Zapytania ofertowe

Dostawa i montaż wykładziny PCV w budynku
Szkoły Podstawowej w Lutowiskach

Wyniki postępowania

 Dostawa i montaż wykładziny PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Lutowiskach.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-11-03 09:26:41.
Dostawa gazu opałowego propan do celów
grzewczych oraz dzierżawa zbiorników

Wyniki postępowania

 Dostawa gazu opałowego propan do celów grzewczych oraz dzierżawa zbiorników.pdf

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-10-14 10:14:52.
Roboty drogowe na odcinku 130 m. w miejscowości
Skorodne /dz. nr ew. 21/8

ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ  OFERTY

poniżej kwoty 130 000 zł na wykonanie dostawy /usługi/ roboty budowlanej

pod nazwą

Roboty drogowe na odcinku 130 m. w miejscowości Skorodne /dz. nr ew. 21/8

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lutowiska, 38-713 Lutowiska nr 14

 1. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu:

Krzysztof Trybuła

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zgodny z załączonym kosztorysem ofertowym

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia

a)      termin wykonania zamówienia:15.10.2022 r.

b)      okres gwarancji: 24 miesiące

c)      warunki płatności: przelew 14 dni

 1. Zastosowane kryterium wyboru: najkorzystniejsza cena
 2. Forma złożenia oferty :

pisemna

 1. Termin składania ofert:

12.08.2022 r. godz. 10:00 Sekretariat Urzędu Gminy Lutowiska

 1. Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
  2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z zamknięciem  postępowania bez rozstrzygnięcia.

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Gminy Lutowiska Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2022-08-04 11:20:50.
Roboty drogowe na odcinku 150 m. w miejscowości
Dwernik / dz. nr ew. 27

ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ  OFERTY

poniżej kwoty 130 000 zł na wykonanie dostawy /usługi/ roboty budowlanej 

pod nazwą

Roboty drogowe na odcinku 150 m. w miejscowości Dwernik /dz. nr ew. 27

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lutowiska, 38-713 Lutowiska nr 14

 1. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu:

Krzysztof Trybuła

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zgodny z załączonym kosztorysem ofertowym

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia

a)      termin wykonania zamówienia:15.10.2022 r.

b)      okres gwarancji: 24 miesiące

c)      warunki płatności: przelew 14 dni

 1. Zastosowane kryterium wyboru: najkorzystniejsza cena
 2. Forma złożenia oferty :

pisemna

 1. Termin składania ofert:

12.08.2022 r. godz. 10:00 Sekretariat Urzędu Gminy Lutowiska

 1. Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
  2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z zamknięciem  postępowania bez rozstrzygnięcia.

Formularz ofertowy

Kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Autor: Wójt Gminy Lutowiska Krzysztof Mróz | Data wprowadzenia: 2022-08-04 10:41:44.
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Lutowiska

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych - wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie Gminy Lutowiska .

Przedmiotem oferty będzie określenie ilości Mg wyrobów zawierających azbest jaka zostanie odebrana, transportowana i utylizowana za kwotę brutto 15 147 zł.

Miejsce, termin i sposób składania ofert

 1. Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierem lub osobiście na adres: Urząd Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska
 2. Ofertę można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: gp@lutowiska.pl.
 3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2022 r. do godziny 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu oferty.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

Miejsce i termin realizacji zamówienia

Teren gminy Lutowiska,powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie .

Termin realizacji usługi - do 15 września 2022 r.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór - załadunek, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć azbestowo-cementowych (falistych i płaskich), zawierających azbest za kwotę brutto 15147 PLN z posesji usytuowanych na terenie Gminy Lutowiska z miejscowości; Lutowiska, Muczne, Stuposiany, Dwernik, Pszczeliny.
 2. Przygotowanie do transportu, ważenie odpadów, załadunek i transport azbestu na miejsce składowania (utylizacji) leży po stronie Wykonawcy. Transport będzie się odbywał przy użyciu samochodów o różnym tonażu ze względu na konieczność dojazdu do miejsc trudno dostępnych np. małe podwórka.
 3. Dane dotyczące dokładnej lokalizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z prywatnych nieruchomości na terenie Gminy Lutowiska będą podane Wykonawcy niezwłocznie po wyborze oferty i przed podpisaniem umowy.
 4. Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
 5. Transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych.
 6. Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych.
 7. Dowodem wywiezionego odpadu z każdej posesji będzie protokół odbioru wyrobów zawierających azbest, potwierdzony przez właściciela nieruchomości.
 8. Do faktury wystawianej po odbiorze wyrobów zawierających azbest Wykonawca przekaże Zamawiającemu zbiorczą kartę przekazania odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz odrębne karty (protokoły) odbioru wyrobów zawierających azbest potwierdzone przez każdego właściciela nieruchomości.

 

 

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-05-25 12:12:51 | Data modyfikacji: 2022-05-25 12:20:28.
Dostawa gazu opałowego propan do celów
grzewczych oraz dzierżawa zbiorników

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-10-04 14:52:47.
Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 130 000 zł na
wykonanie roboty budowlanej pod nazwą Budowa i
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w obrębie Żurawin na dz. o nr ew. 17.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14
2. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu:
Krzysztof Trybuła, tel. 134610013 wew. 46
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Wg załączonego przedmiaru
4. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia
a) termin wykonania zamówienia: 15.10.2021 r.
b) wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji minimum jednej roboty budowlanej z branży robót drogowych, wykonanej w ciągu ostatnich 3 lat licząc od daty złożenia oferty, o wartości nie mniejszej niż 50 tyś. zł netto.
c) wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg oraz posiadającym zaświadczenie o przynależności do Izby inżynierów i techników budownictwa.
d) warunki płatności: do 14 dni po wykonaniu zamówienia i wystawieniu faktury.
5. Zastosowane kryterium wyboru: najniższa cena
6. Forma złożenia oferty :
Oferty należy składać w formie pisemnej z wykorzystaniem przygotowywanego formularza ofertowego. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie z opisem „Oferta na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Żurawin.”. Miejsce składania ofert - Sekretariat Urzędu Gminy Lutowiska pod adresem 38-713 Lutowiska 14 . Oferty należy składać osobiście bądź przesłać pocztą lub kurierem.
Kompletna oferta musi zawierać:
a. Wypełniony wg wzoru formularz ofertowy.
b. Wykaz wykonanych robót.
c. Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
d. Wykaz osób wraz z dokumentami potwierdzającymi podsiadanie wymaganych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej.
7. Termin składania ofert:
Termin składania ofert mija dnia 8 września 2021 r. o godzinie 10:00
8. Informacje dodatkowe:
a. Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
b. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z zamknięciem postępowania bez rozstrzygnięcia.

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót

Wykaz osób

Wykaz robót

Formularz Ofertowy.rtf

Wyniki zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Autor: z-ca wójta Wioletta Kozubal | Data wprowadzenia: 2021-08-31 08:45:26 | Data modyfikacji: 2021-08-31 08:54:02.
 Termomodernizacja budynku Remizo - Świetlicy w Chmielu realizowana poprzez wykonanie instalacji OZE (fotowoltaika)

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-08-16 08:08:06.

Wyniki zapytania ofertowego

 Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach"

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-08-03 08:10:36.
Dostawa namiotu imprezowego oraz zestawów
stołowych

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja dostaw

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy wersja edytowalna

Wyniki zapytania

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-06-16 12:33:35.
Dostawa sprzętu do gabinetu rehabilitacji w
ramach projektu pn.: „Rewitalizacja obiektu
byłej strażnicy WOP w Lutowiskach na cele
społeczne”

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja dostaw

Załączniki

Załączniki w wersji edytowalnej

Formularz ofertowy

Wyniki zapytania

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-06-16 10:29:38.
Wyżywienie dla funkcjonariuszy Policji

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wyniki zapytania

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-06-07 10:16:51.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Lutowiska zaprasza do złożenia oferty cenowej na odbiór, przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienie foli białej pochodzącej z działalności rolniczej z terenu Gminy Lutowiska woj. podkarpackie.

 1. Ilość odpadów przeznaczonych do odbioru, odzysku lub unieszkodliwienia wynosi: 15 000 kg [Mg]
 2. Odpady należy:
 • odebrać z miejsca wskazanego przez Zamawiającego (miejscowość Smolnik - Gmina Lutowiska); zamawiający nie wymaga odbioru odpadów z poszczególnych gospodarstw rolniczych,
 • zapewnić załadunek oraz transport odpadów środkami własnymi na własny koszt,
 • przekazać Zamawiającemu wygenerowane z systemu BDO karty ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 20 lipca 2020 r.
 2. Sposób przygotowania oferty:
 • Oferta powinna zawierać: formularz ofertowy załącznik Nr 1
 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Gmina Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska; email jakub@lutowiska.pl. W przypadku składania oferty w formie pisemnej, należy na kopercie dopisać „Odbiór folii pochodzącej z działalności rolniczej — Gmina Lutowiska.”
 1. Termin składania ofert: do dnia 9.06.2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Gminy Lutowiska lub w formie elektronicznej na adres: jakub@lutowiska.pl
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2020 r. o godz. 12:30, w siedzibie Gminy Lutowiska.
 3. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę Wykonawcy, zawierającą najniższą cenę.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie usługi nie leży w interesie Zamawiającego.
 5. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub elektronicznie.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 461 03 13.

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-06-01 10:32:55 | Data modyfikacji: 2020-06-01 10:36:23.
 Dostawa gazu opałowego propan oraz dzierżawa zbiorników - wyniki zapytania

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-10-21 10:51:35.
 Dostawa gazu opałowego propan oraz dzierżawa zbiorników

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-10-02 12:10:55.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ) w skrócie „Pzp”, Zamawiający – Gmina Lutowiska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w Lutowiskach na cele społeczne” oznaczenie sprawy (numer referencyjny): GCI.271.3.2019 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Biuro Projektowo – Usługowe Mateusz Głuszko , Łobozew Dolny 61B, 38-700 Ustrzyki Dolne oraz BORSTAR Usługi Ogólnobudowlane, ul. Kaczkowskiego 5, 38-600 Lesko. Byłą to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Wykonawca 1:
Konsorcjum firm: Biuro Projektowo – Usługowe Mateusz Głuszko , Łobozew Dolny 61B, 38-700 Ustrzyki Dolne oraz BORSTAR Usługi Ogólnobudowlane, ul. Kaczkowskiego 5, 38-600 Lesko.
Oferowana cena: netto – 2 429 198,64 zł, brutto – 2 987 914,33 zł.
Warunki gwarancji – 60 miesięcy
Termin płatności faktury – 30 dni

Punktacja:
punktacja przyznana w kryterium cena - 60 pkt
punktacja przyznana w kryterium gwarancja - 20 pkt
przyznana punktacja w kryterium termin płatności faktury – 20 pkt

łączna liczba punktów - 100 pkt.

Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.
W postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-09-16 12:09:38 | Data modyfikacji: 2019-09-16 12:12:00.
 Informacja z otwarcia ofert na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu realizowanym w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w Lutowiskach na cele społeczne"

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-22 01:02:07.
 Wyniki zapytanie ofertowego na wykonanie trwałej tablicy informacyjno-pamiątkowej (1 sztuka) wraz z montażem przy bramie wjazdowej na działce, na której znajduje się obiekt byłej strażnicy WOP w Lutowiskach

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-22 01:00:19.
Wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-09 12:56:26.
Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w
Lutowiskach na cele społeczne

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-09 12:52:07.
Dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w
Smolniku

DOKUMENTACJA WYKONANYCH CZYNNOŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na realizację zadania:

Dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolniku
(nazwa zadania)

I. Nazwa Zamawiającego
Gmina Lutowiska, 38-713 Lutowiska

II. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najniższa cena

III. Termin składania ofert:

Do dnia 24.06.2019 do godziny 10:00

IV. Forma przekazania zapytania ofertowego
1. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej bip.lutowiska.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutowiska w terminie od dnia 10.06.2019 do dnia 24.06.2019
2. Bezpośrednio do złożenia ofert drogą e-mailową/faxem/listem* zaproszono następujących wykonawców:
a) tiwaR Dawid Leśniak ul. Bema 5 38-500 Sanok
b) Sanlis Maciej Liszka ul. Wiśnowa 6 38-500 Sanok
c) REW DOM Wojciech Haduch ul. Piesza 5 38-540 Zagórz
(nazwa firmy, siedziba firmy)

V. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:
a) Grupa Invest sp. z o.o., Gieldarowa 991, 37-300 Leżajsk – cena brutto 13 495,25 zł
b) MATGO ul. Trzebnicka 38, 50-246 Wrocław – cena brutto 22 178,13 zł
c) Elmar Anna Karnas, ul. 3maja 1/3, 36-030 Błażowa – cena brutto 15 252,00 zł
d) Sanlis Maciej Liszka, ul. Wiśnowa 6, 38-500 Sanok – cena brutto 23 076,12 zł
e) Drewiarz Bis Sp. z o.o., ul Wyszyńskiego 46 a , 87-600 Lipno – cena brutto 15 370,00 zł
f) Biuro Inżynieryjne DOT, Lubomira 29A, 62-090 Mrowino – cena brutto 29 274,00 zł
g) Hurtownia Sportowa Kal Sport, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów – cena brutto 16 998,690 zł
(nazwa firmy, siedziba firmy, cena)

VI. Wybór najkorzystniejszej oferty :
a) Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:
Grupa Invest sp. z o.o., Gieldarowa 991, 37-300 Leżajsk – cena brutto 13 495,25 zł
b) Cena wybranej oferty: netto 10 971,75 zł / brutto 13 495,25 zł
c) Uzasadnienie wyboru oferty
oferta zawierała najniższą cenę
VII. Uwagi
brak

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-06-24 14:55:30.
Wybór oferty: Modernizacja dróg dojazdowych do
gruntów rolnych na działkach ewidencyjnych
134,168 i 407/2, 412, 385 w Lutowiskach
 SKM_C36419061012120.pdf

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-06-10 13:15:02.
Dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w
Smolniku

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-06-10 11:34:14.
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
na działkach ewidencyjnych 134,168 i 407/2, 412,
385 w Lutowiskach

ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ  OFERTY

poniżej kwoty 30 000 euro na wykonanie dostawy /usługi/ roboty budowlanej

pod nazwą

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działkach ewidencyjnych 134,168 i 407/2, 412, 385 w Lutowiskach

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14

 1. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu:

Krzysztof Trybuła

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowalne  - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych wg załączonych przedmiarów

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia

a)      termin wykonania zamówienia: 15.08.2019

b)      okres gwarancji: 36 m-cy

c)      warunki płatności: przelew 14 dni

 1. Zastosowane kryterium wyboru: najniższa cena
 2. Forma złożenia oferty :

Oferty należy składać w formie pisemnej z wykorzystaniem przygotowywanego formularza ofertowego. Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie z opisem „Oferta na zadanie Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Lutowiskach”. Miejsce składania ofert -  Sekretariat Urzędu Gminy Lutowiska pod adresem 38-713 Lutowiska 14 . Oferty należy składać osobiście bądź przesłać pocztą.

Ważne – na przedmiot zapytania składają się dwie odrębne roboty (wg. przedmiarów)  Należy wycenić obydwa zadania osobno. a do oferty wpisać cenę łączną oraz dołączyć  do oferty dwa osobne kosztorysy ofertowe.

 1. Termin składania ofert:

Termin składania ofert mija dnia 10 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00.

 1. Informacje dodatkowe:
   Zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z zamknięciem  postępowania bez rozstrzygnięcia.

Formularz ofertowy

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:43:52.
Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:43:52
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański