bip.lutowiska.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Lutowiska www.lutowiska.pl
Organizacje Pozarządowe strona główna 

Organizacje Pozarządowe
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy
Lutowiska z organizacjami pożytku publicznego na
rok 2023

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu[nbsp]Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi[nbsp]oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na[nbsp]adres e-mail:gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 21.10.2022 r. – 02.11. 2022 r.

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 r.

Formularz uwag

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-10-21 11:51:52.
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy
Lutowiska z organizacjami pożytku publicznego na
rok 2022

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 12.10.2021 r. – 22.10. 2021 r.

Projekt programu

Formularz uwag

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-10-12 14:45:04.
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy
Lutowiska z organizacjami pożytku publicznego na
rok 2021

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 27.10.2020 r. – 10.11. 2020 r.

Formularz uwag

 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-10-26 10:08:14 | Data modyfikacji: 2020-10-26 10:12:01.
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu
"Programu współpracy gminy Lutowiska z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalności pożytku
publicznego na 2020 rok"

Zgodnie z art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą nr V/21/2011 Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 24 października  2019 r. Wójt Gminy Lutowiska postanowił o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z w/w uchwałą Rady Gminy Lutowiska i odbyły się w okresie od  24.10.2019 r. do 4.11.2019 r. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie umieszczenia projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lutowiska oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Gminy Lutowiska. Podmioty zainteresowane miały możliwość zgłaszania uwag do projektu Programu drogą elektroniczną na adres gmina@lutowiska.pl bądź bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy. Informacja o przebiegu konsultacji Programu zamieszczona została także dnia 24.10.2019 r. na stronie www.lutowiska.pl.


W czasie trwania konsultacji nie wpłynął żaden wniosek  z uwagami do projektu Programu.


%MCEPASTEBIN%

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Autor: Jakub Doliwa | Data wprowadzenia: 2019-11-12 15:04:03.
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy
Lutowiska z organizacjami pożytku publicznego na
rok 2020

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 24.10.2019 r. – 4.11. 2019 r.

Formularz uwag

Projekt programu

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-10-24 20:00:53.
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-09 14:44:10.
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy
Lutowiska z organizacjami pożytku publicznego na
rok 2019

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 13.11.2018 r. – 21.11. 2018 r.

Projekt programu

Formularz uwag

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-11-13 18:55:18.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2017
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2017

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-06-18 12:18:46.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.

1. Kandydatami na członków komisji mogą być:
a) członkowie organizacji pozarządowych
b) członkowie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
c) osoby wskazane przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, nie będące ich członkami, posiadające stosowne pełnomocnictwo.
2. Zgłoszenia powinny zawierać:
a) dane organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
b) dane kandydata na członka komisji
c) przedmiot działalności statutowej organizacji
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
e) datę i podpis osoby zgłaszającej
f) pieczęć organizacji.
3. Wzór formularza zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej można pobrać ze strony internetowej www.lutowiska.pl lub otrzymać bezpośrednio
w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.
4. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:
Zgłoszenia można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 2 lutego 2018 r.

 Formularz zgłoszenia

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-01-16 12:48:57.
 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-11-08 14:11:14.
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy
Lutowiska z organizacjami pożytku publicznego na
rok 2018

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 30.10.2017 r. – 7.11. 2017 r.

Projekt programu

Formularz uwag

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-10-30 09:47:23 | Data modyfikacji: 2017-10-30 09:49:31.

Zobacz:
 Program współpracy .  Konkursy .  Zakończone konkursy .  Wyniki Konkursów .  Sprawozdania . 
Data wprowadzenia: 2017-10-30 09:47:23
Data modyfikacji: 2017-10-30 09:49:31
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.lutowiska.pl