie finansowe w formie regrantingu organizacji pozarządowych z terenu gminy Lutowiska w ramach programu Działaj Lokalnie VIII – 2014, realizujących projekty pod kątem inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności gminy Lutowiska” została odrzucona ze względów formalnych – proponowane zadanie nie odpowiadało rodzajowi zadań, na jakie ogłoszono konkurs.

Współpraca pozafinansowa samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi realizowana była poprzez:
 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
 realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej (głównie całego szeregu letnich imprez kulturalnych),
 współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
w szczególności z funduszy Unii Europejskiej (współpraca organizacji z pracownikiem gminy zajmującym się środkami pomocowymi),
 popularyzację działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronach internetowych Gminy,
 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 udzielanie organizacjom wsparcia poprzez nieodpłatne użyczenie sprzętu czy udostępnienie pomieszczeń na doraźne potrzeby organizacji.

Ponadto dnia 30 października 2014 r. w Stuposianach Gmina Lutowiska wraz
z 4 organizacjami pozarządowymi z terenu naszej gminy (Stowarzyszenie Bieszczadzkie Trasy Narciarskie, Ochotnicza Straż Pożarna w Stuposianach, BSKA w Lutowiskach
i Bieszczadzkie Stowarzyszenie „Bies”) podpisały porozumienie o współpracy w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju gminy Lutowiska. Istotą podpisanego porozumienia jest zintegrowanie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz innych podmiotów działających na rzecz rozwoju gminy Lutowiska,
w szczególności poprzez zintensyfikowanie wspólnych działań na rzecz integracji, rozwoju turystyki, poprzez działania zmierzające do identyfikacji produktu lokalnego, tworzenie produktów regionalnych i wspólne działania zmierzające do udostępniania produktów, ustalenie polityki cenowej, reklamy, marketingu terytorialnego, rozwój działalności kulturalnej, racjonalizację obiektów ,tworzenie ścieżek turystycznych dydaktycznych.

Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 przebiegła płynnie i przyniosła lokalnej społeczności szereg korzyści, z których najważniejsze to:
 popularyzacja sportu w gminie Lutowiska
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy poprzez sport
 integracja mieszkańców gminy na polu wspólnego działania poprzez organizację Dnia Aktywnej Gminy.

 

Mierniki oceny efektywności Programu (zgodnie z zapisami Programu Współpracy):
1. liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności - 2
2. liczby osób zaangażowanych w realizację zadań – 60 osób
3. liczba adresatów zadania – średnio 40 osób podczas każdego z organizowanych meczów oraz 350 osób - uczestników festynu „Dzień Aktywnej Gminy”
4. wysokości środków finansowych na realizację zadań, w tym środków z budżetu gminy oraz innych źródeł – łączna ilość środków: 27 807,39 zł, w tym dotacje z budżetu gminy: 19 360,00 zł.

 

Sporządził: Jakub Doliwa

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-04-28 11:41:18 | Data modyfikacji: 2015-10-28 09:43:50.
Program Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
 Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-12-16 11:09:58 | Data modyfikacji: 2014-11-14 09:58:02.
Konsultacje programu współpracy

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 6.11.2013 r. – 13.11. 2013 r.


Projekt programu


Formularz uwag

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-11-06 13:41:51 | Data modyfikacji: 2014-11-14 09:58:24.
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu

Zgodnie z art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą nr V/21/2011 Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 6 listopada 2013 r. Wójt Gminy Lutowiska postanowił o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z w/w uchwałą Rady Gminy Lutowiska i odbyły się w okresie od 6.11. 2012 r. do 13.11.2013 r. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie umieszczenia projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lutowiska oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Gminy Lutowiska. Podmioty zainteresowane miały możliwość zgłaszania uwag do projektu Programu drogą elektroniczną na adres gmina@lutowiska.pl bądź bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy. Informacja o przebiegu konsultacji Programu zamieszczona została także dnia 6.11. 2013 r. na stronie www.lutowiska.pl. W czasie trwania konsultacji nie złożono żadnych uwag ani opinii do projektu „Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2014 rok”.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-11-18 10:34:26 | Data modyfikacji: 2014-11-14 09:58:41.
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2013

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2014-05-09 16:16:09 | Data modyfikacji: 2014-11-14 09:58:57.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Lutowiska z dnia 30 czerwca 2017

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-06-30 11:40:09 | Data modyfikacji: 2020-09-11 09:59:14.
Data wprowadzenia: 2017-06-30 11:40:09
Data modyfikacji: 2020-09-11 09:59:14
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.lutowiska.pl