Zakończone konkursy

Wzór oferty
Sprawozdanie


Wójt Gminy Lutowiska
o g ł a s z a

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz.873 z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą

otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2006 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty  wymienionych w art. 3 ust.3 oraz art.11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:
          
1.PROPAGOWANIE I ROZWIJANIE KULTURY FIZYCZNEJ I  SPORTU 

A) Organizacja, uczestnictwo, koordynacja przedsięwzięć sportowych dla młodzieży i dorosłych mieszkańców  gminy w zakresie uprawiania sportu a szczególnie piłki nożnej.

1. Rodzaj zadania: zadanie z zakresu upowszechniania  kultury fizycznej i sportu
2. Formy realizacji zadania:
- sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad mieszkańcami tworzącymi reprezentację gminy Lutowiska,
- reprezentowanie gminy w rozgrywkach sparingowych, ligowych i rewanżowych  (minimum 20 imprez sportowych w gminie oraz  poza gminą w ciągu roku 2006),
- udział  w przygotowaniu obiektów sportowych do rozgrywek piłkarskich,
- uzupełnienie wyposażenia sportowego reprezentacji gminy,
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań  w 2006 roku:
Na realizację zadania  w 2006 roku przeznaczono 23 099 zł/ słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych/
4. W roku 2005 zadanie wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I” w Lutowiskach, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację  zadania 18 758 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych).

B) Współzawodnictwo  sportowe dzieci i młodzieży szkolnej

1. Rodzaj zadania: zadanie z zakresu upowszechniania  kultury fizycznej i sportu
2. Formy realizacji zadania: Dofinansowanie organizacja i udział w zawodach, spartakiadach, olimpiadach szkolnych.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań  w 2006 roku: Na realizację zadania  w 2006 roku przeznaczono 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)
4. W roku 2005 zadanie  nie było  dofinansowywane z budżetu gminy.

2. WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W GÓRACH

1. Rodzaj zadania: zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
2. Formy realizacji zadania: Dofinansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w górach na terenie gminy Lutowiska
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań  w 2006 roku: Na realizację zadania  w 2006 roku przeznaczono 4 000 / słownie: cztery tysiące złotych/
4. W roku 2005 zadanie nie było dofinansowywane z budżetu gminy.

3. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Rodzaj zadania: - zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
2. Formy realizacji zadania: Dofinansowanie programów na rzecz działalności wspomagającej  działania  na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców gminy w tym dzieci i młodzieży.  
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań  w 2006 roku: Na realizację zadania  w 2006 roku przeznaczono 2 000 / słownie: dwa tysiące złotych/
4. W roku 2005 zadanie  nie było  dofinansowywane z budżetu gminy.

4. AKTYWIZACJA  OSÓB  POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I NIEDOSTOSOWANYCH  SPOŁECZNIE
         
1. Rodzaj zadania: zadanie z zakresu aktywizacja osób pozostających bez pracy i niedostosowanych społecznie
2. Formy realizacji zadania: Dofinansowanie działań na rzecz  aktywizacji osób pozostających bez pracy i niedostosowanych społecznie
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań  w 2006 roku: Na realizację zadania  w 2006 roku przeznaczono 1000 / słownie: jeden tysiąc złotych/
4. W roku 2005 zadanie  nie było  dofinansowywane z budżetu gminy.

5. PODTRZYMYWANIE  TRADYCJI NARODOWEJ,  PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU  ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ  I  KULTUROWEJ

1. Rodzaj zadania: zadanie z zakresu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
2. Formy realizacji zadania: Wsparcie programów (z udziałem środków pomocowych) dotyczących odtwarzania  dziedzictwa kulturowego, regionalnego.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań  w 2006 roku: Na realizację zadania  w 2006 roku przeznaczono 3 000 / słownie: trzy tysiące złotych/
4. W roku 2005 zadanie  nie było  dofinansowywane z budżetu gminy.

6. OCHRONY DÓBR KULTURY
 
1. Rodzaj zadania: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
2. Formy realizacji zadania: Dofinansowanie działań w zakresie ochrony dóbr kultury w tym prac remontowych i konserwatorskich
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań  w 2006 roku: Na realizację zadania w 2006 roku przeznaczono 24 000 / słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych/
4. W roku 2005 zadanie  nie było  dofinansowywane z budżetu gminy.

7. NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I  WYCHOWANIA

1. Rodzaj zadania: zadanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i  wychowania
2. Formy realizacji zadania: Dofinansowanie działań w zakresie tworzenia funduszy stypendialnych
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań  w 2006 roku: Na realizację zadania  w 2006 roku przeznaczono 1 000 / słownie: jeden tysiąc złotych/
4. W roku 2005 zadanie nie było  dofinansowywane z budżetu gminy.

ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie działające  na terenie gminy Lutowiska lub realizujące projekty na rzecz gminy Lutowiska.
Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
Dotacje zostaną przyznane organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację  na realizację oferty wyłonionej w konkursie  w trybie  indywidualnych decyzji.
 Oferta na realizację zadanie publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 roku Nr 264, poz.2207)
Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją.
Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będzie upoważniony przez Wójta Gminy Lutowiska pracownik Urzędu Gminy.
Wzory oferty, sprawozdania oraz raportu z działalności są do pobrania ze strony internetowej www.bip.lutowiska.pl lub w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 11.
Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

TERMINY   I   WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA.
 
Realizacja zadań odbywać się będzie w 2006 roku z  uwzględnieniem terminów i warunków określonych w umowie na podstawie szczegółowych zakresów rzeczowych zawartych w ofertach.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:
a/ szczegółowy wykaz rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b/ termin i miejsce realizacji zadania publicznego
c/ kalkulację przewidywanych kosztów  realizacji zadania publicznego,
d/ informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e/ informacje  o posiadanych zasobach  rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,
f/ aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (aktualny wypis z rejestru lub statut).
g/ raport z działalności w roku poprzednim.
Kompletne oferty należy  składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2006 roku u Sekretarza Gminy Lutowiska.
Wzór oferty oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego można uzyskać w pokoju nr 11 Urzędu Gminy lub pobrać ze strony internetowej

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
 
Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni  od daty złożenia oferty:

a/ podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:
- posiadać osobowość prawną  lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i ich rozliczania,
- złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z  zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
b/ Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena:
- merytoryczna  złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania,
- możliwość realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia  podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania  oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej,
-  przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
- udziału  środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
- zgodności  tematyki  i  zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,
c/ Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej ze względu na możliwość podziału wskazanego zadania.

Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert upływa z dniem 30 grudnia 2006 roku.

Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.

Sprawozdanie 

 Wzór oferty

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2006-03-16 13:12:22 | Data modyfikacji: 2006-05-11 13:34:27.

Wójt Gminy Lutowiska

o g ł a s z a

 

Na podstawie art. 11  i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz.873 z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą

otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2007 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty  wymienionych w art. 3 ust.3 oraz art.11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:

          

1.      UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I  SPORTU

1.  Rodzaj zadania- Organizacja, uczestnictwo, koordynacja przedsięwzięć sportowych dla młodzieży i dorosłych mieszkańców  gminy w zakresie uprawiania sportu a szczególnie piłki nożnej.

2.  Formy realizacji zadania: sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad mieszkańcami tworzącymi reprezentację gminy Lutowiska;   reprezentowanie     gminy    w  rozgrywkach   sparingowych,   ligowych  i rewanżowych  ( minimum 20 imprez sportowych w gminie oraz  poza gminą w ciągu roku 2007 ), udział  w przygotowaniu obiektów sportowych do rozgrywek piłkarskich,  uzupełnienie wyposażenia sportowego reprezentacji gminy,

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań  w 2007 roku

Na realizację zadania  w 2007 roku przeznaczono  17 611 zł (siedemnaście tysięcy sześćset jedenaście złotych)

4. W roku 2006 zadanie wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I” w Lutowiskach, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację  zadania 23 099 zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt  dziewięć złotych)

 

2.  RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

1.Rodzaj zadania: - Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających w górach

2.Formy realizacji zadania: - Dofinansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w górach na terenie gminy Lutowiska

3.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań  w 2007 roku

                      Na realizację zadania  w 2007 roku przeznaczono 4 000 ( słownie: cztery tysiące złotych)

 

4. W roku 2006 zadanie  wykonywało Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Bieszczadzka GOPR w Sanoku. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosiła  4 000 zł (cztery tysiące złotych

 

3.  DZIAŁANIA  NA RZECZ  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.Rodzaj zadania: - Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, głównie dzieci i młodzieży

2.Formy realizacji zadania: Dofinansowanie programów  wspomagających  działania  na rzecz  niepełnosprawnych mieszkańców gminy w tym dzieci i młodzieży. 

3.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań  w 2007 roku:

Na realizację zadania  w 2007 roku przeznaczono 6 000 / słownie: sześć tysięcy złotych/

 4. W roku 2006 zadanie  realizowane było przez Bieszczadzkie Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  PROMYK NADZIEI w Ustrzykach Dolnych. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosiła 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

 

4.       PODTRZYMYWANIE  TRADYCJI NARODOWEJ,  PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU  ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ  I  KULTUROWEJ

1.Rodzaj zadania: zadanie z zakresu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

2.Formy realizacji zadania: Wsparcie programów (z udziałem środków pomocowych) dotyczących odtwarzania  dziedzictwa kulturowego, regionalnego.

3.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań  w 2007 roku

Na realizację zadania  w 2007 roku przeznaczono 2 000 / słownie: dwa tysiące złotych/

4. W roku 2006 zadanie  było realizowane przez Fundację Bieszczadzką „Partnerstwo dla środowiska” w Lesku. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosiła 3 000 zł (trzy tysiące złotych).

 

5.      DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ  WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI  LOKALNYCH          

1.Rodzaj zadania: - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem promocji gminy

2.Formy realizacji zadania: Dofinansowanie projektów z udziałem środków unijnych promujących Bieszczady i gminę Lutowiska (promocja na targach, organizacja imprez, wydawnictwa). Preferowane będą oferty kompleksowe.

3.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania  w 2007 roku

Na realizację zadania  w 2007 roku przeznaczono 25 000 zł / słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/

4. W roku 2006 zadanie  nie było  dofinansowywane z budżetu gminy.

 

ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

            Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie działające  na terenie gminy Lutowiska lub realizujące projekty na rzecz gminy Lutowiska.

Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Dotacje zostaną przyznane organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację  na realizację oferty wyłonionej w konkursie  w trybie  indywidualnych decyzji.

 Oferta na realizację zadanie publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 roku Nr 264, poz.2207)

Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją.

Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Lutowiska pracownicy Urzędu Gminy.

Wzory oferty, sprawozdania oraz formularz organizacji pozarządowej  są do pobrania ze strony internetowej www.lutowiska.pl/bip lub w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 11.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

TERMINY   I   WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA.

            Realizacja zadań odbywać się będzie w 2007 roku z  uwzględnieniem terminów i warunków określonych w umowie na podstawie szczegółowych zakresów rzeczowych zawartych w ofertach.

 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:

a/  szczegółowy wykaz rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b/    termin i miejsce realizacji zadania publicznego

c/    kalkulację przewidywanych kosztów  realizacji zadania publicznego,

d/   informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

e/ informacje  o posiadanych zasobach  rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,

f/    aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (aktualny wypis z rejestru lub statut).

g/   raport z działalności w roku poprzednim

h/  uzupełniony formularz dla organizacji pozarządowych

 

Kompletne oferty należy  składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2007 roku u Sekretarza Gminy Lutowiska.

 Wzór oferty, formularza organizacji pozarządowych oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego można uzyskać w pokoju nr 11 Urzędu Gminy lub pobrać ze strony internetowej www.lutowiska.pl/bip

 .

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU        OFERTY

Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni  od daty złożenia oferty:

            a/ podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:

                       ~  posiadać osobowość prawną  lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i ich rozliczania,

                       ~      złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z  zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

         b/   Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena:

                -   merytoryczna  złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania,

                -   możliwość realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu 

                    doświadczenia  podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego

                    wykonania  oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej,

                -  przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania pod kątem ich

                   celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

                -  udziału  środków własnych oraz innych źródeł finansowania,

                -  zgodności  tematyki  i  zakresu wniosku z celami statutowymi 

                   wnioskodawcy,  i  zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,

         c/   Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej ze względu na możliwość podziału między organizacje wskazanego zadania.

TERMIN  REALIZACJI  ZADAŃ

zgłoszonych do konkursu ofert upływa z dniem 31 grudnia 2007 roku.

Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.


Wójt

Włodzimierz Podyma

 

Ogłoszenie o Konkursie opublikowano w gazecie codziennej NOWINY z dnia 13.03.2007r.

Oferta (*.doc)

Oferta (*.pdf)

Formularz (*.doc)

Formularz (*.pdf)

Wzór sprawozdania (*.doc)

Wzór sprawozdania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2007-03-13 11:23:17 | Data modyfikacji: 2007-05-18 15:01:32.
Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza na podstawie art. 11  i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2012 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty  wymienione w art. 3 ust.3  oraz art.11 ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:        

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
1. Rodzaj zadania
Upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Lutowiska.
2. Formy realizacji zadania:
Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad mieszkańcami tworzącymi reprezentację gminy Lutowiska w grze w piłkę nożną; reprezentowanie gminy w rozgrywkach sparingowych  i ligowych, przygotowanie i utrzymywanie obiektów sportowych do rozgrywek piłkarskich, uzupełnianie wyposażenia sportowego reprezentacji gminy.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań 
w 2012 roku:  19 550 zł  (dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt  złotych )
4. W roku 2011 zadanie wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I” w Lutowiskach, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację  zadania  16 569,36zł (szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy)

ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI
1. Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie działające  na terenie gminy Lutowiska lub realizujące projekty na rzecz gminy Lutowiska.
2. Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
3. Dotacje zostaną przyznane organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację  na realizację oferty wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
4. Oferta na realizację zadania publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
5. Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją.
6. Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Lutowiska pracownicy Urzędu Gminy.
7. Wzory oferty, umowy oraz sprawozdania są do pobrania ze strony internetowej www.lutowiska.pl/bip lub w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.
8. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz finansach publicznych.

TERMINY   I   WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA.
Realizacja zadań odbywać się będzie w 2012 roku z uwzględnieniem terminów i warunków określonych w umowie na podstawie szczegółowych zakresów rzeczowych zawartych w ofertach.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:
a)  szczegółowy wykaz rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b)  termin i miejsce realizacji zadania publicznego
c)  kalkulację przewidywanych kosztów  realizacji zadania publicznego,
d)  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e)  informacje  o posiadanych zasobach  rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,
f)  deklarację o zamiarze odpłatnego bądź nieodpłatnego wykonania zadania
Do oferty załączyć należy potwierdzony za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym) wyciągu z rejestru sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności dla podmiotu, potwierdzający posiadanie osobowości prawnej  oraz prawo do zaciągania zobowiązań finansowych przez podmiot oraz statut organizacji.
2.  Kompletne oferty należy składać osobiście lub pocztą  w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2012 roku w  Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14.
 
TERMINY, TRYB  I   KRYTERIA  STOSOWANE PRZY 
DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w  terminie 14 dni  od daty zakończenia naboru.
2. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:
a) posiadać osobowość prawną  lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i ich rozliczania,
b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z  zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena merytoryczna, obejmująca:
a) możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) proponowaną jakość wykonania zadania  i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie,
d) planowany udział środków własnych organizacji lub pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania,
e) planowany wkład rzeczowy i osobowy organizacji, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną jej członków
f) dotychczasową współpracę z samorządem.
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej ze względu na możliwość podziału  środków  między organizacje ubiegające się o realizację zadania.

TERMIN  REALIZACJI 
Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert  nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2012 r. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego.                                                                                              

Regulamin konkursu

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Karta oceny merytorycznej

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2011-04-12 11:10:13 | Data modyfikacji: 2012-03-28 10:06:40.

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ((z. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą
otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 oraz art.11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferach:

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

1. Rodzaj zadania
Upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Lutowiska.
2. Formy realizacji zadania:
Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad mieszkańcami tworzącymi reprezentację gminy Lutowiska w grze w piłkę nożną; reprezentowanie gminy w rozgrywkach sparingowych i ligowych, przygotowanie i utrzymywanie obiektów sportowych do rozgrywek piłkarskich, uzupełnianie wyposażenia sportowego reprezentacji gminy.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań
w 2015 roku: 24 500 zł
4. W roku 2014 zadanie w tym zakresie wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I” Lutowiska, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wyniosła 14 360,00zł.

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

1. Rodzaj zadania
Realizacja lokalnych inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności gminy Lutowiska.
2. Formy realizacji zadania:
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem osób oraz grup zajmujących się wytwarzaniem i promocją produktu lokalnego. Realizowane działania powinny być nastawione na wzmocnienie pozycji m.in. lokalnych twórców, rzemieślników i grup nieformalnych np. Koła Gospodyń Wiejskich. Preferowane będą kompleksowe działania służące promocji gminy z wykorzystaniem potencjału wytwórców bieszczadzkiego produktu lokalnego.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań
w 2015 roku: 2 000 zł
4. W roku 2014 zadanie w tym zakresie zadanie wykonywało Bieszczadzkie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Lutowiskach, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wyniosła 5 000 zł. 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające na terenie gminy Lutowiska lub realizujące projekty na rzecz gminy Lutowiska.
2. Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
3. Dotacje zostaną przyznane organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
4. Oferta na realizację zadania publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
5. Wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego ze środków gminy Lutowiska może wynosić maksymalnie 80% wartości zadania. Finansowy wkład własny organizacji musi stanowić minimum 10% wartości całego zadania. Pozostałe 10% może stanowić wkład osobowy. Koszty merytoryczne realizacji zadania muszą obejmować co najmniej 85 % wszystkich kosztów zadania.
6. Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją.
7. Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Lutowiska pracownicy Urzędu Gminy.
8. Wzory oferty, umowy oraz sprawozdania są do pobrania ze strony internetowej www.lutowiska.pl/bip lub w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.
9. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz finansach publicznych.

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

Realizacja zadań odbywać się będzie w 2015 roku z uwzględnieniem terminów i warunków określonych w umowie na podstawie szczegółowych zakresów rzeczowych zawartych w ofertach.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy wykaz rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego bądź nieodpłatnego wykonania zadania
2. Do oferty załączyć należy potwierdzony za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym) wyciągu z rejestru sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności dla podmiotu, potwierdzający posiadanie osobowości prawnej oraz prawo do zaciągania zobowiązań finansowych przez podmiot. Drugim wymaganym załącznikiem jest statut organizacji składającej ofertę (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
3. Kompletne oferty należy składać osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2015 roku do godziny 15:00 u Sekretarza Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14.

TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY 

DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia naboru.
2. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:
a) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i ich rozliczania,
b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena merytoryczna, obejmująca:
a) możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie,
d) planowany udział środków własnych organizacji lub pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania,
e) planowany wkład rzeczowy i osobowy organizacji, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną jej członków
f) dotychczasową współpracę z samorządem.
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej ze względu na możliwość podziału środków między organizacje ubiegające się o realizację zadania.

TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2015 r. Data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy o przyznanie dotacji. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Zarządzenie

Regulamin

Karta oceny merytorycznej

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-02-13 10:47:34 | Data modyfikacji: 2016-02-01 14:20:05.

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zwanej dalej ustawą
otwarty konkurs ofert
na wsparcie przez Gminę Lutowiska wykonywania zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 oraz art.11 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:


WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

1. Rodzaj zadania
Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Lutowiska.
2. Formy realizacji zadania:
Wsparcie przyznane zostanie organizacjom, które przedstawią propozycje realizacji inicjatyw z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lutowiska obejmujących:
- wspieranie rozwoju fizycznego mieszkańców poprzez organizację zajęć w różnych dziedzinach sportowych
- organizację różnych form szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych
- upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez aktywne uprawianie sportu
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania
w 2018 roku: 23 000,00 zł
4. W roku 2017 zadanie w tym zakresie wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I” Lutowiska, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wyniosła 20 000 zł.


ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające na terenie gminy Lutowiska lub prowadzące działalność na rzecz mieszkańców gminy Lutowiska.
2. Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
3. Dotacja zostanie przyznana organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
4. Wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego ze środków gminy Lutowiska może wynosić maksymalnie 80% wartości zadania. Finansowy wkład własny organizacji musi stanowić minimum 10% wartości całego zadania. Pozostałe 10% może stanowić wkład osobowy i/lub rzeczowy. Koszty merytoryczne realizacji zadania muszą obejmować co najmniej 90 % wszystkich kosztów zadania.
5. Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją.
6. Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Lutowiska pracownicy Urzędu Gminy.
7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz finansach publicznych. 


TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy wykaz rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego bądź nieodpłatnego wykonania zadania
2. Oferta na realizację zadania publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory oferty, umowy oraz sprawozdania są do pobrania ze strony internetowej www.lutowiska.pl/bip lub w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem określającym nazwę zadania.
4. Kompletne oferty należy składać osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do
9 lutego 2018 roku do godziny 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14.


TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY
DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia naboru.
2. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:
a) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i ich rozliczania,
b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
c) Oferta, która nie będzie spełniała warunków ogólnych zostanie odrzucona.
3. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena merytoryczna, obejmująca:
a) możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie,
d) planowany udział środków własnych organizacji lub pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania,
e) planowany wkład rzeczowy i osobowy organizacji, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną jej członków
f) dotychczasową współpracę z samorządem przy realizacji zadań publicznych.
4. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują indywidualnie oceny merytorycznej mając do dyspozycji 24 punkty.
5. Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
6. W oparciu o ustaloną punktację Komisja przygotowuje propozycję wyboru oferty i przedstawia ją Wójtowi Gminy Lutowiska.
7. Aby oferta mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 50 % z możliwych do zdobycia punktów.
8. Do realizacji zadania zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
9. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w przypadku konieczności podziału środków między organizacje ubiegające się o realizację zadania.
10. Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.
11. Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.


TERMIN REALIZACJI

1. Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2018 r.
2. Data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy
o przyznanie dotacji.
3. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową
o wsparcie realizacji zadania publicznego.


INNE POSTANOWIENIA

1. W ramach niniejszego konkursu nie zezwala się, by którakolwiek część zadania była realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-01-16 12:34:20 | Data modyfikacji: 2018-05-28 11:24:52.
Wójt Gminy Lutowiska ogłasza otwarty konkurs
ofert

Wójt Gminy Lutowiska
o g ł a s z a
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t. j. z dnia 2018.02.28) zwanej dalej ustawą
otwarty konkurs ofert
na wsparcie przez Gminę Lutowiska wykonywania zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 oraz art.11 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:


WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

1. Rodzaj zadania
Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Lutowiska.
2. Formy realizacji zadania:
Wsparcie przyznane zostanie organizacjom, które przedstawią propozycje realizacji inicjatyw z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców Gminy Lutowiska obejmujących:
- wspieranie rozwoju fizycznego mieszkańców poprzez organizację sportowych
- organizację różnych form szkolenia sportowego dla osób dorosłych
- organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych
- upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez aktywne uprawianie sportu
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania
w 2018 roku: 15 000,00 zł
4. W roku 2017 zadanie w tym zakresie upowszechniania kultury fizycznej wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I” Lutowiska, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wyniosła 20 000 zł.


ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające na terenie gminy Lutowiska lub prowadzące działalność na rzecz mieszkańców gminy Lutowiska.
2. Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
3. Dotacja zostanie przyznana organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
4. Wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego ze środków gminy Lutowiska może wynosić maksymalnie 80% wartości zadania. Finansowy wkład własny organizacji musi stanowić minimum 10% wartości całego zadania. Pozostałe 10% może stanowić wkład osobowy i/lub rzeczowy. Koszty merytoryczne realizacji zadania muszą obejmować co najmniej 90 % wszystkich kosztów zadania.
5. Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją.
6. Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Lutowiska pracownicy Urzędu Gminy.
7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz finansach publicznych. 


TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy wykaz rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego bądź nieodpłatnego wykonania zadania
2. Oferta na realizację zadania publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory oferty, umowy oraz sprawozdania są do pobrania ze strony internetowej www.lutowiska.pl/bip lub w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem określającym nazwę zadania.
4. Kompletne oferty należy składać osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do
19 czerwca 2018 roku do godziny 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14.


TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY
DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia naboru.
2. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:
a) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i ich rozliczania,
b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
c) Oferta, która nie będzie spełniała warunków ogólnych zostanie odrzucona.
3. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena merytoryczna, obejmująca:
a) możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie,
d) planowany udział środków własnych organizacji lub pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania,
e) planowany wkład rzeczowy i osobowy organizacji, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną jej członków
f) dotychczasową współpracę z samorządem przy realizacji zadań publicznych.
4. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują indywidualnie oceny merytorycznej mając do dyspozycji 24 punkty.
5. Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
6. W oparciu o ustaloną punktację Komisja przygotowuje propozycję wyboru oferty i przedstawia ją Wójtowi Gminy Lutowiska.
7. Aby oferta mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 50 % z możliwych do zdobycia punktów.
8. Do realizacji zadania zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
9. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w przypadku konieczności podziału środków między organizacje ubiegające się o realizację zadania.
10. Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.
11. Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.


TERMIN REALIZACJI

1. Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2018 r.
2. Data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy
o przyznanie dotacji.
3. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową
o wsparcie realizacji zadania publicznego.


INNE POSTANOWIENIA

1. W ramach niniejszego konkursu nie zezwala się, by którakolwiek część zadania była realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wzór umowy, oferty i sprawozdania

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-05-28 11:26:39 | Data modyfikacji: 2019-01-29 11:32:59.

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanej dalej ustawą

otwarty konkurs ofert

na wsparcie przez Gminę Lutowiska wykonywania zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty  wymienione w art. 3 ust.3  oraz art.11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:        

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 

 1. Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Lutowiska.

 1. Formy realizacji zadania:

Wsparcie przyznane zostanie organizacjom, które przedstawią propozycje realizacji inicjatyw z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lutowiska obejmujących:

- wspieranie rozwoju fizycznego mieszkańców poprzez organizację zajęć  w różnych dziedzinach sportowych

- organizację różnych form szkolenia sportowego dla dzieci,  młodzieży i dorosłych

- organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych

- upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez aktywne uprawianie sportu

3. Cel jaki powinno realizować zadanie

Głównym celem jaki powinien zostać osiągnięty w wyniku realizacji  zadania jest promowanie i upowszechnianie wśród mieszkańców gminy Lutowiska kultury fizycznej.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania 
  w 2021 roku: 40 000,00 zł  
 2. W roku 2020 zadanie w tym zakresie wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I”  Lutowiska, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację  zadania wyniosła 40 000 zł. 

ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1. Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie działające  na terenie gminy Lutowiska lub prowadzące działalność na rzecz  mieszkańców gminy Lutowiska.
 2. Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 3. Dotacja zostanie przyznana organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację  na realizację oferty wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
 4. Wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego ze środków gminy Lutowiska  może wynosić maksymalnie 90% wartości zadania. Wkład własny organizacji (finansowy, osobowy lub rzeczowy) musi stanowić minimum 10% wartości całego zadania. Koszty realizacji działań zaplanowanych w zadaniu (bez kosztów administracyjnych) muszą obejmować co najmniej 95 % wszystkich kosztów zadania.
 5. Środki z dotacji mogą być wydatkowane przede wszystkim na :

- wynagrodzenie dla osób pełniących funkcje trenerów/instruktorów,

- ubezpieczenie i koszty badań lekarskich uczestników zadania,

- organizację wydarzeń o charakterze sportowym (turnieje, zawody, mecze) w tym koszty transportu,

- zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych,

- opłaty/licencje umożliwiające udział w  rozgrywkach sportowych,

- zakup i utrzymanie strojów sportowych,

- koszty administracyjne obsługi zadania ( do wartości 5 % dotacji),

- inne koszty będące bezpośrednio powiązane z realizacją zadania, niezbędne z punktu widzenia osiągnięcia zaplanowanych w ofercie rezultatów.

 1. Wszelkie koszty ponoszone w ramach realizacji zadania publicznego, finansowane zarówno z dotacji jak i środków własnych oferenta zostaną uwzględnione w rozliczeniu zadania pod warunkiem, że zostały poniesione w okresie realizacji zadanie tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. Wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy o wsparcie realizacji zadania nie będą uwzględniane.
 2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami do wysokości kwoty 500 zł. Zmiany powyżej 500 zł wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Gminy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają sporządzenia aneksu do umowy. Przesunięcia, te są możliwe pod warunkiem zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego i nie mogą być dokonywane później, niż dwa miesiące przed zakończeniem terminu realizacji zadania publicznego. Naruszenie tego postanowienia uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.
 3. Przy szacowaniu wielkości wkładu osobowego należy określić czynności, które zostały powierzone wolontariuszom bądź członkom organizacji, czas ich realizacji oraz koszty jakie należałoby ponieść zatrudniając zewnętrzny personel. Wkład osobowy powinien być skalkulowany wg ogólnie obowiązujących stawek rynkowych.
 4. Kalkulacji wartości wkładu własnego rzeczowego należy dokonać jedynie w zakresie w jakim dany zasób będzie wykorzystany podczas realizacji zadania. Wkład rzeczowy powinien być skalkulowany wg ogólnie obowiązujących stawek rynkowych.
 5. Organizacja zobowiązana jest do zawarcia w formularzu oferty dodatkowych informacji dotyczących rezultatów zadeklarowanych do osiągnięcia w realizacji zadania publicznego (pkt. 6 wzoru  oferty) mając na uwadze, że akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polegało będzie  na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy.
 6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 20 % poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Gminy/Miasta oraz aneksu do umowy i nie mogą być dokonywane później, niż dwa miesiące przed zakończeniem terminu realizacji zadania publicznego.
 7. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje minimum 80 % założonych w ofercie rezultatów.
 8. Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją.
 9. Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Lutowiska pracownicy Urzędu Gminy.
 10. Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych. 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1.       Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:

a)       szczegółowy wykaz rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b)       termin i miejsce realizacji zadania publicznego

c)       kalkulację przewidywanych kosztów  realizacji zadania publicznego,

d)       informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

e)       informacje  o posiadanych zasobach  rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,

f)        deklarację o zamiarze odpłatnego bądź nieodpłatnego wykonania zadania

 1.       Oferta na realizację zadania publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzory oferty, umowy oraz sprawozdania są do pobrania ze strony internetowej http://bip.lutowiska.pl/ lub w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.
 2.       Do oferty należy dołączyć aktualny na dzień składania oferty dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz umocowanie osób go reprezentujących (np. wyciąg z KRS).
 3.       Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem określającym nazwę zadania.
 4.       Kompletne oferty należy składać osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do
  15 lutego 2021 roku do godziny 15:00
  w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14. 

TERMINY, TRYB  I   KRYTERIA  STOSOWANE PRZY 
DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

 1.       Rozpatrzenie ofert nastąpi w  terminie 14 dni  od daty zakończenia naboru.
 2.       Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:

a)      posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i ich rozliczania,

b)      złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z  zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

c)       Oferta, która nie będzie spełniała warunków ogólnych  zostanie odrzucona.

 1.       Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena merytoryczna, obejmująca:

a)      możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,

b)      przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      planowany wkład własny organizacji,

d)      dotychczasową współpracę z samorządem przy realizacji zadań publicznych.

 1.       Członkowie Komisji Konkursowej dokonują indywidualnie oceny merytorycznej mając do dyspozycji 24 punkty.
 2.       Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 1 do  niniejszego ogłoszenia.
 3.       W oparciu o ustaloną punktację Komisja przygotowuje propozycję wyboru oferty i przedstawia ją Wójtowi Gminy Lutowiska.
 4.       Aby oferta mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 50 % z możliwych do zdobycia punktów.
 5.        Do realizacji zadania zostanie wybrana oferta/oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 6.       Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w przypadku konieczności podziału  środków między organizacje ubiegające się o realizację zadania.
 7.   Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.
 8.   Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.
 9.     Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zostanie po wyborze oferty bez zbędnej zwłoki. 

TERMIN  REALIZACJI 

 1.       Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert  nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2021 r. Datą rozpoczęcia realizacji zadania będzie data podpisania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 2.        Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową
  o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

INNE POSTANOWIENIA 

 1.       W ramach niniejszego konkursu nie zezwala się, by którakolwiek część zadania była realizowana  przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2.        Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę w tym kontrolę wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków stanowiących wkład własny zleceniobiorcy. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu. Przedmiotem kontroli będą między innymi dokumenty finansowo - księgowe (faktury, rachunki, umowy itp.) mając na uwadze, że środki przeznaczone na dotację są środkami publicznymi. 

 

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdzania

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-01-22 11:16:25 | Data modyfikacji: 2022-02-15 12:11:14.
Otwarty konkurs ofert 2008
 Otwarty konkurs ofert 2008

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2010-05-14 09:25:55.
 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lutowiska w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Lutowiskach oraz organizacji i trybu jej działania.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-11-24 14:20:05 | Data modyfikacji: 2016-05-24 12:28:26.

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) zwanej dalej ustawą

otwarty konkurs ofert

na wsparcie przez Gminę Lutowiska wykonywania zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty  wymienione w art. 3 ust.3  oraz art.11 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:
 

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 

 1. Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Lutowiska.

 1. Formy realizacji zadania:

Wsparcie przyznane zostanie organizacjom, które przedstawią propozycje realizacji inicjatyw z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lutowiska obejmujących:

- wspieranie rozwoju fizycznego mieszkańców poprzez organizację zajęć  w różnych dziedzinach sportowych

- organizację różnych form szkolenia sportowego dla dzieci,  młodzieży i dorosłych

- organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych

- upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez aktywne uprawianie sportu

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania 
  w 2019 roku: 40 000,00 zł  
 2. W roku 2018 dwa zadania w tym zakresie wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I”  Lutowiska, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację  zadań wyniosła 38 000 zł. 

ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1. Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie działające  na terenie gminy Lutowiska lub prowadzące działalność na rzecz  mieszkańców gminy Lutowiska.
 2. Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 3. Dotacja zostanie przyznana organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację  na realizację oferty wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
 4. Wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego ze środków gminy Lutowiska  może wynosić maksymalnie 80% wartości zadania. Finansowy wkład własny organizacji musi stanowić minimum 10% wartości całego zadania. Pozostałe 10% może stanowić wkład osobowy i/lub rzeczowy. Koszty merytoryczne realizacji zadania muszą obejmować co najmniej 90 % wszystkich kosztów zadania.
 5. Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją.
 6. Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Lutowiska pracownicy Urzędu Gminy.
 7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie oraz finansach publicznych. 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 1. Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:

a)       szczegółowy wykaz rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b)       termin i miejsce realizacji zadania publicznego

c)       kalkulację przewidywanych kosztów  realizacji zadania publicznego,

d)       informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

e)       informacje  o posiadanych zasobach  rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,

f)        deklarację o zamiarze odpłatnego bądź nieodpłatnego wykonania zadania

 1. Oferta na realizację zadania publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory oferty, umowy oraz sprawozdania są do pobrania ze strony internetowej www.lutowiska.pl/bip lub w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem określającym nazwę zadania.
 3. Kompletne oferty należy składać osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do
  22 lutego 2019 roku do godziny 15:00
  w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14. 

TERMINY, TRYB  I   KRYTERIA  STOSOWANE PRZY 
DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w  terminie 14 dni  od daty zakończenia naboru.
 2. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:

a)      posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i ich rozliczania,

b)      złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z  zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

c)       Oferta, która nie będzie spełniała warunków ogólnych  zostanie odrzucona.

 1. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena merytoryczna, obejmująca:

a)      możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,

b)      przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      proponowaną jakość wykonania zadania  i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie,

d)      planowany udział środków własnych organizacji lub pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania,

e)      planowany wkład rzeczowy i osobowy organizacji, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną jej członków

f)       dotychczasową współpracę z samorządem przy realizacji zadań publicznych.

 1. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują indywidualnie oceny merytorycznej mając do dyspozycji 24 punkty.
 2. Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 1 do  niniejszego ogłoszenia.
 3. W oparciu o ustaloną punktację Komisja przygotowuje propozycję wyboru oferty i przedstawia ją Wójtowi Gminy Lutowiska.
 4. Aby oferta mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 50 % z możliwych do zdobycia punktów.
 5. Do realizacji zadania zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w przypadku konieczności podziału  środków między organizacje ubiegające się o realizację zadania.
 7. Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.
 8. Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane. 

TERMIN  REALIZACJI  

 1. Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert  nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2019 r.
 2.  Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową
  o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

INNE POSTANOWIENIA 

 1. W ramach niniejszego konkursu nie zezwala się, by którakolwiek część zadania była realizowana  przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:31:33 | Data modyfikacji: 2020-02-04 11:03:20.
Otwarty konkurs ofert 2009
 Otwarty konkurs ofert 2009

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2010-05-14 09:26:18.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Gminę
Lutowiska wykonywania zadań publicznych w 2017
roku

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) zwanej dalej ustawą, otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Gminę Lutowiska wykonywania zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 oraz art.11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

1. Rodzaj zadania
Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Lutowiska.
2. Formy realizacji zadania:
Wsparcie przyznane zostanie organizacjom, które przedstawią propozycje realizacji inicjatyw z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lutowiska obejmujących:
- wspieranie rozwoju fizycznego mieszkańców poprzez organizację zajęć w różnych dziedzinach sportowych
- organizację różnych form szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych
- upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez aktywne uprawianie sportu
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania
w 2017 roku: 20 000,00 zł
4. W roku 2016 zadanie w tym zakresie wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I” Lutowiska, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wyniosła 22 000 zł.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające na terenie gminy Lutowiska lub prowadzące działalność na rzecz mieszkańców gminy Lutowiska.
2. Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
3. Dotacja zostanie przyznana organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
4. Wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego ze środków gminy Lutowiska może wynosić maksymalnie 80% wartości zadania. Finansowy wkład własny organizacji musi stanowić minimum 10% wartości całego zadania. Pozostałe 10% może stanowić wkład osobowy i/lub rzeczowy. Koszty merytoryczne realizacji zadania muszą obejmować co najmniej 90 % wszystkich kosztów zadania.
5. Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją.
6. Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Lutowiska pracownicy Urzędu Gminy.
7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz finansach publicznych.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy wykaz rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego bądź nieodpłatnego wykonania zadania
2. Oferta na realizację zadania publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory oferty, umowy oraz sprawozdania są do pobrania ze strony internetowej www.lutowiska.pl/bip lub w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem określającym nazwę zadania.
4. Kompletne oferty należy składać osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2017 roku do godziny 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14.

TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia naboru.
2. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:
a) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i ich rozliczania,
b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
c) Oferta, która nie będzie spełniała warunków ogólnych zostanie odrzucona.
3. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena merytoryczna, obejmująca:
a) możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie,
d) planowany udział środków własnych organizacji lub pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania,
e) planowany wkład rzeczowy i osobowy organizacji, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną jej członków
f) dotychczasową współpracę z samorządem przy realizacji zadań publicznych.
4. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują indywidualnie oceny merytorycznej mając do dyspozycji 24 punkty.
5. Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
6. W oparciu o ustaloną punktację Komisja przygotowuje propozycję wyboru oferty i przedstawia ją Wójtowi Gminy Lutowiska.
7. Aby oferta mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 50 % z możliwych do zdobycia punktów.
8. Do realizacji zadania zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
9. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w przypadku konieczności podziału środków między organizacje ubiegające się o realizację zadania.
10. Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.
11. Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.

TERMIN REALIZACJI

1. Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2017 r.
2. Data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy
o przyznanie dotacji.
3. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową
o wsparcie realizacji zadania publicznego.

INNE POSTANOWIENIA

1. Dokonując opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, oferent zobowiązany jest przedstawić dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, w szczególności zakładane rezultaty zadania publicznego, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz sposób monitorowania rezultatów (źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika).
2. W ramach niniejszego konkursu nie zezwala się, by którakolwiek część zadania była realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-01-23 13:29:41 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:54:36.
 Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-12-06 18:05:10 | Data modyfikacji: 2020-02-04 11:04:15.

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zwanej dalej ustawą

otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Gminę Lutowiska wykonywania zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty  wymienione w art. 3 ust.3  oraz art.11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:  

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

1. Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Lutowiska.

2. Formy realizacji zadania:

Wsparcie przyznane zostanie organizacjom, które przedstawią propozycje realizacji inicjatyw z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lutowiska obejmujących:

- wspieranie rozwoju fizycznego mieszkańców poprzez organizację zajęć  w różnych dziedzinach sportowych

- organizację różnych form szkolenia sportowego dla dzieci,  młodzieży i dorosłych

- organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych

- upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez aktywne uprawianie sportu

3. Cel jaki powinno realizować zadanie

Głównym celem jaki powinien zostać osiągnięty w wyniku realizacji  zadania jest promowanie i upowszechnianie wśród mieszkańców gminy Lutowiska kultury fizycznej.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania w 2020 roku: 40 000,00 zł  

5. W roku 2019 zadanie w tym zakresie wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I”  Lutowiska, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację  zadania wyniosła 40 000 zł.

ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1. Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie działające  na terenie gminy Lutowiska lub prowadzące działalność na rzecz  mieszkańców gminy Lutowiska.
 2. Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 3. Dotacja zostanie przyznana organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację  na realizację oferty wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
 4. Wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego ze środków gminy Lutowiska  może wynosić maksymalnie 90% wartości zadania. Finansowy wkład własny organizacji (w tym środki pochodzące ze świadczeń pieniężnych  od odbiorców zadania - opłaty od uczestników), wkład osobowy i/lub rzeczowy musi stanowić minimum 10% wartości całego zadania. Koszty realizacji działań zaplanowanych w zadaniu (bez kosztów administracyjnych) muszą obejmować co najmniej 95 % wszystkich kosztów zadania.
 5. Środki z dotacji mogą być wydatkowane przede wszystkim na :

- wynagrodzenie dla osób pełniących funkcje trenerów/instruktorów,

- ubezpieczenie i koszty badań lekarskich uczestników zadania,

- organizację wydarzeń o charakterze sportowym (turnieje, zawody, mecze) w tym koszty transportu,

- zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych,

- opłaty/licencje umożliwiające udział w  rozgrywkach sportowych,

- zakup i utrzymanie strojów sportowych,

- koszty administracyjne obsługi zadania ( do wartości 5 % dotacji),

- inne koszty będące bezpośrednio powiązane z realizacją zadania, niezbędne z punktu widzenia osiągnięcia zaplanowanych w ofercie rezultatów.

 1. Wszelkie koszty ponoszone w ramach realizacji zadania publicznego, finansowane zarówno z dotacji jak i środków własnych oferenta zostaną uwzględnione w rozliczeniu zadania pod warunkiem, że zostały poniesione w okresie realizacji zadanie tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy o wsparcie realizacji zadania nie będą uwzględniane.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów,  w wysokości nie więcej niż 20% wartości poszczególnych pozycji. Przesunięcia, te są możliwe pod warunkiem zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego. Naruszenie tego postanowienia uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.
 3. Przy szacowaniu wielkości wkładu osobowego należy określić czynności, które zostały powierzone wolontariuszom bądź członkom organizacji, czas ich realizacji oraz koszty należałoby ponieść zatrudniając zewnętrzny personel. Wkład osobowy powinien być skalkulowany wg ogólnie obowiązujących stawek rynkowych.
 4. Kalkulacji wartości wkładu własnego rzeczowego należy dokonać jedynie w zakresie w jakim dany zasób będzie wykorzystany podczas realizacji zadania. Wkład rzeczowy powinien być skalkulowany wg ogólnie obowiązujących stawek rynkowych.
 5. Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją.
 6. Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Lutowiska pracownicy Urzędu Gminy.
 7. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych. 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:

a)       szczegółowy wykaz rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b)       termin i miejsce realizacji zadania publicznego

c)       kalkulację przewidywanych kosztów  realizacji zadania publicznego,

d)       informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

e)       informacje  o posiadanych zasobach  rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,

f)        deklarację o zamiarze odpłatnego bądź nieodpłatnego wykonania zadania

 1. Organizacja zobowiązana jest do zawarcia w formularzu oferty dodatkowych informacji dotyczących rezultatów zadeklarowanych do osiągnięcia w realizacji zadania publicznego (pkt. 6 wzoru  oferty) mając na uwadze, że akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polegało będzie  na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy.
 2. Oferta na realizację zadania publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzory oferty, umowy oraz sprawozdania są do pobrania ze strony internetowej www.bip.lutowiska.pl lub w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.
 3. Do oferty należy dołączyć aktualny na dzień składania oferty dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz umocowanie osób go reprezentujących ( np. wyciąg z KRS).
 4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem określającym nazwę zadania.
 5. Kompletne oferty należy składać osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do
  26 lutego 2020 roku do godziny 15:00
  w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14. 

TERMINY, TRYB  I   KRYTERIA  STOSOWANE PRZY 
DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w  terminie 14 dni  od daty zakończenia naboru.
 2. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:

a)      posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i ich rozliczania,

b)      złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z  zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

c)       Oferta, która nie będzie spełniała warunków ogólnych  zostanie odrzucona.

 1. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena merytoryczna, obejmująca:

a)      możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,

b)      przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      proponowaną jakość wykonania zadania  i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie,

d)      planowany udział środków własnych organizacji lub pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania,

e)      planowany wkład rzeczowy i osobowy organizacji, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną jej członków

f)       dotychczasową współpracę z samorządem przy realizacji zadań publicznych.

 1. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują indywidualnie oceny merytorycznej mając do dyspozycji 24 punkty.
 2. Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 1 do  niniejszego ogłoszenia.
 3. W oparciu o ustaloną punktację Komisja przygotowuje propozycję wyboru oferty i przedstawia ją Wójtowi Gminy Lutowiska.
 4. Aby oferta mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 50 % z możliwych do zdobycia punktów.
 5. Do realizacji zadania zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w przypadku konieczności podziału  środków między organizacje ubiegające się o realizację zadania.
 7. Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.
 8. Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane. 

TERMIN  REALIZACJI 

 1. Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert  nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2020 r. Datą rozpoczęcia realizacji zadania będzie data podpisania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 2.  Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową
  o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

INNE POSTANOWIENIA 

 1. W ramach niniejszego konkursu nie zezwala się, by którakolwiek część zadania była realizowana  przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę w tym kontrolę wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków stanowiących wkład własny zleceniobiorcy. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu. Przedmiotem kontroli będą między innymi dokumenty finansowo - księgowe (faktury, rachunki, umowy itp.) mając na uwadze, że środki przeznaczone na dotację są środkami publicznymi.

%MCEPASTEBIN%

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-02-04 10:49:05 | Data modyfikacji: 2021-01-22 11:13:59.
Data wprowadzenia: 2020-02-04 10:49:05
Data modyfikacji: 2021-01-22 11:13:59
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański