bip.lutowiska.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Lutowiska www.lutowiska.pl
Aktualności strona główna 

Wybory, referenda
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika
wyborczego
 Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-02-28 12:03:51.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19
lutego 2018 r.
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 lutego 2018 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-02-28 11:16:50 | Data modyfikacji: 2018-02-28 12:07:17.
INFORMACJA O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH ORAZ
O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA
FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

INFORMACJA O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie podaje do wiadomości informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury w Krośnie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach

Gmina Liczba urzędników wyborczych

Baligród 2
Besko 2
Brzozów 4
Brzyska 2
Bukowsko 2
Chorkówka 2
Cisna 2
Czarna 2
Dębowiec 2
Domaradz 2
Dukla 2
Dydnia 2
Haczów 2
Iwonicz Zdrój 2
Jasienica Rosielna 2
Jasło gm. 2
Jasło m. 4
Jaśliska 2
Jedlicze 2
Kołaczyce 2
Komańcza 2
Korczyna 2
Krempna 2
Krosno 4
Krościenko Wyż. 2
Lesko 3
Lutowiska 2
Miejsce Piastowe 2
Nowy Żmigród 2
Nozdrzec 2
Olszanica 2
Osiek Jasielski 2
Rymanów 2
Sanok gm. 2
Sanok m. 4
Skołyszyn 2
Solina 2
Tarnowiec 2
Tyrawa Wołoska 2
Ustrzyki Dolne 3
Wojaszówka 2
Zagórz 2
Zarszyn 2

Wymagania dotyczące kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria :

- posiadać wykształcenie wyższe;

- posiadać zatrudnienie w urzędach obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

- nie wykonywać swojej funkcji w gminie na obszarze której ma miejsce zatrudnienie;

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nie należeć do partii politycznej;

- nie prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnieniem funkcji;

- nie być ujętym w stałym rejestrze wyborców objętych zakresem działania tego urzędnika (nie dotyczy miasta na prawach powiatu);

- nie być kandydatem w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej.

Składanie zgłoszeń.

Zgłoszenia wg wzoru należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w terminie do 15 marca 2018 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30) na poniższy adres:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
(budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie, pok. 404)
z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie – urzędnik wyborczy”

Zgłoszenie powinno zawierać:

- podpisany, opatrzony datą i wypełniony wzór zgłoszenia;

- kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu. Zgłoszenia otrzymane po terminie pozostają w Delegaturze bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące urzędników wyborczych znajdują się w Kodeksie wyborczym – Dział II Rozdział 9 "Urzędnicy wyborczy" oraz w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. 

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie

Leszek Bąk

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-02-28 11:09:31.
 Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lutowiska miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-07-16 09:39:18.

Prezydent


2015


Parlament


Parlament Europejski


Parlament Rzeczypospolitej Polskiej


Samorząd


2014


Referenda


2015


Wybory uzupełniające

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:05:24 | Data modyfikacji: 2017-12-28 10:04:17.
 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Lutowiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:08:44 | Data modyfikacji: 2014-08-28 11:09:41.
Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami dla wyborców niepełnosprawnych

Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2014-04-08 15:30:32.
 Uchwała w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2013-01-23 14:56:18 | Data modyfikacji: 2013-01-23 14:57:37.
 Podział gminy Lutowiska na okręgi wyborcze

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-11-07 13:11:31.
Data wprowadzenia: 2012-11-07 13:11:31
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.lutowiska.pl