Stawki podatków

Podatki i opłaty

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 r.

 1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych budynków lub ich części:
  a) od domków letniskowych - 7,77 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
  b) od garaży - 5,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  c) od budynków gospodarczych i szop drewnianych - 4,10 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
  d) innych nie wymienionych pod lit. a), b) i c) w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 6. od budowli - 2% ich wartości,
 7. od gruntów:
  a) związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1m2 powierzchni,
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,63 złod 1ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 zł od 1m2 powierzchni
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,50 zł od 1 m2 powierzchni.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 t. włącznie 600,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 800,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 100,00 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

- o liczbie osi-dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton: 1 500,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton 1 620,00 zł

- o liczbie osi-trzy 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 25 ton 2 040,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 1 940,00 zł

-o liczbie osi-cztery i więcej 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 31 ton: 2 060,00 zł
b) równej lub wyższej niż 31 ton 2 100,00 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
o dopuszczalnej masie całkowitej

- o liczbie osi-dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton: 1 620,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton 1 840,00 zł

- o liczbie osi-trzy 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 25 ton: 1 940,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 2 100,00 zł

-o liczbie osi-cztery i więcej 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 31 ton: 2 200,00 zł
b) równej lub wyższej niż 31 ton 2 700,00 zł 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej5,5 tony 800,00 zł 
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1 020,00 zł 
c) od 9 ton i poniżej12 ton 1 220,00 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi dwie :
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 1 400,00 zł 
b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 31 ton 1 600,00 zł
c) nie mniej niż 31 ton 1 800,00 zł
- o liczbie osi trzy:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton 1 900,00 zł 
b) nie mniej niż 40 ton 2 100,00 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi dwie :
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 1 600,00 zł 
b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 31 ton 1 900,00 zł
c) nie mniej niż 31 ton 2 200,00 zł
- o liczbie osi trzy:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton 2 100,00 zł 
b) nie mniej niż 40 ton 2 800,00 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton 1 020,00 zł

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi-jedna 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton: 800,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 900,00 zł

- o liczbie osi- dwie 
c) równej lub wyższej niż 12 ton mniejszej niż 38 ton: 1 000,00 zł
równej lub wyższej niż 38 ton 1 300,00 zł
- o liczbie osi- trzy 
d) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 38 ton: 1 100,00 zł
e) równej lub wyższej niż 38 ton 1 400,00 zł

9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów :

- o liczbie osi-jedna
a) wyższej niż 12 ton i mniej niż 25 ton; 900,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 1 100,00 zł

- o liczbie osi-dwie 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej 38 ton 1 600,00 zł
b) równej lub wyżej niż 38 ton 1 900,00 zł

- o liczbie osi-trzy 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej 38 ton 1 400,00 zł
b) równej lub wyżej niż 38 ton 1 600,00 zł

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia;
a) mniej niż 22 miejsca 900,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1600,00 zł

 

Podatek leśny

 

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, będące w dniu 1 stycznia roku podatkowego właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Wszystkie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna, przy czym lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (symbol Ls).

Termin powstania obowiązku podatkowego

1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o lasach IL-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian. 
3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek leśny DL-1 na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. 
2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie mających osobowości prawnej - według składanych deklaracji: w 12 ratach do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

Stawki podatku

Za 1 ha fizyczny lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 42,2356 zł.

Ulgi i zwolnienia

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,1178 zł.

 

Podatek rolny w 2018 r.

 

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania obowiązku podatkowego

1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o gruntach IR-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub w przypadku zaistnienia zmian sposobu użytkowania gruntów. 
3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny DR-1 na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności

1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. 
2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku

1. Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 131,225 zł.
2. Pozostałe grunty, do 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 262,45 zł.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2012-01-26 14:08:57 | Data modyfikacji: 2019-01-09 09:46:41.
Data wprowadzenia: 2012-01-26 14:08:57
Data modyfikacji: 2019-01-09 09:46:41
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański