Załatwianie spraw

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUTOWISKA z dnia 25 maja
2020r.

W trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu  Gminy Lutowiska oraz jednostek z siedzibą w budynku Urzędu Gminy oraz realizując § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. Poz. 878) z dniem 25 maja 2020 r. wprowadzona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mail’owym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu, w następujących sprawach:

1) rejestracji stanu cywilnego - tel.134610316 lub 134610013 wewn. 43;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych - tel.134610316 lub 134610013 wewn. 43;

3) pomocy społecznej – tel. 134610055, 13 4610013 wewn. 44,45,48;

4) świadczenia usług komunalnych – tel. 13 4319439;

5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarow ania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782), tel. 13 4610314 lub 134610013 wewn. 46

6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471) tel. 13 4610314 lub 134610013 wewn. 46,
- decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),

Pozostałe adresy email oraz  numery telefonów znajdują się na stronie www.lutowiska.pl 

Do załatwienia sprawy w pierwszej kolejności należy korzystać ze zdalnej formy, tj. poprzez:
- emil gmina@lutowiska.pl  (pisma nie wymagające podpisu)
- przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy L:utowiska, Lutowiska 14, 38713 Lutowiska
- wrzucić do skrzynki przy wejściu do budynku
- elektroniczną skrzynkę podawczą 724lnd5lt2/SkrytkaESP

Wszelkie opłaty prosimy wnosić na konta znajdujące się   na stronie www.lutowiska.pl -  BIP (Kasa -  tel. 134610013 wewn. 37)

Wejście do budynku nadal pozostaje zamknięte, interesanci są wpuszczani przez pracowników z którymi byli umówieni.

W jednym pomieszczeniu biurowym, w tym samym czasie, dopuszcza się przebywanie 1 osoby, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Interesanci po wejściu do Urzędu obowiązani są do dezynfekcji rąk środkiem dostępnym w holu Urzędu i do założenia maseczki.

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-05-25 10:00:49 | Data modyfikacji: 2020-05-25 10:02:45.

Zobacz:
 Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne .  Ochrona środowiska .  Rolnictwo, leśnictwo .  Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę, ścieki) .  Drogownictwo .  Zamówienia publiczne .  Podatki i opłaty lokalne . 
Data wprowadzenia: 2020-05-25 10:00:49
Data modyfikacji: 2020-05-25 10:02:45
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański