Organizacje Pozarządowe

Organizacje Pozarządowe

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Lutowiska
w sprawie trybu powoływania członków Gminnej
Rady Pożytku Publicznego w Lutowiskach oraz
organizacji i trybu jej działania

Zgodnie z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz uchwałą nr V/21/2011 Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Lutowiska w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Lutowiskach oraz organizacji i trybu jej działania.

Zaproponowana uchwała określa zasady tworzenia i funkcjonowania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącej organ konsultacyjny i opiniodawczy dla organów gminy, w zakresie realizacji zadań leżących w sferze pożytku publicznego.

Uwagi i propozycje dotyczące projektu uchwały należy składać w formie pisemnej
(z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 12.11.2015 r. – 19.11. 2015 r.

Projekt Uchwały

Formularz uwag

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2015-11-12 13:19:16 | Data modyfikacji: 2015-11-12 13:44:45.
 
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutowiska z OPP za rok 2015

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2016-05-24 12:33:33 | Data modyfikacji: 2015-11-12 13:44:45.
 
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lutowiska z OPP za rok 2016

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-06-29 12:21:49 | Data modyfikacji: 2015-11-12 13:44:45.

Zobacz:
   Program współpracy
   Konkursy
   Zakończone konkursy
   Wyniki Konkursów
Data wprowadzenia: 2017-06-29 12:21:49
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Lutowiska
ul. Lutowiska 14
38-713
Wójt Gminy
Krzysztof Jacek Mróz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 461-00-13 [centrala]
Fax: (+48 13) 461-02-34
e-mail: gmina@lutowiska.pl