bip.lutowiska.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Lutowiska www.lutowiska.pl
Protokoły strona główna 

Protokół nr XI
Protokół Nr XI/2003

 


 


Protokół Nr XI/2003


z sesji Rady Gminy Lutowiska


z dnia 9 października 2003r.


 


Obrady sesji  rozpoczęły się o godz. 12.30 , zakończyły  o godz. 17.05.


W sesji udział wzięły radni Rady Gminy Lutowiska – lista obecności w załączniku / frekwencja  66,6%/, zaproszeni goście oraz Wójt, Sekretarz i Skarbnik Gminy.


 


Radni obecni :


Bochnia Bogdan Adam, Chmurski Stefan, Dopart Jacek, Gessner Maria, Gretkowska Renata, Grzegorz Ryszard, Mikołajczak Maciej, Radwański Jan, Suszek Henryk, Zacha Andrzej.


 


Radni nieobecni  usprawiedliwieni :


Romaszewski Tadeusz, Świergocka Janina, Wota Stanisław.


 


Radni nieobecni nieusprawiedliwieni :


Krukowska Beata, Sztyler Marek.


 


Zaproszeni goście:


Nowak Jarosław – kierownik Rewiru Dzielnicowych w Lutowiskach


Kluz Barbara – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutowiskach


Wnioskodawcy do zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy Lutowiska


Gołąbek Michał – starszy Strażnik Granicy ds. kontaktów z samorządem  w Lutowiskach


Lisowski Marcin – Starszy Strażnik ds. kontaktów z samorządem Strażnicy Straży Granicznej w Stuposianach


Płóciennik Piotr – Komendant  Strażnicy Straży Granicznej w Stuposianach


 


Porządek obrad :


 


Otwarcie sesji.


Stwierdzenie prawomocności obrad.


Informacja o rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Podkarpackiego stwierdzająca nieważność uchwały Nr X/45/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie opłat za centralne ogrzewanie. 


Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn.” Dwernik 6”,” Dwernik 7”, „ „Dwernik 8” i „ Smolnik- Procisne 2”.


Wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Lesku.


Zmiany w budżecie gminy.


Uchwała w sprawie przyjęcia statutu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.


Informacja o funkcjonowaniu Urzędu Gminy.


Zmiana uchwały Nr X/44/03 z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.


Informacja o pracy Wójta między sesjami.


Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.


Wolne wnioski i zapytania.


Zakończenie obrad sesji.


 


 


                 Ad.1/ Otwarcia obrad sesji dokonał  Wiceprzewodniczący Rady – Maciej Mikołajczak, który powitał obecnych radnych oraz zaproszonych gości.


 


                   Ad.2/ Wiceprzewodniczący Maciej Mikołajczak  na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.


Zaproponował  wprowadzenie zmian do porządku obrad : pkt 3 Informacja o rozstrzygnięciu nadzorczym  Wojewody Podkarpackiego stwierdzająca nieważność  uchwały  Nr X/45/03 w sprawie opłat za centralne ogrzewanie, natomiast  zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji przenieść do pkt 11. Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie „za”- 9 głosów, podczas głosowania 1 radny nieobecny. 


 


                   Ad.3/ Wiceprzewodniczący Rady – Maciej Mikołajczak  odczytał rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego  stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Lutowiska Nr X/45/03 z dnia 28 sierpnia 2003r. w spawie opłat za centralne ogrzewanie/ jak załącznik do protokołu/.


Radca Prawny – Elżbieta Surowiecka – odczytała opinię prawną w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego / jak załącznik do protokołu/.


Radny Grzegorz Ryszard – uważa, że na dzisiejszej sesji powinien być obecny Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej .


Radny Bochnia Bogdan –  pytanie do Radcy Prawnego- jeżeli byłby zakład budżetowy, czy zaistniałaby taka sama sytuacja.


Radny Grzegorz Ryszard –  pyta jak to się dzieje z Zakładem Gospodarki Komunalnej. Jak potrzeba kredyt poręczyć  to wtedy jest potrzebna  Rada Gminy, natomiast jeżeli Rada podejmie jakieś uchwały to niestety ale P. Wojewoda stwierdza nieważność uchwały.


Wójt Gminy – podtrzymuje decyzję Zarządu Gminy poprzedniej kadencji i nadal proponuje wpłacenie 30 % wartości zadłużenia. O wpłacenie tej  wielkości wiedzieli wszyscy mieszkańcy,  było mówione na zebraniach wiejskich.


Radny Bochnia Bogdan – proponuje ten punkt przenieść na następną sesję.


Radny Chmurski Stefan – uważa, że niepotrzebnie na dzisiejszej sesji omawiamy ten punkt, ponieważ jest mała frekwencja, po co było podejmować taką uchwałę  i ponowne głosowanie, to wszystko było niepotrzebne. Nie będzie się wypowiadał na temat przepisów prawa , ale w Zakładzie Gospodarki Komunalnej dzieją się rzeczy, dużo gorsze.  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej przyjął urządzenia od Nadleśnictwa Stuposiany, i za trzy kwartały  straty wynoszą 49 tyś. zł, kto te koszty pokryje. Nie trzeba było wysyłać do Wojewody tej uchwały, lecz należałoby to załatwić z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej i Wójtem. Gdybyśmy się nawet odwołali, to odpowiedź będzie podobna. Myślę, że powinniśmy patrzeć prawidłowo na Radcę Prawnego, Wójta i  Panią Sekretarz Gminy .  


Wójt Gminy –jeszcze raz wyjaśnił, że nie można się tym argumentem zasłaniać, że ludzie o niczym nie wiedzieli , były  zebrania  wiejskie i ludziom mówiono o wpłacie 30%.


Radny Suszek Henryk – wniosek, żeby  wszystkie uchwały były sprawdzane przez Radcę Prawnego.


Radca Prawny – Elżbieta  Surowiecka – wyjaśniła, że każda uchwała jest weryfikowana przez Wojewodę. Natomiast wolą Rady jest w jakiej formie ma być ta uchwała.


Następnie odbyło się głosowanie nad zaskarżeniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podkarpackiego „za”- -, „wstrzymał się”- 3, „przeciw”-7.


 


                   Ad. 4/


Uchwalenie miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego pn. : ” Dwernik 6”.


 


„ Dwernik 6”


Rypyst Małgorzata – kierownik referatu ds. działalności gospodarczej i planowania -odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Dwernik 6”.


Pawliszewski Witold – wnioskodawca-  prosi o zmniejszenie wzrostu wartości nieruchomości  z 30% na 5 % .


Rypyst Małgorzata – kierownik referatu ds. działalności gospodarczej i planowania- wyjaśniła, że ustawa mówi, że wysokość opłaty nie może być  wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości, nadmieniła, że wnioskodawcy sami pokryli  koszty związane ze zmianą  planu.


Radny Radwański Jan – pyta jakie koszty poniósł  Urząd Gminy.


Rypyst Małgorzata- kierownik ds. działalności  gospodarczej i planowania – wyjaśniła, że w chwili obecnej nie jest w stanie  wyliczyć. Za  wnioskiem wzrostu „za”- głosowało 10 radnych. Uchwała w/w ze zmianą została przyjęta jednogłośnie.


„ Dwernik 7”


Rypyst Małgorzata – kierownik referatu ds. działalności gospodarczej i planowania -  odczytała kolejny projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Dwernik 7”.


Pstrzoch Leopold – wnioskodawca- zwrócił się z prośbą do  Rady o zmniejszenie wzrostu wartości nieruchomości z 30% na 5%  „za”- głosowało 10 radnych. Uchwała ze zmianą została przyjęta jednogłośnie.


„Dwernik 8”


Rypyst Małgorzata – kierownik ds. działalności gospodarczej i planowania- odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Dwernik 8”.


Kuzar Edward – wnioskodawca – również zwrócił się z prośbą  do Rady  o zmniejszenie wzrostu wartości nieruchomości z 30% na 5% „za”- 10 głosów. Uchwała ze zmianą została przyjęta jednogłośnie.


„ Smolnik – Procisne 2”.


Rypyst Małgorzata – kierownik ds. działalności gospodarczej i planowania- odczytała kolejną uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Smolnik- Procisne 2”.


Pstrzoch Leopold – wnioskodawca- prosi o zmniejszenie wzrostu wartości nieruchomości z 30%  na 5%.


„za”- 10 głosów . Uchwała ze zmianą została przyjęta jednogłośnie.


                   Ad.5/ Wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Lesku .


Radna Gessner Maria – odczytała  opinię zespołu do opiniowania kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Lesku  / jak załącznik do protokołu/.


Następnie powołano komisję skrutacyjną  w składzie : Suszek Henryk- przewodniczący, Gessner Maria – członek, Bacior- Michalska Zofia – członek, która przeprowadziła wybory. Radni wybierali ławnika poprzez postawienie znaku „x”- tak, brak znaku „x”- nie, po dokonaniu wyborów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał  protokół komisji skrutacyjnej / jak załącznik do protokołu wraz z kartami do głosowania/, ławnikiem do Sądu Rejonowego w Lesku została wybrana P. Helena Brzeska.


Wiceprzewodniczący Rady – odczytał uchwałę w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Lesku/ jak załącznik do protokołu/.


                   Ad.6/ Zmiany w budżecie gminy .


Wójt Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003r.


W dyskusji głos zabrali :


Radny Bochnia Bogdan – pyta –  dlaczego nie doszło do skutku, chodzi o przetarg na elewację i obłożenie schodów przy Szkole.


Wójt Gminy – wyjaśnił, w związku z brakiem środków finansowych przetarg został późno ogłoszony, złożono tylko jedną ofertę.


Radny Bochnia Bogdan – czy te same środki będą zabezpieczone w budżecie w przyszłym roku.


Wójt Gminy – poinformował, że środki wpływają  dopiero w II półroczu, jeżeli one będą to na pewno  zostaną zabezpieczone.


Radna Gessner Maria – pyta- czy na osiedlu  po byłym GOK można byłoby część pieniędzy przeznaczyć na uruchomienie  świetlicy środowiskowej, ponieważ ma być część lokalu przeznaczona na tę świetlicę.


Wójt Gminy – wniosek jest słuszny, natomiast został złożony wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnych o dofinansowanie na  wykonanie  kominka. Jeżeli zostanie  pozytywnie załatwiony, to na pewno będzie uruchomiona .


Radny Grzegorz Ryszard – proponuje przeznaczyć 5 tyś. zł  z 40 tyś. zł. na ten cel.


Rypyst Małgorzata – kierownik ds. działalności gospodarczej i planowania – wyjaśniła, że niewiele będzie można zrobić za tę kwotę, natomiast uszczupli nam środki w zrobieniu centralnego ogrzewania w Gok-u.


Wójt Gminy – wyjaśnił, że dostosuje się do każdej koncepcji Rady.


Następnie odbyło się głosowanie nad przeznaczeniem kwoty 5 tyś. zł. „za”- 5 głosów, „przeciw”-3, „ wstrzymał się”- 2.


Natomiast za przyjęciem  w całości po zmianach uchwały głosowało „za”- 10 radnych.


                   Ad.7/


Sekretarz Gminy poinformowała, że Gmina  Lutowiska jest członkiem Związku od 1992r. razem z Miastem Ustrzyki Dolne oraz Gminą Czarna, które to Związek utworzyły.


W ostatnim okresie do ZBGP przystąpiły inne Gminy bieszczadzkie, zachodzi potrzeba również zmiany niektórych zapisów Statutu, dostosowując je do aktualnych warunków.


Ponieważ wszyscy radni otrzymali projekt Statutu Związku, Sekretarz omówiła tylko wprowadzone zmiany. Przedstawiła projekt uchwały.


Radny Bochnia Bogdan- zapytał jakie korzyści ma Gmina ze Związku i co uzyskała przez 10 lat.


Wójt Gminy – istnieje potrzeba  złączenia się Gmin z uwagi  na wspólne zadania, na które można ubiegać się o środki pomocowe. Trudno oceniać wymierne efekty.


Korzystaliśmy z funduszy pomocowych na utworzenie BARR- u, otworzono przejście graniczne w Krościenku.


Będziemy  ubiegać się o środki na stacje przeładunkową w Ustrzykach Dolnych.


Radna Gessner Maria- zapytała jakie będą udziały Gminy Lutowiska w ZBGP.


Sekretarz Gminy – wyjaśniła, że nie ma w tej chwili ustalonej wysokości, uchwali je Walne Zgromadzenie w zależności od potrzeb.


Radny Grzegorz Ryszard- podkreślił, że czas najwyższy na rozwój Gminy.


Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/85/92 Rady Gminy Lutowiska z dnia 20 listopada 1992r. w sprawie utworzenia Związku oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia.”za”-7 głosów, „wstrzymał się”-3.


                   Ad.8/


Wójt Gminy – nawiązując do przekazanej radnym informacji o funkcjonowaniu Urzędu Gminy/ jak załącznik do protokołu/, podkreślił, że  na Gminę nakładane są coraz to nowe obowiązki najczęściej bez zabezpieczenia środków na ich realizację. Urząd od lat wykonuje zadania tymi samymi siłami. Pracownicy sumiennie wykonują swoje obowiązki pomimo, że od  czterech lat nie otrzymali podwyżki. Od czasu kiedy pracuje w Urzędzie Gminy, a jest to druga kadencja nie wpłynęła żadna skarga na pracownika.


Następnie Sekretarz Gminy, kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach  pracy kolejno omawiali wykonywane przez siebie obowiązki.


Sekretarz Gminy – podkreśliła, że  kadra w Urzędzie jest dobra i zaangażowana w pracę na rzecz Gminy. Od współdziałania  Rady Gminy i Urzędu zależy w głównej mierze pozycja gminy i jej rozwój. 


Radny Chmurski Stefan – pyta- z czyjej inicjatywy wyszła ta informacja o funkcjonowaniu Urzędu uważa, że  taka informacja powinna być przedstawiona na początku kadencji, a nie w połowie.


 Jeżeli są jakieś dyskusje na temat pracowników ze strony radnych, proszę wymienić nazwiska.


Radny Grzegorz Ryszard – uważa, że płace pracowników Urzędu Gminy powinny wisieć na tablicy ogłoszeń do wiadomości.


Wójt Gminy – poinformował, że jego zarobki nie są żadną tajemnicą, ponieważ były ujawnione i napisane w Gazecie Bieszczadzkiej.


Radny Grzegorz Ryszard – poinformował, że od czterech lat też nie miał żadnej podwyżki.


Informacja o funkcjonowaniu Urzędu Gminy została przyjęta jednogłośnie.


                   Ad.9/


Wiceprzewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/44/03 z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


                   Ad.10/


Informację o pracy Wójta między sesjami przedstawił Wójt / jak załącznik do protokołu/.


Radny Bochnia Bogdan – uważa, że p. Wójt powinien przygotować na następną sesję ruch demograficzny.


Barbara Strycharz – Kluz -dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutowiskach- podkreśliła, że edukacja wczesnoszkolna jest ważna, przedszkole powinno być, nie wyobraża sobie gdyby miało być zlikwidowane.


                   Ad.11/


 Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji „za” przyjęciem było 8 głosów, przeciw- 1, „wstrzymał się”- 1.


                   Ad.12/


Wolne wnioski i zapytania.


Radny Bochnia Bogdan -  poruszył sprawy takie jak :


dobudowa chodnika  na osiedlu w Lutowiskach w kierunku zatoczki oraz wykonanie przejścia dla pieszych, które byłoby bezpieczeństwem, czy były podjęte jakieś działania,


sprawa dotyczy zabudowy działki na Przełęczy Wyżnej, zbliża się koniec dzierżawy więc co będzie dalej,


jak to jest z finansowaniem drogi na Małą Rawkę,


czy jest aktualna informacja turystyczna i na ile poprawiła się opłata miejscowa.


Wójt Gminy –  odpowiedział po kolei  na zadane mu pytania :


warunki w sprawie urządzenia przejścia dla pieszych i budowy chodnika przy osiedlu w Lutowiskach ustanawia Urząd Marszałkowski i Gmina wystąpiła z pismem w tej sprawie. Natomiast Wójt wyraził podgląd, że w pierwszej kolejności powinien ten problem być rozwiązany w Ustrzykach Górnych.


zabudowa dokonana jest zgodnie z pozwoleniem na budowę, natomiast jeżeli są jakieś niejasności sprawa powinna być skierowana do Nadzoru Budowlanego,


droga finansowana jest przez  PTTK i Gminę ze środków Wojewody,


jeżeli chodzi o opłatę miejscową odpowie na następnej sesji.


Radny Grzegorz Ryszard – dot. spotkania Łubnia – Wołosate, które odbyło się w Ustrzykach Górnych, zacytował urywek z gazety Bieszczadzkiej. Poruszył także sprawę lamp ulicznych w Wołosatym / brak prądu/ natomiast  w Smolniku światło świeci się w dzień. Nadmienił, że w protokole z poprzedniej sesji, nie zapisano wniosku dot. postawienia koszy w Ustrzykach Górnych.


Wójt Gminy – wyjaśnił sprawę spotkania Łubnia – Wołosate, które miało miejsce w Ustrzykach Górnych, uważa, że goście z Ukrainy  zostali zaproszeni na bankiet zorganizowany przez Wojewodę.   Natomiast jeżeli chodzi o lampy  być może przestawiły się zegary, dzisiaj  w godzinach popołudniowych  zostaną przestawione.


Radny Chmurski Stefan – poruszył  sprawę drogi Smolnik – Zatwarnica, a dotyczy przede wszystkim  remontu tej drogi, uważa, że remont drogi powinien być nadzorowany przez Urząd i robiony przy dobrej pogodzie.


Radna Gessner Maria – pyta czy zostały już wycenione działki w Lutowiskach.


Lubaczewska Bieniek Lucyna – poinformowała, że w tym tygodniu bądź na początku przyszłego ma otrzymać wycenę i zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń.


Radny Bochnia Bogdan –chodzi o kolektor w Ustrzykach Górnych, kto później będzie nim zarządzał.


Wójt Gminy – wyjaśnił, że zostanie przekazania do eksploatacji i konserwacji dla właściciela oczyszczalni ścieków.


 


 Na tym protokół zakończono i podpisano.


Protokołowała : Sandecka Urszula  

 

Opublikowane przez: Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2004-02-18 10:02:32.

Zobacz:
 Protokół nr XI .  Protokół nr XII .  Protokół nr XIII .  Protokoły 2004 r. .  Protokoły 2005r. .  Protokoły 2006r. .  Protokoły 2007r. .  Protokoły 2008r. .  Protokoły 2009r. .  Protokoły 2010r. .  Protokoły 2011r. .  Protokoły 2012r. .  Protokoły 2013r. .  Protokoły 2014r. .  Protokoły 2015r. .  Protokoły 2016r. .  Protokoły 2017 r. .  Protokoły 2018 r. .  Protokoły 2019 r. .  Protokoły 2020 r. .  Protokoły 2021 r. .  Protokoły 2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2004-02-18 10:02:32
Opublikowane przez: Marcin Stański

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.lutowiska.pl