Organizacje Pozarządowe

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-08-09 14:44:10.
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy
Lutowiska z organizacjami pożytku publicznego na
rok 2019

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 13.11.2018 r. – 21.11. 2018 r.

Projekt programu

Formularz uwag

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-11-13 18:55:18.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2017
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2017

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-06-18 12:18:46.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.

1. Kandydatami na członków komisji mogą być:
a) członkowie organizacji pozarządowych
b) członkowie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
c) osoby wskazane przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, nie będące ich członkami, posiadające stosowne pełnomocnictwo.
2. Zgłoszenia powinny zawierać:
a) dane organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
b) dane kandydata na członka komisji
c) przedmiot działalności statutowej organizacji
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
e) datę i podpis osoby zgłaszającej
f) pieczęć organizacji.
3. Wzór formularza zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej można pobrać ze strony internetowej www.lutowiska.pl lub otrzymać bezpośrednio
w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.
4. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:
Zgłoszenia można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 2 lutego 2018 r.

 Formularz zgłoszenia

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2018-01-16 12:48:57.
 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-11-08 14:11:14.
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy
Lutowiska z organizacjami pożytku publicznego na
rok 2018

Wójt Gminy Lutowiska zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Lutowiska oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez wspieranie wykonania tych zadań.


Uwagi i propozycje dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej (z wykorzystaniem formularza uwag), osobiście w Urzędzie Gminy Lutowiska (sekretariat), drogą pocztową lub elektronicznie na adres e-mail: gmina@lutowiska.pl Termin zgłaszania uwag: 30.10.2017 r. – 7.11. 2017 r.

Projekt programu

Formularz uwag

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-10-30 09:47:23 | Data modyfikacji: 2017-10-30 09:49:31.

Zobacz:
 Program współpracy .  Konkursy .  Zakończone konkursy .  Wyniki Konkursów . 
Data wprowadzenia: 2017-10-30 09:47:23
Data modyfikacji: 2017-10-30 09:49:31
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański