Rolnictwo, leśnictwo

POTWIERDZENIE UMÓW DZIERŻAWY ZAWIERANYCH PRZEZ
ROLNIKÓW

POTWIERDZENIE UMÓW DZIERŻAWY ZAWIERANYCH PRZEZ ROLNIKÓW

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Podstawa prawna:

Art. 28 ust. 4, art. 38, pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. j. Dz. U. 2020 poz. 174 ).

Wójt Gminy Lutowiska - właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku, na co najmniej 10 lat umowy dzierżawy gruntów osobie nie będącej:

  1.       małżonkiem emeryta lub rencisty,
  2.       jego zstępnym lub pasierbem,
  3.       osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4.       małżonkiem osoby, o której mowa w pkt. 2  lub 3. 

Wymagane dokumenty:

-Wniosek w sprawie potwierdzenia umowy dzierżawy,

-Umowa dzierżawy oryginał. 

Termin załatwienia sprawy:

7 dni do dnia złożenia wniosku do Urzędu Gminy. 

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych, pokój nr 6.

Nr telefonu: (13) 461 0318 

Opłata skarbowa:

Zwolniono z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej.

Zarządzenie Nr 52_2020

Wniosek w sprawie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-10-07 08:21:54.
Data wprowadzenia: 2020-10-07 08:21:54
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański