Sprawozdania

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2021

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-07-13 10:13:03.
 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z OPP w 2021 r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2022-02-15 12:28:55.
 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z OPP w 2020r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-09-29 12:33:40.
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu
"Programu współpracy gminy Lutowiska z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalności pożytku
publicznego na 2021 rok"

Zgodnie z art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą nr V/21/2011 Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
26 października  2020 r. Wójt Gminy Lutowiska postanowił o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z w/w uchwałą Rady Gminy Lutowiska i odbyły się w okresie od 27.10.2020 r. do 10.11.2020 r. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie umieszczenia projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lutowiska oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Gminy Lutowiska. Podmioty zainteresowane miały możliwość zgłaszania uwag do projektu Programu drogą elektroniczną na adres gmina@lutowiska.pl bądź bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy. Informacja o przebiegu konsultacji Programu zamieszczona została także dnia 26.10.2020 r. na stronie www.lutowiska.pl.

W czasie trwania konsultacji nie wpłynął żaden wniosek  z uwagami do projektu Programu.

 

Sporządził:

Jakub Doliwa

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-11-17 09:38:09.
 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z OPP w 2019r.

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2020-10-26 09:52:31.
Data wprowadzenia: 2020-10-26 09:52:31
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański