Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia ustalenie warunków zabudowy dla terenu w przypadku braku planu
miejscowego. Wniosek należy złożyć do Burmistrza Koronowa, jeżeli teren jest
położony na obszarze gminy Koronowo. W wyniku rozpatrzenia wniosku, po
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego dokonywane są stosowne wymagane prawem uzgodnienia z innymi organami, wydawana jest decyzja
o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla przyszłego inwestora, a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt budowlany.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – Każdego, kto jest zainteresowany ustaleniem warunków zabudowy na danym terenie, w przypadku braku planu miejscowego

CZAS REALIZACJI – do 30 dni a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
- Wniosek
- Aktualna (ważna 6 miesięcy) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (w 2 egzemplarzach w tym 1 egzemplarz z graficznie przedstawionym planowanym sposobem zagospodarowania działki),
- Inne – np. pełnomocnictwo, upoważnienie, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej,
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (wyłącznie w przypadku inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).

OPŁATY
zwolnienie z opłaty skarbowej - w przypadku wniosku o wydanie decyzji dotyczącej wyłącznie budynku mieszkalnego,
107 zł - w przypadku wniosku o wydanie decyzji dotyczącej innych budynków niemieszkalnych (opłata skarbowa za wydanie decyzji),
17 zł - w przypadku pełnomocnictwa (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Lutowiska w terminie 14 dni od daty doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska, Referat Działalności Gospodarczej i Planowania

 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.pdf

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:58:12 | Data modyfikacji: 2018-05-14 13:06:35.
Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:58:12
Data modyfikacji: 2018-05-14 13:06:35
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański