Aktualności

Nabór na członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wójt Gminy Lutowiska działając na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) ogłasza nabór na członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem władzy publicznej wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej, będącym organem powołanym w myśl art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Liczba członków do powołania: 5


 I. Wymagania od kandydatów: 


1. Wykształcenie wyższe,


2. Znajomość oraz umiejętność interpretacji i stosowania regulacji prawnych z zakresu ustaw i rozporządzeń , w tym:


- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;


- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;


- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;


- ustawy o pomocy społecznej;


- ustawy o samorządzie gminnym;


- kodeksu postepowania administracyjnego;


- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta”;


- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO;


3. Przeszkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;


4. Umiejętność pracy w zespole;


5. Umiejętność prowadzenia rozmów z „trudnym klientem”, wysokie zdolności komunikacyjne i społeczne;


6. Dyspozycyjność, obowiązkowość, kreatywność, empatia;


7. Doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom będzie dodatkowym atutem;


8. Znajomość problemów społecznych Gminy Lutowiska; preferowane osoby zamieszkujące na terenie Gminy Lutowiska.


 II. Zakres wykonywania zadań: 


Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy w szczególności:


1. Opracowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii we współpracy ze wszystkimi instytucjami i stowarzyszeniami pracującymi w obszarze uzależnień;


2. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania;


3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;


4. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia;


5. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;


6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;


7. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;


8. Współpraca i wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.


III. Wymagane dokumenty:


1. Kwestionariusz osobowy lub CV;


2. List motywacyjny;


3. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe (dyplom ukończenia wyższej uczelni, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia itp.)


4. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (według wzoru) 


IV. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu, a w przypadku pracy urzędu przy drzwiach zamkniętych (w okresie epidemii) umieścić w skrzynce zamieszczonej przy wejściu do Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska do dnia 25 lutego 2021 roku, do godz. 15 00,w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres nadawcy.


V. Wybór składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach.


1. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie;


2. Wójt Gminy Lutowiska zastrzega sobie prawo wyboru osób zaproszonych na rozmowę spośród dokonujących zgłoszenia;


3. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się;


4. Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie ukonstytuowany Zarządzeniem Wójta Gminy Lutowiska;


5. Osoby wybrane wezmą udział w szkoleniu dla nowych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;


6. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych lub niewystarczającej liczby pozytywnie zaopiniowanych kandydatów do pracy w GKRPA, Wójt Gminy Lutowiska zastrzega sobie prawo powołania osób zaproponowanych przez siebie;


7. Wójt Gminy Lutowiska zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania uzasadnienia. 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-02-11 16:37:08.
Data wprowadzenia: 2021-02-11 16:37:08
Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański