Obwieszczenia

 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-12-20 12:44:35.
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-12-20 12:44:12.

Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2022

 Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2022r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-04-13 10:35:15 | Data modyfikacji: 2022-04-13 13:56:52.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-11-17 09:10:17.
 Obwieszczenie telefonia komórkowa - Brzegi Górne

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-09-11 12:41:32 | Data modyfikacji: 2019-09-11 13:31:15.
 Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV relacji Smolnik – Tarnawa Niżna, odcinek Stuposiany na kablową

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:11:08.
 Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV relacji Smolnik – Zatwarnica, odcinek Smolnik – Dwerniczek na kablową

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:06:17 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:08:27.
 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki ewidencyjnej nr 7/2 w miejscowości Brzegi Górne

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:05:34.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie Wójta Gminy Lutowiska z dnia 24 sierpnia 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Lutowiska pod nazwą „Skorodne 4” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Lutowiska pod nazwą „Skorodne 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-08-31 17:59:46 | Data modyfikacji: 2018-08-31 19:00:21.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8.01.2018 r. PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Grabarska 21A, Rejon Energetyczny Sanok ul. Lipińskiego 138, 38-500 Sanok, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Piotr Sobolak zam. 38-500 Sanok ul. Lewa-kowskiego 10, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:
- Budowa linii kablowej SN 15 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV na terenie działek nr 291/4, 347, 158/4, 355 i 359 w miejscowości Dwernik.

W terminie 14 dni od wywieszenia tego obwieszczenia zainteresowane strony prosi się o zapoznanie się z zamierzeniami inwestora oraz składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w pok. Nr 12 Urzędu Gminy w Lutowiskach w godzinach jego urzędowania.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-01-16 11:54:46.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073.), zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Grabarska 21A, Rejon Energetyczny Sanok ul. Lipińskiego 138, 38-500 Sanok, z dnia 1.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:
- Budowa sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej SN 15 kV w ciągu linii SN 15 kV relacji Smolnik – Ustrzyki Dolne na odcinku od miejscowości Skorodne do miejscowości Polana

Inwestycja planowana jest na działkach nr ewid. ;

- w Gminie Lutowiska; 54/11, 54/3, 54/10, 54/9, 53, 54/8, 12/1, 14, 130, 50, 49, 41, 13, 1, 8, i 9 obręb 0020 Skorodne, jednostka ewid. Lutowiska, położonych w Skorodne.
- w Gminie Czarna; 89, 113, 88, 112, 94, 111, 93, 86, 110 obręb 0010 Rosochate, jedn. ewid. Czarna,
567, 701/5, 565/4, 563, 562, 561, 560, 177, 671,677, 467/11, 467/9, 467/13 obręb 0008 Polana jedn. ewid. Czarna

W terminie 14 dni od wywieszenia tego obwieszczenia zainteresowane strony prosi się o zapoznanie się z zamierzeniami inwestora oraz składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w pok. Nr 12 Urzędu Gminy w Lutowiskach w godzinach jego urzędowania.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-08-16 21:39:07 | Data modyfikacji: 2017-08-16 21:39:27.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778),
zawiadamia się
że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Grabarska 21A, Rejon Energetyczny Sanok ul. Lipińskiego 138, 38-500 Sanok, z dnia 1.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej SN 15 kV od słupa 13 do słupa 20 oraz 1 słupa linii SN, w miejsce istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV relacji Smolnik -Ustrzyki Dolne.
Inwestycja planowana jest na działkach nr ew. 23, 16 i 15 w Smolniku.

W terminie 14 dni od wywieszenia tego obwieszczenia zainteresowane strony prosi się o zapoznanie się z zamierzeniami inwestora oraz składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w pok. Nr 12 tut. Urzędu w godzinach jego urzędowania.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-02-13 11:44:59.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778),
zawiadamia się
że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Grabarska 21A, Rejon Energe-tyczny Sanok ul. Lipińskiego 138, 38-500 Sanok, z dnia 1.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-stycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:
- Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej SN 15 kV od słupa 25 do słupa 31 i od słupa 31 do stacji transformatorowej SMOLNIK U. 3 OTL, w miejsce likwidowanych odcinków linii napowietrznej SN 15 kV, relacji Smolnik -Ustrzyki Dolne
- budowa słupa SN nr 31, w miejsce likwidowanego
- budowa stacji transformatorowej 1-słupowej SMOLNIK U. 3 OTL, w miejsce likwidowanej stacji SMOLNIK U. 3 OTL,
- budowa sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej nN z systemem złącz kablowych ZK w miejsce likwidowanej sieci napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej SMOLNIK 1

Inwestycja planowana jest na działkach nr ewid. gr. 39, 40, 38, 35, 34, 29, 105/1, 105/2, 106, 26/1, 26/13, 26/7, 26/6, 26/3, 26/2, 24, 4 obręb 0021 Smol-nik jednostka ewid. Lutowiska, położonych w Smolniku, Gmina Lutowiska

W terminie 14 dni od wywieszenia tego obwieszczenia zainteresowane stro-ny prosi się o zapoznanie się z zamierzeniami inwestora oraz składanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w pok. Nr 12 tut. Urzędu w godzinach jego urzędowania.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-02-13 11:43:55.
Obwieszczenie
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:36:44.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Lutowiska 1” dla terenu A oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Skorodne 3”wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 778, z późn. zm.), w związku z art. 39 i art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.353, z późn. zm.) oraz ;

 - uchwały Rady Gminy Lutowiska Nr XVI/93/2012 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lutowiska 1,

- uchwały Rady Gminy Lutowiska Nr XV/81/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skorodne 3”, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu; zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Lutowiska 1” dla terenu A oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Skorodne 3”,wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 listopada 2016 r. do 5 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska, pok. nr 12, w godz. od 800 do 1500. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska, pokój 12.

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną również udostępnione do wglądu w wyżej wymienionym okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutowiska na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutowiska:www.bip.lutowiska.pl.w zakładce zagospodarowanie przestrzenne- obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lutowiska 1”dla terenu A i projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skorodne 3” odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska w sali narad o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać:

-        w formie pisemnej do Wójta Gminy Lutowiska,

-        ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska,

-        za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: gp@lutowiska.pl.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Lutowiska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lutowiska.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Projekt uchwały w sprawie częściowej zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lutowiska 1” dla terenu A

Załącznik 1 do projektu uchwały w sprawie częściowej zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lutowiska 1” dla terenu A

Załącznik 2 do projektu uchwały w sprawie częściowej zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lutowiska 1” dla terenu A

Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lutowiska 1” dla terenu A

Załącznik do prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lutowiska 1” dla terenu A

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Skorodne 3"

Załącznik 1 do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Skorodne 3"

Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Skorodne 3"

Załącznik 1 do prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Skorodne 3"

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Gminy Lutowiska Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2016-10-20 11:55:43.
Data wprowadzenia: 2016-10-20 11:55:43
Autor: Wójt Gminy Lutowiska Krzysztof Mróz
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański