Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Lutowiska zaprasza do złożenia oferty cenowej na odbiór, przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienie foli białej pochodzącej z działalności rolniczej z terenu Gminy Lutowiska woj. podkarpackie.

 1. Ilość odpadów przeznaczonych do odbioru, odzysku lub unieszkodliwienia wynosi: 15 000 kg [Mg]
 2. Odpady należy:
 • odebrać z miejsca wskazanego przez Zamawiającego (miejscowość Smolnik - Gmina Lutowiska); zamawiający nie wymaga odbioru odpadów z poszczególnych gospodarstw rolniczych,
 • zapewnić załadunek oraz transport odpadów środkami własnymi na własny koszt,
 • przekazać Zamawiającemu wygenerowane z systemu BDO karty ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 20 lipca 2020 r.
 2. Sposób przygotowania oferty:
 • Oferta powinna zawierać: formularz ofertowy załącznik Nr 1
 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Gmina Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska; email jakub@lutowiska.pl. W przypadku składania oferty w formie pisemnej, należy na kopercie dopisać „Odbiór folii pochodzącej z działalności rolniczej — Gmina Lutowiska.”
 1. Termin składania ofert: do dnia 9.06.2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Gminy Lutowiska lub w formie elektronicznej na adres: jakub@lutowiska.pl
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2020 r. o godz. 12:30, w siedzibie Gminy Lutowiska.
 3. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę Wykonawcy, zawierającą najniższą cenę.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie usługi nie leży w interesie Zamawiającego.
 5. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub elektronicznie.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 461 03 13.

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-06-01 10:32:55 | Data modyfikacji: 2020-06-01 10:36:23.
 Dostawa gazu opałowego propan oraz dzierżawa zbiorników - wyniki zapytania

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-10-21 10:51:35.
 Dostawa gazu opałowego propan oraz dzierżawa zbiorników

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-10-02 12:10:55.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ) w skrócie „Pzp”, Zamawiający – Gmina Lutowiska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w Lutowiskach na cele społeczne” oznaczenie sprawy (numer referencyjny): GCI.271.3.2019 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Biuro Projektowo – Usługowe Mateusz Głuszko , Łobozew Dolny 61B, 38-700 Ustrzyki Dolne oraz BORSTAR Usługi Ogólnobudowlane, ul. Kaczkowskiego 5, 38-600 Lesko. Byłą to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Wykonawca 1:
Konsorcjum firm: Biuro Projektowo – Usługowe Mateusz Głuszko , Łobozew Dolny 61B, 38-700 Ustrzyki Dolne oraz BORSTAR Usługi Ogólnobudowlane, ul. Kaczkowskiego 5, 38-600 Lesko.
Oferowana cena: netto – 2 429 198,64 zł, brutto – 2 987 914,33 zł.
Warunki gwarancji – 60 miesięcy
Termin płatności faktury – 30 dni

Punktacja:
punktacja przyznana w kryterium cena - 60 pkt
punktacja przyznana w kryterium gwarancja - 20 pkt
przyznana punktacja w kryterium termin płatności faktury – 20 pkt

łączna liczba punktów - 100 pkt.

Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.
W postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-09-16 12:09:38 | Data modyfikacji: 2019-09-16 12:12:00.
 Informacja z otwarcia ofert na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu realizowanym w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w Lutowiskach na cele społeczne"

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-22 01:02:07.
 Wyniki zapytanie ofertowego na wykonanie trwałej tablicy informacyjno-pamiątkowej (1 sztuka) wraz z montażem przy bramie wjazdowej na działce, na której znajduje się obiekt byłej strażnicy WOP w Lutowiskach

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-22 01:00:19.
Wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-09 12:56:26.
Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w
Lutowiskach na cele społeczne

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-09 12:52:07.
Dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w
Smolniku

DOKUMENTACJA WYKONANYCH CZYNNOŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na realizację zadania:

Dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolniku
(nazwa zadania)

I. Nazwa Zamawiającego
Gmina Lutowiska, 38-713 Lutowiska

II. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najniższa cena

III. Termin składania ofert:

Do dnia 24.06.2019 do godziny 10:00

IV. Forma przekazania zapytania ofertowego
1. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej bip.lutowiska.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutowiska w terminie od dnia 10.06.2019 do dnia 24.06.2019
2. Bezpośrednio do złożenia ofert drogą e-mailową/faxem/listem* zaproszono następujących wykonawców:
a) tiwaR Dawid Leśniak ul. Bema 5 38-500 Sanok
b) Sanlis Maciej Liszka ul. Wiśnowa 6 38-500 Sanok
c) REW DOM Wojciech Haduch ul. Piesza 5 38-540 Zagórz
(nazwa firmy, siedziba firmy)

V. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:
a) Grupa Invest sp. z o.o., Gieldarowa 991, 37-300 Leżajsk – cena brutto 13 495,25 zł
b) MATGO ul. Trzebnicka 38, 50-246 Wrocław – cena brutto 22 178,13 zł
c) Elmar Anna Karnas, ul. 3maja 1/3, 36-030 Błażowa – cena brutto 15 252,00 zł
d) Sanlis Maciej Liszka, ul. Wiśnowa 6, 38-500 Sanok – cena brutto 23 076,12 zł
e) Drewiarz Bis Sp. z o.o., ul Wyszyńskiego 46 a , 87-600 Lipno – cena brutto 15 370,00 zł
f) Biuro Inżynieryjne DOT, Lubomira 29A, 62-090 Mrowino – cena brutto 29 274,00 zł
g) Hurtownia Sportowa Kal Sport, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów – cena brutto 16 998,690 zł
(nazwa firmy, siedziba firmy, cena)

VI. Wybór najkorzystniejszej oferty :
a) Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:
Grupa Invest sp. z o.o., Gieldarowa 991, 37-300 Leżajsk – cena brutto 13 495,25 zł
b) Cena wybranej oferty: netto 10 971,75 zł / brutto 13 495,25 zł
c) Uzasadnienie wyboru oferty
oferta zawierała najniższą cenę
VII. Uwagi
brak

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-06-24 14:55:30.
Wybór oferty: Modernizacja dróg dojazdowych do
gruntów rolnych na działkach ewidencyjnych
134,168 i 407/2, 412, 385 w Lutowiskach
 SKM_C36419061012120.pdf

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-06-10 13:15:02.
Dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w
Smolniku

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-06-10 11:34:14.
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
na działkach ewidencyjnych 134,168 i 407/2, 412,
385 w Lutowiskach

ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ  OFERTY

poniżej kwoty 30 000 euro na wykonanie dostawy /usługi/ roboty budowlanej

pod nazwą

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działkach ewidencyjnych 134,168 i 407/2, 412, 385 w Lutowiskach

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14

 1. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu:

Krzysztof Trybuła

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowalne  - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych wg załączonych przedmiarów

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia

a)      termin wykonania zamówienia: 15.08.2019

b)      okres gwarancji: 36 m-cy

c)      warunki płatności: przelew 14 dni

 1. Zastosowane kryterium wyboru: najniższa cena
 2. Forma złożenia oferty :

Oferty należy składać w formie pisemnej z wykorzystaniem przygotowywanego formularza ofertowego. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie z opisem „Oferta na zadanie Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Lutowiskach”. Miejsce składania ofert -  Sekretariat Urzędu Gminy Lutowiska pod adresem 38-713 Lutowiska 14 . Oferty należy składać osobiście bądź przesłać pocztą.

Ważne – na przedmiot zapytania składają się dwie odrębne roboty (wg. przedmiarów)  Należy wycenić obydwa zadania osobno. a do oferty wpisać cenę łączną oraz dołączyć  do oferty dwa osobne kosztorysy ofertowe.

 1. Termin składania ofert:

Termin składania ofert mija dnia 10 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00.

 1. Informacje dodatkowe:
   Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z zamknięciem  postępowania bez rozstrzygnięcia.

Formularz ofertowy

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:43:52.
Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:43:52
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański