bip.lutowiska.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Lutowiska www.lutowiska.pl
Protokoły strona główna 

Protokół nr XIII
Protokół nr XIII

Protokół Nr XIII/03


z sesji Rady Gminy Lutowiska


odbytej w dniach 27.11.2003r.i 3.12.2003r.


 


 


Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1230 , zakończyły godz.16.50.


W obradach sesji uczestniczyli radni Rady Gminy, Wójt, Skarbnik i Sekretarz Gminy oraz zaproszeni goście.


 


Radni obecni :


Bochnia Bogdan, Chmurki Stefan, Dopart Jacek, Gessner Maria, Gretkowska Renata, Grzegorz Ryszard, Krakowska Beata, Radwański Jan, Romaszewski Tadeusz, Suszek Henryk, Świergocka Janina, Sztylet Marek.


 


Radni nieobecni usprawiedliwieni :


Mikołajczak Maciej.


 


Radni nieobecni nieusprawiedliwieni :


 


Wota Stanisław, Zacha Andrzej.


 


Zaproszeni goście :


Nahajowska Ewa- dyrektor Gimnazjum w Lutowiskach


Myhal Anna- kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Lutowiskach


Drapała Ewa- dyrektor Gminnego Przedszkola w Lutowiskach


Płóciennik Piotr- komendant Strażnicy Straży Granicznej w Stuposianach


Prokopiak Młynarczyk Małgorzata- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach


Nowak Jarosław – kierownik Rewiru Dzielnicowych  Policji w Lutowiskach


Wojomir Wojciechowski – były dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych


Komornicki Jan- dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych


Sauter Jadwiga- sołtys sołectwa Lutowiska


Lisowski Marcin- przedstawiciel Strażnicy Straży Granicznej w Stuposianach


Bajda Marek- Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutowiska


Kluz Barbara- dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutowiskach


 


 


Porządek obrad :


 


Otwarcie sesji.


Stwierdzenie prawomocności obrad.


Zajęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie podjęcia działań  w kierunku spiętrzenia wody na Sanie w miejscowości Smolnik.


Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych.


Zajęcie stanowiska Rady Gminy  w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkola z dniem 1 września 2004r.


Zajęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie przejęcia obiektu szkoły filialnej w Zatwarnicy.


Zmiany w budżecie gminy na 2003r.


Zmiany zasad sprzedaży mieszkań w Domu Nauczyciela.


Informacja o pracy Wójta między sesjami.


Wolne wnioski i zapytania.


Zatwierdzenie protokołów  z poprzednich  sesji.


Zakończenie obrad sesji.


 


 


             Ad.1/ Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy- Tadeusz Romaszewski, który powitał obecnych radnych oraz zaproszonych gości.


 


              Ad.2/ Przewodniczący Rady Gminy- na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.


Zaproponował wprowadzenie   zmian  do porządku obrad przeniesienie punktu 3 do punktu 11.”za”- wprowadzeniem zmian głosowało 12 radnych, „ przeciw”- 1.


Wójt Gminy – pożegnał Pana dyrektora BdPN  Wojomira Wojciechowskiego, który odszedł na emeryturę podziękował za współpracę  życząc dalszych sukcesów w sprawach osobistych oraz wręczył list gratulacyjny.


Przewodniczący Rady Gminy – wręczył upominek  jak również pożyczył  sukcesów  w sprawach osobistych.


Wojomir Wojciechowski – były dyrektor BdPN-  dziękuje za tak miłe  pożegnanie twierdził, że  będąc zaproszonym gościem na sesję  nie spodziewał się tak dużego zaszczytu ze strony samorządu, również podziękował za współpracę z samorządem.


Komornicki Jan- dyrektor BdPN- podkreślił, że musi być bliska współpraca między BdPN a samorządem jak również musi być ochrona środowiska. Uważa, że z całą pewnością samorząd chce chronić przyrodę. W chwili obecnej jest opracowywany wieloletni program udostępniania Parku. Bardzo krótko i zwięźle omówił swój życiorys.


 


              Ad.3/ Wójt Gminy – odczytał pismo jakie wpłynęło od P. Dybowskiego/ jak załącznik do protokołu/ dot. zamiaru spiętrzenia wody na Sanie w miejscowości Smolnik.


Poinformował, że znaczny udział w dochodach Gminy stanowią podatki. Wykonanie spiętrzenia wody na pewno spowoduje znaczny wzrost podatku od nieruchomości. Jest to bardzo ważne przy znacznych wydatkach Gminy, choćby na oświatę.


Poinformował również, że aby pomysł P. Dybowskiego został zrealizowany muszą być wprowadzane zmiany do studium uwarunkowań oraz planu przestrzennego zagospodarowania. Pociągnie to za sobą znaczne koszty.


      Natomiast jest rzeczą pewną, że spiętrzenie wody przyczyni się do rozwoju gminy. Najlepszym przykładem jest Solina – najbogatsza Gmina bieszczadzka.


Rypyst Małgorzata – kierownik referatu ds. działalności gospodarczej i planowania- poinformowała, że w 2002r.  plan przestrzennego zagospodarowania stracił moc w chwili obecnej obowiązuje studium uwarunkowań, jeżeli chcielibyśmy cokolwiek  zmienić to musi nastąpić zmiana  w pierwszej kolejności :


Jak na początku wspomniał p. Wójt zmiana studium uwarunkowań  koszt ten wyniósłby ok. 50 tyś. zł., jak również zmiana planu przestrzennego zagospodarowania gminy.


Suszek Henryk – przewodniczący komisji ochrony środowiska zabytków i turystyk- odczytał protokół z posiedzenia komisji / jak załącznik do protokołu/. W/ w komisja wnosi uwagi, że należy zasięgnąć opinii  od następujących instytucji :


Zespołu Parków Krajobrazowych  w Krośnie,


Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych,


Lasów Państwowych -Nadleśnictwo  Stuposiany,


Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie


Wspólnik p. Dybowskiego-  doskonale zdaje sobie sprawę, że byłyby to bardzo duże zmiany tak  w studium uwarunkowań  jak też w planie przestrzennego zagospodarowania ale chciałby powiedzieć, że żyjemy w dobie komputerów  taki plan można przyspieszyć.


Bardzo dużo zależy od Państwa decyzji czy Państwo wyrażają  zgodę czy nie.


Wstępnie omówił jak teren byłby zagospodarowany chcielibyśmy zrobić zalew, na którym można byłoby : pływać łodzią, kajakiem, rowerem wodnym, żaglówką itd., takim sprzętem który nie odstraszałby zwierzyny, zdaje sobie sprawę, że jest to ochrona rezerwatu przyrody. Chcielibyśmy również uruchomić chłodnię i zorganizować skup : dziczyzny i runa leśnego , które  można byłoby wysyłać na export. Natomiast proszą Wysoką Radę aby zasięgnęła opinii z zewnątrz. Kupując ten grunt od samego początku mieli w zamiarze  utworzyć ośrodek wypoczynkowy, w którym byłoby duże zatrudnienie  uważa, że przy tak dużym  bezrobociu  taka inwestycja miałaby rację bytu. Zdaje sobie sprawę ,  że ta inwestycja jest bardzo poważna.


Suszek Henryk – przewodniczący komisji ochrony środowiska zabytków i turystyki- wyjaśnił, że jest niezbędna opinia od  odpowiednich instytucji, dopiero po zasięgnięciu opinii możemy się wypowiedzieć.


Wnioskodawca p. Dybowski – pyta- jeżeli wystąpią to jaką decyzję podejmie Rada. Chcieliby  wstępnie wiedzieć jakie zajmie stanowisko czy chciałaby na terenie swej gminy taką inwestycję czy nie.


Płóciennik Piotr- komendant Strażnicy Straży Granicznej w Stuposianach-  rada wstępnie powinna zająć stanowisko czy chce  taką inwestycję czy nie.


Radny Chmurki Stefan – wniosek – rada chce zalewu na pograniczu Smolnik – Procisne.


Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutowiska- pyta- czy wnioskodawca czynił jakieś starania, czy są to na razie pomysły.


Wnioskodawca p. Dybowski – wyjaśnił, że w pierwszej kolejności oczekuje na akceptację ze strony samorządu i władz a dopiero później będą czynić starania .


Komornicki Jan- dyrektor BdPN- uważa, że dopiero niedawno zapoznał się z tematem i nie może w tej chwili zająć stanowiska. Popiera stanowisko komisji ochrony środowiska zabytków i turystyki  aby zebrać opinie od odpowiednich instytucji.


Wójt Gminy –  uważa, że Rada powinna zająć wstępne stanowisko aby nie narazić P. Dybowskiego na duże koszty.


Rypyst Małgorzata- kierownik referatu ds. działalności gospodarczej i planowania- uważa, że opinia w/ w instytucji będzie negatywna.


Wnioskodawca p. Dybowski -  nadmienił, że o ile inwestorzy mają prawo to na pewno i my.


Rypyst Małgorzata – kierownik ds. działalności gospodarczej i planowania- wyjaśniła, że Pan nie ma prawa.


Wojciechowski Wojomir- uważa, że powinniśmy się zastanowić.


Przewodniczący Rady Gminy – pyta- czy rada akceptuje ten punkt w porządku  obrad czy nie.


Bochnia Bogdan- uważa, że jest  zły zapis w porządku obrad ponieważ rada powinna wcześniej  wiedzieć o wprowadzeniu tegoż punktu wtedy  byłaby  przygotowana.


Wnioskodawca p. Dybowski –  prosi radę aby zajęła  stanowisko czy  akceptuje jego pomysł czy nie.


Suszek Henryk – przewodniczący komisji ochrony środowiska zabytków i turystyki- podtrzymuje stanowisko komisji.


Bochnia Bogdan – prosi o sformułowanie tego punktu tzn. czy obligujemy Wójta Gminy i pracowników , czy też nie.


Wnioskodawca p. Dybowski – jeszcze raz podkreśla , że jest to na razie akceptacja ich pomysłu.


Przewodniczący Rady Gminy – przystępuje do głosowania kto jest za akceptacją pomysłu p . Dybowskiego dot. spiętrzenia wody na Sanie w miejscowości Smolnik z uwzględnieniem protokołu komisji ochrony środowiska oraz, że rada nie ponosi żadnych  konsekwencji. W/w akceptacja została przyjęta jednogłośnie.


 


              Ad.4/ Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych.


Sekretarz Gminy – nawiązała do przekazanych wcześniej materiałów dla radnych / projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych/, nadmieniła, że na dzień dzisiejszy nie możemy podjąć uchwały w sprawie  zatwierdzenia stawek od środków transportowych ponieważ nie ukazał się jeszcze przepis  regulujący sprzeczność pomiędzy wysokością stawek maksymalnych i minimalnych.


Mielcarek Iwona- podinspektor ds. podatków- przedstawiła projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości przypomniała jakie stawki były w roku bieżącym, a jakie propozycje na rok przyszły. Natomiast w  kolumnie trzeciej proponuje się stawkę  zmniejszyć za usługi apteczne z 16 zł. na 5 zł. stwierdziła, że chcielibyśmy utrzymać ten punkt apteczny.


Gessner Maria – przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego planowania i budżetu- odczytała protokół komisji/ jak załącznik do protokołu/. W/w komisja pozytywnie opiniuje stawki ze zmianą.


Radny Grzegorz Ryszard – pyta - czyja  była koncepcja  aby zmniejszyć stawkę za aptekę p. Wójta czy dzierżawcy.


Wójt Gminy – wyjaśnił, że była to jego koncepcja, ponieważ   stawka była wysoka jak przy 5 tyś. zaludnieniu natomiast przy tak małym zaludnieniu jakie jest na naszym terenie stawka jest wystarczająca,  jeżeli chcemy utrzymać ten punkt apteczny to musimy stawkę obniżyć.


Grzegorz Ryszard-  proponuje aby obniżyć na kwotę 3,39 zł.


„za” przyjęciem propozycji  głosowało 5 radnych, „przeciw”- 6.


Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za przyjęciem uchwały z naniesionymi poprawkami „za”- 11 głosów . W/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Mielcarek Iwona – podinspektor ds. podatków- przedstawiła kolejno wzory deklaracji podatkowych tj. podatku rolnego, leśnego i od gruntów. W/w wzory deklaracji zostały przyjęte jednogłośnie.


 


              Ad.5/ Wójt Gminy – wyjaśnił, że w uchwale tej chodzi o zatrudnienie jednego dyrektora szkół : Podstawowej i Gimnazjum. Nadmienił, że dyrektor Szkoły Podstawowej p. Mirosława Cichacz –kadencja wygasa, w związku z czym musi być ogłoszony konkurs na dyrektora, natomiast p. dyrektor Gminnego Przedszkola nie uzupełniła kwalifikacji w związku z czym na pewno byłby dyrektor z zewnątrz. Jeżeli chodzi o dyrektora Gimnazjum to jeszcze kontrakt trwa. W jednym budynku winien być jeden gospodarz.


Bochnia Bogdan-  czy ta koncepcja nie będzie kolidować pracy.


Sekretarz Gminy – nadmieniła, że uchwała ta jest intencyjna.


Krukowska Beata- przewodnicząca komisji  oświaty zdrowia i spraw socjalnych- odczytała protokół komisji/ jak załącznik do protokołu/.


Bochnia Bogdan – pytanie do p. Wójta i p. Skarbnik-  rozumie, że dotacja dla oświaty wynosi 650 tyś. zł. a przy tych zmianach zaoszczędzi się 40 tyś. zł. uważa, że należałoby szukać gdzie indziej oszczędności. Nie wyobraża sobie jak będzie można pogodzić stanowiska.


Nahajowska Ewa – dyrektor Gimnazjum- wyjaśniła , że  subwencja jaka przypada  dla Gimnazjum to do końca jest nie wykorzystana  a koszty związane są z organizacją szkoły.


Grzegorz Ryszard- pyta- ile przypada subwencji na jednego ucznia. Panie Wójcie ok. 97 tyś zł. wynosi przedszkole,  natomiast dochody są na kwotę 17 tyś. zł. , więc nasuwa się pytanie zerówka jest obowiązkowa, przedszkole nie, więc cały czas się do niego dokłada.


Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały „za”- 9 głosów, „wstrzymał się”- 2.


 


              Ad.6/ Zajęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie przejęcia obiektu szkoły filialnej w Zatwarnicy.


Wójt Gminy – sprawa dotyczy funkcjonowania szkoły filialnej w Zatwarnicy.


Dobrą wolą Nadleśnictwa było aby ona umieściła się w budynku należącym do Nadleśnictwa. W chwili obecnej mieszkańcy tego obiektu wyrazili chęć zakupu mieszkań. Pan Nadleśniczy może przychylić się ich prośbie, jeśli jednocześnie  część budynku w której mieści się szkoła zostanie skomunalizowana. W tej części  znajduje się mieszkanie w którym mieszka Pani Krukowska, która również chce je kupić od Nadleśnictwa. Pan Wójt pyta czy Rada Gminy wyrazi zgodę na przejęcie części budynku w którym mieści się szkoła jeśli w tej części zostanie sprzedane mieszkanie P. Krukowskiej.


Krukowska Beata- oczywiście ,  że wyraża chęć na kupno swego mieszkania.


Tylka Wojciech – pracownik Nadleśnictwa Lutowiska- wyjaśnił , że część działki może zostać skomunalizowana i przekazana  na żądanie  Wójta, Gminie zostanie przekazane również centralne ogrzewanie.


Bochnia Bogdan – pytanie do Wójta – co p. Wójt zrobi z centralnym ogrzewaniem.


Wójt Gminy – sugeruje , że zostanie przekazane dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.


Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie przejęcia obiektu szkoły filialnej w Zatwarnicy. ”za”- 9 głosów, „wstrzymał się” -2.


 


              Ad.7/ Zmiany w budżecie gminy.


Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie przy czym wyjaśniła skąd one się wzięły.


Gessner Maria – przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego planowania i budżetu -odczytała protokół komisji / jak załącznik do protokołu/. Komisja pozytywnie opiniuje.


Grzegorz Ryszard – prosi o wyjaśnienie – chodzą pogłoski , że gmina otrzymała pieniądze z Ministerstwa Finansów  okazuje się , że ich już nie ma. Więc nasuwa się pytanie czy one są czy ich nie ma.


Skarbnik Gminy – wyjaśniła , że pieniądze są  nie naruszone natomiast dano tylko na lokatę 700 tyś. zł. następnie odczytała pisma jakie wpłynęły od  Klubu Sportowego dot. dofinansowania oraz od Izby Rolniczej dot. przekazania 2% na ich utrzymanie.


Gessner Maria- odczytała pismo od Stowarzyszenia Społecznego Dzieciom  Bieszczadzkiej Szkoły w Zatwarnicy dot. notarialnego przekazania na własność gruntu o pow.o,51 ha położonej w miejscowości Zatwarnica, oraz finansowanie kosztów wykonania na niej przyłączy wodociągowego i energetycznego / jak załącznik do protokołu/.


Pyzocha Bogdan – Prezes Stowarzyszenia- poinformował, że uzyskali środki z Fundacji Partnerstwo w kwocie 38 tyś. zł. projekt ten musi być zakończony , aby pozyskać środki musi być również wkład własny/. W chwili obecnej mają wonotariuszkę, która pochodzi z Austrii a jest ich pięć.


Gessner Maria- proponuje aby  przy sporządzaniu aktu notarialnego był zapis, że z chwilą rozwiązania się Stowarzyszenia własność przechodzi na Gminę.


Wójt Gminy – poinformował, że jeżeli chodzi o przekazanie środków na wykonanie przyłączy  to Gmina przekaże po złożeniu formalnego wniosku, natomiast  z przekazaniem gruntu  to Gmina musi sprawdzić czy może przekazać aktem notarialnym jeżeli nie to może da w użyczenie.


Pyzocha Bogdan – Prezes Stowarzyszenia- wyjaśnił, że aby ubiegać się o dalsze środki to muszą mieć grunt przekazany aktem   notarialnym jeżeli nie w przeciwnym wypadku nie będą mogli skorzystać z żadnych środków.


Następnie odbyło się głosowanie nad zmianami w budżecie gminy. W/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.


 


              Ad.8/ Zmiany zasad sprzedaży mieszkań w Domu Nauczyciela.


Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań w Domu Nauczyciela.


Gessner Maria- przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego planowania i budżetu- odczytała protokół komisji / jak załącznik do protokołu/.


Bochnia Bogdan – pyta- czy mieszkania te można kupić na hipotekę.


Skuza Konrad- mieszkaniec –  nie wie na jakich zasadach  będzie wycena tych mieszkań.


Wójt Gminy – poinformował, że cena będzie uzależniona od stanu budynku.


Dopart Jacek- czy budynek szkoły w Dwerniku jest sprzedany  i jakie warunki musi spełnić stomatolog żeby mógł kupić mieszkanie.


Radwański Jan- nawiązał do sprzedaży mieszkań , w których znajduje się apteka, wyjaśnił, że w pierwszej kolejności musi być wyremontowany dach w tym budynku.


Wójt Gminy – wpłynęło pismo od mieszkańców tego budynku dot. sprzedaży tych mieszkań natomiast popiera wypowiedź przedmówcy.


Chmurki Stefan – popiera wypowiedź Wójta i apeluje do mieszkańców  aby się jeszcze wstrzymali z kupnem tych mieszkań.


Skuza Konrad – mieszkaniec- uważa, że również potrzeba jest wykonanie odwodnienia wokół tego budynku.


Wójt Gminy – wyjaśnił, że jeżeli w przyszłym roku Gmina zatrudni ludzi na prace interwencyjne to na pewno tanim kosztem uda się te prace wykonać.


Bochnia Bogdan- pyta- czy w tej uchwale mówi się o sprzedaży mieszkań tegoż bloku z wyłączeniem sprzedaży apteki i mieszkania dla stomatologa.


Sekretarz Gminy – wyjaśniła, że na dzisiejszej sesji uchwalamy zasady ustalania bonifikaty.


Przewodniczący Rady Gminy – zaproponował głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań w Domu Nauczyciela. W/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.


 


              Ad.9/ Informacja o pracy Wójta między sesjami .


Wójt Gminy – przedstawił informację o pracy między sesjami/ jak załącznik do protokołu/ poinformował m.in.:


z dniem 1 stycznia 2004r. ma powstać Pogotowie Ratunkowe/ wraz z załogą i karetką pogotowia/, natomiast Gmina ma się postarać o lokum, a wiąże się to z tym, że teren mamy bardzo rozległy a wymogi są , że karetka ma dojechać do chorego czy miejsca wypadku w przeciągu 15 min.,


następnie zlecono przeprowadzenia kontroli w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej- przeprowadza ją biegły księgowy p. Rak.


„za”- przyjęciem informacji głosowało 10 radnych, „ wstrzymał się”-1.


Suszek Henryk – wniosek- by nie odczytywać protokołów na sesjach.


Gessner Maria- prosi o wcześniejsze pisanie protokołów na sesję.


Grzegorz Ryszard- w miesiącu październiku nie został odczytany protokół z sesji.


Chmurki Stefan – proponuje aby dalszy ciąg sesji  odbył się w najbliższych dniach i bez zaproszonych gości powinniśmy sobie dużo powiedzieć oraz odczytać protokoły i zatwierdzić.


Wójt Gminy – w odpowiedzi p. Gessner Marii protokół będzie napisany do 7 dni.


Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem wniosku radnego p. Suszka Henryka „za”- 10 radnych, „wstrzymał się „-1.


Przewodniczący Rady Gminy-  kto jest za propozycją radnego p. Stefana Chmurskiego  „za”- 9  głosów, „wstrzymało się -2.


 


              Ad.10. Wolne wnioski i zapytania.


Chmurki Stefan- sprawa dotyczy przekazania działki w Zatwarnicy dla Stowarzyszenia. Prawnie nie można  więc uważa, że P. Wójt powinien czynić wszelkie starania aby ją w jakiejś formie przekazać.


Wójt Gminy – jeżeli będzie można w innej formie użyczenia przekazać to na pewno Gmina przekaże jeżeli nie to nie przekaże.


Sauter Jadwiga – sołtys sołectwa Lutowiska- poruszyła sprawę oświetlenia ulicznego w Lutowiskach oraz poinformowała o dłużnikach zalegających za podatek rolny, nadmieniła, że gdyby Gmina choć część zadłużenia ściągnęła to można by było zrobić oświetlenie.


Świergocka Janina- czy w przyszłości na terenie Gminy będą dwa przejścia   graniczne w Żurawinie  i Wołosatym czy jedno .


Wójt Gminy – poinformował , że na dzień dzisiejszy będzie przejście graniczne w  Żurawinie – Boberka.


Bochnia Bogdan – za jaką kwotę została  wykonana tablica ogłoszeń na osiedlu.


sprawa zwolnienia pracownika gospodarczego może by p. Prezes GZGK zatrudnił uważa, że zna wszystkie urządzenia, które zostają przekazane Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej.


Grzegorz Ryszard-  bywają częste awarie na osiedlu sam nie wie do kogo kieruje pytanie czy do  Wójta czy Prezesa GZGK są wykonywane roboty ziemne ponieważ jest awaria. Płyta, która  została wyjęta w czasie usunięcia awarii  leżała na jego posesji nie życzy sobie  aby ktokolwiek wchodził na posesję.


Teren nie został przywrócony do  poprzedniego stanu.


Sprawa ujęcia wody miało być wcześniej zrealizowane.


Wójt Gminy – problem awarii  sieci wodociągowej polega na jej złym stanie  technicznym . Przepadła decyzja modernizacji tej sieci z winy jednego z mieszkańców osiedla, który nie wyraził zgody na wejście w teren z tego tytułu Gmina zwróciła kwotę ok. 46 tyś. zł do Wojewody. Opóźnienie wykonania  ujęcia wody wynikło z powodu  trudności związanych z wykonaniem zgody od właściciela sąsiedniej działki.


Bochnia Bogdan – prosi aby p. Wójt nie sugerował się wiecznie cały czas kimś z osiedla, ponieważ ciągle pada słowo na kogoś z osiedla. Twierdzi, że pracownik do końca nie znał ustawy.


Grzegorz Ryszard- wiadomo, że to chodzi o p. Szarka  widocznie miał powód żeby nie wyrazić zgody na wejście w teren.


Wójt Gminy- wyjaśnił, że powodem konfliktu z p. Szarkiem było żądanie przez niego odszkodowania w wysokości ok. 10 tyś. zł. za wykopane cztery krzaki porzeczek.


Grzegorz Ryszard- czy Gmina ma zgodę na wycinkę.


Wójt Gminy- tak Gmina ma zgodę na wejście w teren.


 Grzegorz Ryszard – p. kłamie Panie Wójcie.


Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej- wyjaśnił, że zaistniała awaria sieci wodociągowej, która musiała być usunięta jeżeli chodzi o naruszenie mienia prywatnego to bardzo prosiłbym o interwencję.


Na tym obrady  sesji zakończono.


Następnie ustalono dalszy ciąg sesji na dzień  3. 12. 2003r. o godz.1230.


 


 


 


Druga część obrad sesji w dniu 3 grudnia 2003r.


 


Obrad sesji rozpoczęły się o godz. 12.30, zakończyły godz. 15.55.


W sesji uczestniczyli radni Rady Gminy Wójt, Skarbnik i Sekretarz Gminy.


Radni obecni :


Bochnia Bogdan, Chmurki Stefan, Dopart Jacek, Grzegorz Ryszard,, Mikołajczak Maciej, Radwański Jan, Romaszewski Jan,  Suszek Henryk, Świergocka Janina, Sztylet Marek, Wota Stanisław.


 


Radni nieobecni nieusprawiedliwieni :


 


Gretkowska Renata, Krakowska Beata, Zacha Andrzej.


 


Porządek obrad :


 


Otwarcie posiedzenia.


Stwierdzenie prawomocności obrad.


Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.


Zmiany w budżecie gminy na 2003r.


Zatwierdzenie stawek podatku od środków transportowych.


Wolne wnioski i zapytania.


Zakończenie obrad sesji.


 


 


              Ad.1/ Otwarcia obrad sesji dokonał przewodniczący Tadeusz Romaszewski, który powitał radnych.


 


              Ad.2/ Przewodniczący Rady Gminy – na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.


 


              Ad.3/ Protokół Nr XI/03 z dnia 9 października 2003r. odczytała Sandecka Urszula  „za” – 10 radnych, „wstrzymał się”-1.


Kolejny Protokół Nr XII/03  z dnia 22 października 2003r.


W dyskusji głos zabrali :


Grzegorz Ryszard – zwrócił uwagę, że nie na wszystkie pytania jakie zadaje ma odpowiedzi prosi o zwrócenie uwagi  osobie odpowiedzialnej.


Bochnia Bogdan – sprawa dotyczy wyjaśnienia sprzedaży mieszkania.


Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, że  w protokole są pewne niejasności jeżeli chodzi o jego wypowiedź m.in. na str. 6 chciałby się mylić – stwierdza, że Wójt się pomylił. Następnie odbyło się głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu „za”- 9 głosów, „wstrzymał się”-2.


 


              Ad.4/ Zmiany w budżecie gminy na 2003r.


Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że na pierwszej części sesji były zmiany w budżecie gminy natomiast między czasie wpłynęło pismo od Wojewody, w którym przyszła dotacja w związku z czym   musiały nastąpić zmiany w budżecie gminy. W/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.


 


              Ad.5/


Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie  stawek od środków transportowych po kolei odczytała stawki jakie możemy uchwalić.


Grzegorz Ryszard – pyta czy & 2 można wykreślić ponieważ uważa, że  jest dwa razy naliczany podatek raz w paliwie  drugi do Gminy. Uważa, że na naszym terenie nikt nie posiada katalizatora .


Grzegorz Ryszard- pyta- czy można wykreślić & 2 czy nie.


Sekretarz Gminy – odczytała przepis ustawy, uważa, że powinien zostać.


Mikołajczak Maciej – pyta- jeżeli byłby on wykreślony czy uchwała podlegałaby rozstrzygnięciu nadzorczemu czy nie.


Sekretarz Gminy – komisje na swych posiedzeniach nie sugerowały wykreślenia tego paragrafu. Natomiast jeżeli rada uwzględni to można go wykreślić.


Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały z naniesionymi poprawkami przez komisję, oraz z wykreśleniem paragrafu 2 „za”- 10, „wstrzymał się 1.


 


              Ad.6/ Wolne wnioski i zapytania.


Przewodniczący Rady Gminy – poinformował radnych, że są legitymacje dla radnych, w związku z czym proszę o przyniesienie zdjęcia.


Wójt Gminy – odczytał pismo jakie wpłynęło od p. Szarka dot. naruszenia dóbr osobistych na sesji w dniu 27.11.2003r./ jak załącznik do protokołu/.


Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że jest dalszy ciąg wolnych wniosków i zapytań.


Wójt Gminy – poinformował, że tablica ogłoszeń, która  mieści się na osiedlu kosztuje 530 zł.


Przewodniczący Rady Gminy – odczytał pismo od Rady Sołeckiej w Lutowiskach/ jak załącznik do protokołu/ dot. uzupełnienia do wykazu inwestycji na najbliższe lata.


Bochnia Bogdan – pytanie do Wójta Gminy- nawiązał temat do zwolnionego pracownika, który był konserwatorem a U.G. z tego co się orientuje to wszelkie obowiązki ma przyjąć GZGK p. Prezes GZGK stwierdził, że na razie nic nie wie, więc nasuwa się pytanie dojdzie jeszcze do tego centralne ogrzewanie w GOK-u. Za miejsca postojowe w Ustrzykach Górnych  środki miały być przekazane na konto GZGK czy zostały jeżeli tak to jaka kwota miała być wynegocjowana w ramach przetargu.


Wójt Gminy – poinformował, że trudno jest się rozstać z pracownikiem, który zostaje zwolniony, natomiast Wysoka Rada podjęła uchwałę przekazania majątku do GZGK w związku z czym pracy ubywa. Natomiast jest kierowca, który może pozostałe obowiązki przyjąć. Wójt oświadczył, że nie zawsze jest potrzebny kierowca ponieważ posiada prawo jazdy oraz świadectwo kwalifikacyjne.


Bochnia Bogdan- czy zwolnienie pracownika jest podyktowane dużymi oszczędnościami.


Wójt Gminy- wyjaśnił, że w pewnym sensie tak.


Bochnia Bogdan – pyta -  za przykład podał dlaczego nie zwolniono sprzątaczek z tego co się orientuję to ukończył kurs  do obsługi pieców co.


Wójt Gminy – nadmienił, że dużo wykonuje pracy społecznie, w skrajnych przypadkach obiecuje pomóc w znalezieniu pracy jeżeli tego będzie potrzebował. Natomiast do obsługi centralnego ogrzewania  nie potrzeba nikogo.


sprawa funkcjonowania parkingu w Ustrzykach Górnych, był ogłoszony przetarg, który wygrał GZGK wpływy z tego tytułu były niewielkie, ponieważ parking trzeba było przygotować do sezonu.


Grzegorz Ryszard – pyta- czy prawdą jest, że  mieszkańcy Ustrzyk Górnych dopłacają do kolektora w kwocie 20 tyś zł.


Wójt Gminy – wyjaśnił, że dopłacają ale 2 tyś. zł. nie wie skąd się wzięła kwota 20 tyś. zł.


Suszek Henryk – dot. pisma p. Szarka  chciał 2 tyś. zł. za przekopanie i dwóch radnych było u p. Szarka rozmawiali na ten temat.


Wójt Gminy – wyjaśnił, że nie jest pewny którzy radni rozmawiali z P. Szarkiem jeżeli się nie myli to był p. Osiecki Kazimierz i p. Drapała Adam.


Grzegorz Ryszard-   wyjaśnił, że rozmawiał z p. Szarkiem, który mówił, że była propozycja 2 tyś. zł., natomiast Pan nie chciał  z nim  negocjować i rozmawiać dalej.


Wójt Gminy – obiecał , że przedstawi notatkę służbową spisaną na okoliczność rozmowy z P. Szrkiem w obecności Panów : p. Trybułę Krzysztofa i p. Semeńca Józefa, natomiast


do chwili obecnej są trudności z uzyskaniem zgody  na budowę nowego ujęcia wody.


Bochnia Bogdan – pyta- najprawdopodobniej ma powstać Gminne Centrum Informacji ile jest to w tym prawdy i na czym to polega.


Wójt Gminy – poinformował, że na terenie gminy mało kto ma dostęp do sieci internetowej w związku z czym został złożony wniosek i wygrano grand w wysokości 62 tyś. zł. i obowiązkiem Gminy jest przyjąć pracownika na  stanowisko informatyka, który by ta pracą kierował, czemu miałoby to służyć chociażby w znalezieniu pracy.


Bochnia Bogdan- czy ta usługa będzie płatna.


Wójt Gminy – ludzie bezrobotni będą korzystać bezpłatnie  ale również będzie dla innych osób  za odpłatnością. Poinformował, że GCI będzie czynne do godz. 21.00.


Mikołajczak Maciej – czy p. Wójt ma zamiar zakupić dla pracowników nowe komputery czy nie ponieważ są one wyeksploatowane.


Wójt Gminy – wyjaśnił, że potrzebny jest zakup nowego sprzętu, natomiast na zakup będzie szukał środków z zewnątrz.


Przewodniczący Rady Gminy – proponuje termin następnej sesji 30 grudnia 2003r.


 


              Ad.7 / Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym radnym za udział w posiedzeniu.  


Na tym protokół zakończono i podpisano.


Protokołowała :


Sandecka Urszula

 

Opublikowane przez: Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2004-02-18 10:39:41.

Zobacz:
 Protokół nr XI .  Protokół nr XII .  Protokół nr XIII .  Protokoły 2004 r. .  Protokoły 2005r. .  Protokoły 2006r. .  Protokoły 2007r. .  Protokoły 2008r. .  Protokoły 2009r. .  Protokoły 2010r. .  Protokoły 2011r. .  Protokoły 2012r. .  Protokoły 2013r. .  Protokoły 2014r. .  Protokoły 2015r. .  Protokoły 2016r. .  Protokoły 2017 r. .  Protokoły 2018 r. .  Protokoły 2019 r. .  Protokoły 2020 r. .  Protokoły 2021 r. .  Protokoły 2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2004-02-18 10:39:41
Opublikowane przez: Marcin Stański

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.lutowiska.pl