Protokół nr XII

Protokół XII

Protokół Nr XII/03


z sesji Rady Gminy Lutowiska


z dnia 22 października 2003r.


 


 


Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1230, zakończyły o godz.1720.


W sesji  uczestniczyli radni Rady Gminy Lutowiska- /lista obecności w załączeniu/


frekwencja 62,5%/ , zaproszeni goście oraz Wójt, sekretarz i skarbnik gminy.


 


Radni obecni :


Bochnia Bogdan Adam, Chmurski Stefan, Gessner Maria, Gretkowska Renata, Grzegorz Ryszard, Krukowska Beata, Radwański Jan, Romaszewski Tadeusz, Suszek Henryk, Zacha Andrzej.


 


Radni nieobecni nieusprawiedliwieni :


Dopart Jacek, Mikołajczak Maciej, Świergocka Janina, Sztyler Marek, Wota Stanisław.


 


Zaproszeni goście :


Skaliński Marian – Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lutowiskach


Nahajowska Ewa – dyrektor Gimnazjum w Lutowiskach


Kluz Barbara – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutowiskach


Myhal Anna – kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Lutowiskach


Drapała Ewa – dyrektor Przedszkola w Lutowiskach


Nowak Jarosław – kierownik Policji w Lutowiskach


 


Porządek obrad :


 


Otwarcie sesji.


Stwierdzenie prawomocności obrad.


Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.


Wizja lokalna na wysypisko śmieci.


Założenia do programu gospodarki  odpadami oraz uchwalenie stawek za śmieci.


Zatwierdzenie stawek za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.


Zajęcia stanowiska w sprawie sprzedaży mieszkań w Domu Nauczyciela.


Informacja o funkcjonowaniu oświaty i kultury/ szkoły, przedszkola, GOK,GBP, GZOO/.


Zmiany w budżecie gminy.


Informacja o pracy Wójta między sesjami.


Wolne wnioski i zapytania.


Zakończenie obrad sesji.


 


 


                   Ad.1/ Otwarcia obrad sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Romaszewski, powitał obecnych radnych Rady Gminy oraz zaproszonych gości.


 


                   Ad.2/ Przewodniczący Rady Gminy – na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 


Zaproponował wprowadzenie zmiany pkt. 9 dot. zmian w budżecie gminy. Proponowany porządek  obrad został przyjęty jednogłośnie.


Przewodniczący Rady Gminy – podkreślił, że nowa Rada Gminy działa rok czasu.  Na budynku Urzędu wiszą tablice w pierwszym rzędzie wisi Rada Gminy a potem  Urząd Gminy, nadmienił, że Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym a Wójt organem wykonawczym.  pogłoski chodzą, że i tak Wójt zrobi co chce. Sam się przekonał, że rada może niewiele. . Nawiązał do podjętej uchwały w sprawie centralnego ogrzewania, stwierdził, że było to celowe jeżeli nie można było podjąć takowej uchwały to pracownik, który popełnia błędy powinien być zwolniony. Sprawa dotyczy zatwierdzenia stawek za wodę i ścieki  powiedziano, że jeżeli rada nie zatwierdzi ich to i tak  zostaną zatwierdzone obligatoryjnie i też będą obowiązywać. Oczekuje na następną sesję wniosków dot. wykonywania jego obowiązków. Prosiłby bardzo aby ta sytuacja się zmieniła na lepsze. Wypowiedź swą pozostawia bez komentarza.


                   Ad. 3/ Protokół z poprzedniej sesji zostanie zatwierdzony na następnej sesji. ”za” przeniesieniem 9 radnych, „przeciw”-1.


 


                   Ad. 4/ Wizja lokalna nie odbyła się, ponieważ większa część radnych uczestniczyła w wizji przeprowadzonej na posiedzeniach komisji stałych.


 


                   Ad.5/ Wójt Gminy -  nawiązał do przekazanych materiałów dla radnych w sprawie zatwierdzenia opłaty za 1m 3  na 1 mieszkańca odpadów stałych składowanych na gminnym wysypisku śmieci  / jak załącznik do protokołu/, oraz przedstawił koszty: śmieci  segregowane koszt miesięczny brutto wnosi- 1,60 zł, a za nie segregowane- 3,36 zł. Wójt poinformował, że jeżeli radni nie zgadzają się ze stawkami  GZGK to można skorzystać z dwóch odbiorców : p. Hodura Jerzego i p. Pękali z Gminy Czarna. Natomiast uważa, że stawki za śmieci w innych rejonach Polski są znacznie większe.


Wnosi do Wysokiej Rady o zatwierdzenie tychże stawek.


Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za 1m3 stałych odpadów komunalnych.


Suszek Henryk – przewodniczący komisji ochrony środowiska zabytków i turystyki – odczytał protokół komisji / jak załącznik do protokołu/.


Chmurski Stefan – przewodniczący komisji rewizyjnej – odczytał protokół komisji/ jak załącznik do protokołu/. 


Gessner Maria – przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego planowania i budżetu – odczytała protokół komisji/ jak załącznik do protokołu/.


W/w komisje pozytywnie opiniują stawki.


Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                  


                  


                   Ad.6/Zatwierdzenie stawek za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.


Wójt Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, radni również otrzymali materiały dot. taryf na dostawę wody i i odprowadzenie ścieków / jak załącznik do protokołu/. Poinformował, że po przeanalizowaniu przedstawionych stawek przez Pana Prezesa GZGK  stawki są po niższych kosztach.


Bochnia Bogdan- członek komisji rewizyjnej – sprawa dot. wysypiska śmieci- pyta dlaczego wcześniej nie został wypracowany system segregacji. Powinien powstać skup surowców wtórnych  / uważa, że dzieci by selekcjonowały, natomiast obsługiwałaby jedna osoba/.


Wójt Gminy – uważa, że jest to świetny pomysł gdyby powstał skup surowców wtórnych.


Chmurski Stefan – przewodniczący komisji rewizyjnej – przedstawił kalkulację kosztów wody i ścieków  jaka była w 2002 roku.


Wnioskował aby koszty były naliczane brutto z podatkiem VAT.


Grzegorz Ryszard – pytanie do Wójta – czy Pan pełni funkcję Wójta czy P. Prezesa GZGK, ponieważ Pan Wójt bardzo broni Prezesa bo Pan jest  szefem, natomiast chciałby usłyszeć kiedy będzie budowa nowego ujęcia wody.


Prezes GZGK – wyjaśnił, że  z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę nowego ujęcia wody, to jeszcze w tym roku byłaby  rozpoczęta, a jeżeli nie to w przyszłym.


Grzegorz Ryszard – proponuje aby pozostawić bez zmian stawkę wody na osiedlu w Lutowiskach  do chwili wykonania nowego ujęcia wody, wniosek uzasadnia tym, że jest zła jakość wody, może wtedy szybciej Wójt zmobilizuje Prezesa do rozpoczęcia tej budowy.


Chmurski Stefan – popiera wypowiedz przedmówcy.


Surowiecka Elżbieta Radca Prawny- wyjaśniła, że przedstawione propozycje nie mogą być uwzględnione. 


Grzegorz Ryszard – jeżeli nie można wyłączyć osiedla w Lutowiskach to proponuje o wycofanie w całości Lutowisk do chwili wykonania nowego ujęcia wody.


Prezes GZGK – wyjaśnił, że jest jedno ujęcie wody w Lutowiskach, badanie wody jest przeprowadzane, które  dopuszczona wodę do spożycia. Natomiast woda w Lutowiskach  na dzień dzisiejszy wymaga dużych nakładów.


Chmurski Stefan – wyjaśnił, że nie jest to duża różnica w kalkulacji, więc  gra nie warta świeczki.


Grzegorz Ryszard – wycofuje wniosek.


Surowiecka Elżbieta – Radca Prawny – uważa, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r., więc jest jeszcze trochę czasu.


Przewodniczący Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za 1m3 stałych odpadów komunalnych. W/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Odczytał kolejny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf  na dostawę  wody i odprowadzenie ścieków „za”- 8 głosów, „wstrzymał się”- 2.


 


                   Ad.7/  Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży mieszkań w Domu Nauczyciela.


Wójt – poinformował, że Rada Gminy poprzedniej kadencji  podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży mieszkań. W miesiącu lipcu br. wpłynęło pismo od mieszkańców w sprawie sprzedaży mieszkań w Domu Nauczyciela  jeżeli nie to w przeciwnym przypadku gdyby nie doszło do sprzedaży proszą o remont tych mieszkań / jest to drugie pismo/.


Bochnia Bogdan – pyta- na jakich zasadach będzie sprzedaż tych mieszkań, jaka jest wartość, a  jakie nakłady poniósł Urząd Gminy.


Wójt Gminy – poinformował, że w tym bloku dużo zostało zrobione.


Sekretarz Gminy – odczytała uchwałę w sprawie sprzedaży mieszkań oraz zasady  sprzedaży, taką uchwałę  uchwaliła Rada poprzedniej kadencji.


Kluz Barbara – mieszkaniec tego bloku- prosi Radę o zmianę uchwały i obniżenie odpłatności  z 75%  na 10%, ponieważ w sąsiednich gminach  Rada taką bonifikatę ustaliła.


Hrabal Janina- mieszkaniec bloku- wnosi aby sprzedaż mieszkań była rozłożona na raty, ponieważ nie będzie nikogo stać na zapłacenie w całości.


Wójt Gminy – wyjaśnił, że Gmina ma duży deficyt  na ten rok, wynosi 500 tyś .zł. są też cięcia w budżecie, więc najprawdopodobniej nie będzie to możliwe.


Hrabal Janina- uważa, że mieszkańcy będą płacić podatek od nieruchomości od gruntu, więc sytuacja finansowa Gminy się polepszy.


Grzegorz Ryszard- pyta- Pan Wójt  przymierza się do sprzedaży tych mieszkań więc nasuwa się pytanie gdzie będą mieszkać nauczyciele  jeżeli  ktoś  z daleka,  nauczycieli mamy starszych i pójdą na emeryturę to kto dzieci będzie uczył, jeżeli my nie zapewniamy mieszkania.


Wójt Gminy  – wyjaśnił, że każdy powinien sobie radzić.


Chmurski Stefan- proponuje aby dać również do  sprzedaży blok, w którym znajduje się apteka są to starsze mieszkania , powinna być różnica między jednym blokiem a drugim.


Przewodniczący Rady Gminy – uważa, że p. Hrabal Janina wniosła słuszne uwagi proponuje aby punkt ten był  przełożony na następną sesję.


Radca Prawny – Surowiecka Elżbieta- wyjaśniła, że są to zasady mienia komunalnego z 2001 roku  i te zasady zbywania obowiązują wszystkich mieszkań. Natomiast wycenę robi biegły rzeczoznawca  a zasady ustala rada.


Wójt Gminy – wyjaśnił, że Dom Nauczyciela jest łatwo sprzedać, natomiast mieszkania, które znajdują się w bloku gdzie mieści się apteka jest trudniej ponieważ jest tam mieszkanie dla stomatologa i apteki, budynek jest w złym stanie technicznym.


Bochnia Bogdan – czy dla Gminy  będzie korzystna sprzedaż Domu Nauczyciela czy nie.


Wójt Gminy – wyjaśnił, że sprzedaż Domu na pewno tak, natomiast pozostałych mieszkań nie.


Bochnia Bogdan – wniosek – uważa, że Rada powinna przygotować i przedstawić  zasady.


Chmurski Stefan- wyjaśnił, że odpłatność 25% nie wynikła od radnych kiedy była uchwalana ta uchwała lecz od Zarządu Gminy poprzedniej kadencji bądź byłego Przewodniczącego Rady, który tam mieszka. Uważa , że na dzień dzisiejszy możemy nie znać ceny wartości jaka będzie za 1m2, natomiast procent bonifikaty można ustalić.


Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, że pisma tego nie widział w tej sprawie i nie wiedział  też , że Rada ma  zająć stanowisko , a pismo wpłynęło w lipcu br.


Radca Prawny Surowiecka Elżbieta- przedstawiła ustawę o gospodarce nieruchomościami, która  mówi : art.34 –  o zasadach, które dotyczą Państwa, powiatów oraz gmin, art.68  przepis ten dotyczy bonifikaty.


Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, że radni na dzisiejszej sesji nie są przygotowani do zajęcia stanowiska w tej sprawie, w związku z czym prosi o przeniesienie punktu na następną sesję i przygotowanie odpowiednich materiałów.


Radca Prawny Elżbieta Surowiecka-  uważa, że przewodniczący ma rację  należy przygotować zasady na następną sesję.


Sekretarz Gminy – przypomniała, że radni na poprzednich sesjach wnioskowali by nie sprzedawać mieszkań a wpłynęło pismo od mieszkańców Domu Nauczyciela i chodzi o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Po dłuższej dyskusji odbyło się głosowanie nad sprzedażą tych mieszkań „za”- 9 radnych, „wstrzymał się”-1.


 


                 Ad.8/  Informacja o funkcjonowaniu oświaty i kultury / szkoły, przedszkola, GOK,GBP,GZOO/.


Wójt Gminy – Podkreślił m.in. , że poprzednia P. wizytator Wota Michalina pracę oceniła na bardzo dobrą. Radni otrzymali materiały informacji oświaty i kultury.


Nahajowska Ewa- dyrektor Gimnazjum w Lutowiskach- przedstawiła informacje o funkcjonowaniu Gimnazjum/ jak załącznik do protokołu/.


Kluz Barbara – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutowiskach- przedstawiła informację o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej/ jak załącznik do protokołu/.


Drapała Ewa – dyrektor Przedszkola Gminnego w Lutowiskach - przedstawiła informacje o funkcjonowaniu Przedszkola Gminnego/ jak załącznik do protokołu/. Jak również nadmieniła, że dzięki samorządowi Przedszkole w naszej Gminie istnieje, a w wielu innych sąsiednich gminach nie.


Wójt Gminy – poinformował także ile dzieci będzie uczęszczać w roku szkolnym 2004/2005 do Przedszkola.


Kolejną informacje o funkcjonowaniu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty – przedstawiła Myhal Anna / jak załącznik do protokołu/.


Następną informację o funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiła p. dyrektor Izabela Cicha/ jak załącznik do protokołu/.


Florek Joanna – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – przedstawiła  informację o funkcjonowaniu  / jak załącznik do protokołu/.


Krukowska Beata – przewodnicząca komisji oświaty zdrowia i spraw socjalnych odczytała protokół komisji, która pozytywnie opiniuje.


Bochnia Bogdan- pyta ile osób pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury.


Cicha Izabela- dyrektor Gok-u- poinformowała, że dwie osoby plus p. Florek Piotr instruktor, który jest zatrudniony na umowę zlecenie, natomiast, zaproponowała Wójtowi aby p. Sauter  wynagrodzić dodatkowo za jej  pracę .


Wójt Gminy- wyjaśnił, że pieniędzy ubywa a pracy przybywa.


 Bochnia Bogdan – z tego co się orientuje to p. Sauter wykonuje wiele więcej zadań poza zakresem czynności, uważa, że można by było p. Sauter Jadwigę wynagrodzić chociażby w formie premii.


Chmurski Stefan- uważa,  że informacje są bardzo piękne natomiast mało się mówi o dożywianiu dzieci w szkole zwłaszcza dzieci dojeżdżających, które przychodzą bez śniadań do szkoły. Komisja rewizyjna wielokrotnie  przeprowadzała kontrolę w spawie dożywiania.


Kluz Barbara – dyrektor szkoły podstawowej – wyjaśniła, że dożywianiem dzieci zajmuje się ze świetlicy p. Marta Polechońska.


Nahajowska Ewa- dyrektor Gimnazjum- poinformowała, ile korzysta dzieci dojeżdżających w Gimnazjum dzieci dojeżdżających z dożywiania.


Myhal Anna – kierownik GZOO- poinformowała , że stołówka szkolna  dostała zapasy zimowe od sponsorów.


Krukowska Beata – podziękowała p. radnemu Chmurskiemu Stefanowi, który jest również sponsorem szkoły w Zatwarnicy.


Nowak Jarosław – kierownik Rewiru Dzielnicowych w Lutowiskach – poinformował, że prowadzi dodatkowo zajęcia w Gimnazjum podczas nie obecności nauczyciela , nadmienił, że prowadzi  drużynę OSP dla dzieci, będą prowadzone zajęcia w sali gimnastycznej / jest to praca społeczna/. Prowadzi współpracę z dyrektorami Szkół, oraz przeprowadza  rozmowy  z rodzicami.  Pragnie podziękować dyrektorom Szkół za współpracę.


Grzegorz Ryszard- poinformował, że w szkole jest zimno.


Kluz Barbara – dyrektor Szkoły Podstawowej- odpowiedziała, że szkołę trzeba ocieplić, wymienić okna oraz obniżyć strop w sali gimnastycznej to wtedy będzie ciepło. Wspomniała, że  Rada poprzedniej kadencji wiele zrobiła.


 


                   Ad. 9/  Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w  sprawie zmian w budżecie gminy, oraz wyjaśniła skąd  nastąpiła ta zmiana.


 Gessner Maria – przewodnicząca komisji rozwoju gospodarczego planowania i budżetu- odczytała pismo jakie wpłynęło z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie zwiększenia środków na zasiłki.


Komisja na swym posiedzeniu  podjęła decyzję aby wstrzymać się do chwili uzyskania środków. W/w uchwała została przyjęta „za”-8 głosów, „wstrzymał się”-2.


 


                   Ad.10/  Informację o pracy Wójta między sesjami przedstawił Wójt Gminy / jak załącznik do protokołu/. Nadmienił także, że 25 października br. jest organizowana „ biała sobota”, poinformował, że jeszcze są wolne miejsca i jeszcze można skorzystać z różnych specjalistów.


 


                   Ad.11/ Wolne wnioski i zapytania.


Wójt Gminy –  nawiązał  do rozmowy p. Przewodniczącego Rady . Poinformował, że reprezentuje całą Gminę, uważa, że działa zgodnie z prawem. Natomiast jeżeli chodzi o uchwałę dot. zwolnienia z opłat za centralne ogrzewanie jaka została podjęta i nadmieniono, że pracownik powinien być  za to zwolniony. Wyjaśnił przy tym, że zmusił p. sekretarz do napisanie tej uchwały, ponieważ uchwała zawierała  stanowisko Rady zgodne z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.


Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, że bardzo chciałby się mylić z tą wypowiedzią.


Chmurski Stefan- uważa, że powinniśmy się zastanowić i powiedzieć sobie prosto w oczy, a nie wierzyli w ludzkie plotki wtedy może byłoby mniej plotek.


Nowak Jarosław – występuje jako wyborca - nadmienił, że jeżeli chodzi o plotki  to niestety zawsze były są i będą. Policja też na tym samym wózku jedzie co Rada, odczucia p. Przewodniczącego są takie jakie są. Uważa, że powinny się odbywać spotkania z wyborcami ponieważ  mieszkańcy tego chcą.


- na dzisiejszej sesji jest sprawa sprzedaży mieszkań  dyskusja na ten temat jest obszerna a temat nie załatwiony do końca,  w związku z czym nasuwa się odpowiedz „jak nas widzą tak nas piszą.   


Grzegorz Ryszard – pytanie kieruje do p. Nowaka Jarosława – jak Pan widzi my radni siedzimy po jednej stronie  stołów a p. Wójt, Sekretarz oraz P. Radca Prawny po drugiej stronie  i mówi się co innego na radzie a robi się inaczej. Jestem radnym nie tylko na osiedlu lecz też na Skorodnym i Smolniku  i obietnice przed wyborami też były. Pytanie co myśmy jako Rada zrobili przez rok czasu  dla społeczeństwa,  nic , w związku z czym proponuję aby radę rozwiązać.


Wójt Gminy –  odpowiedział, że  może do końca kadencji obietnice się spełnią.


Nowak Jarosław – wyborca – w odpowiedzi na pytanie radnego Grzegorza Ryszarda- słowa krytyki czynią cuda. 


Chmurski Stefan- nawiązał do wcześniejszych  oraz ostatniego protokołu  komisji rewizyjnej dotyczy głównie przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakład budżetowy nadmienił, że w tym przypadku nie chodzi o zwolnienie kadry, lecz o przekształcenie. Uważa, że  ten temat powinien być poddany pod głosowanie.


Surowiecka Elżbieta Radca Prawny – jeżeli chodzi o przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakład budżetowy  to w pierwszej kolejności potrzebą jest zlikwidować GZGK, a potem można powołać uchwałą Rady Gminy zakład budżetowy.


Przewodniczący Rady Gminy – pytanie do Radcy Prawnego- uważa, że wniosek można przyjąć.


Zacha Andrzej –  nie rozumie, co nam da przekształcenie zakładu,  czy gmina zarobi coś na tym.


Chmurski Stefan – zwrócił uwagę na duże zadłużenie GZGK za przykład podał: / był nie zapłacony gaz przez GZGK oraz prąd/ to wtedy szybko trzeba było wziąć kredyt i szybko zapłacić.


Zacha Andrzej – nadal pyta co to nam da to przekształcenie.


Gessner Maria- wtedy bezpośredni nadzór nad zakładem budżetowym  miałby Wójt.


Wójt – była to  opieszałość ludzi w płatnościach m. in. za centralne ogrzewanie.


Bochnia Bogdan – odnośnie p. Zielińskiego- Panie Wójcie mówi Pan bzdury Pan mówi o opieszałości  ludzi jeszcze,  w końcu dojdzie do tego, że komisja będzie Prokuratorem trochę trzeba  patrzeć  na ręce. Ja osobiście mogę wystąpić z komisji.


Chmurski Stefan – skierował pytanie do Wójta- proszę nie mylić pojęć, komisji cały czas chodzi o zapłacenie gazu butlowego, a nie gazu do centralnego ogrzewania a Pan kłamie i zarzuca komisji. Panie Wójcie był Pan Nadleśniczym w Nadleśnictwie Stuposianach  doskonale Pan znał sprawę w jakim stanie są te urządzenia, które  Nadleśnictwo przekazało dla Gminy a Gmina przekazała dla GZGK.


Przewodniczący Rady Gminy – proponuje aby wniosek był przegłosowany kto jest za powstaniem Zakładu budżetowego .


Chmurski Stefan – w odpowiedzi p. Przewodniczącemu przed chwilą P. Radca Prawny poinformowała, że w pierwszym rzędzie musi być likwidacja zakładu GZGK a potem powołanie Zakładu Budżetowego.


Wójt – wyjaśnił, że aby rozwiązać GZGK to muszą być wszelkie zaległe i bieżące zaległości zapłacone, wtedy możne nastąpić likwidacja.


Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – poinformował orientacyjnie o zadłużeniu Zakładu m.in. – ogólne zobowiązanie jest około 45ooo zł. plus 100000 zł kredytu, zaś zobowiązania odbiorców około 95ooo zł. bez odsetek.


Po dłuższej dyskusji odbyło się głosowanie nad likwidacją zakładu „za”- 5 głosów, „wstrzymał się”-3, „przeciw”-2.


Grzegorz Ryszard- pyta – jak został zwolniony p. Zieliński i czy sprawa została oddana do Prokuratury.


Bochnia Bogdan – pytanie do radnego Zachy Andrzeja-  jak  zakończyła się sprawa sprzedaży mieszkań w Wołosatym.


Zacha Andrzej – miało być napisane pismo z Rady do Starostwa Powiatowego i do tej pory nie otrzymałem tego pisma.


    


                   Ad.12/ Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim obecnym za udział w obradach sesji.


 


Na tym protokół zakończono i podpisano.


Protokołowała : Sandecka Urszula


 

 

Opublikowane przez: Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2004-02-18 10:28:09.
Data wprowadzenia: 2004-02-18 10:28:09
Opublikowane przez: Marcin Stański