2003

UCHWAŁA Nr III/14/02
Rady Gminy Lutowiska
z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie budżetu gminy Lutowiska na 2003 rok

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt 9 lit. „d”, lit. „i” , pkt. 10, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 109 ust. 1, art. 122, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1 014 z późn. zm. ) Rada Gminy Lutowiska uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 3 799 881 zł w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 366 921 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 4 250 564 zł w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 366 921 zł

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 450 683 zł.

4. Ustala się spłatę rat pożyczek w wysokości 51 570 zł

5. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 502 253 zł w tym deficytu budżetu w wysokości 450 683 zł ustala się kredyt bankowy.

6. Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w plano-wanych dochodach w wysokości 502 253 zł, w tym deficytu w wysokości 450 683 zł oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł.

§ 3

Ustala się plan przychodów środka specjalnego przy Przedszkolu Gminnym w wyso-kości 13 500 zł i wydatków w wysokości 13 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 18 000 zł i wydatków w wysokości 18 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 45 000 zł i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2003 na kwotę 45 000 zł.

§ 6

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 108 400 zł

- Gminny Ośrodek Kultury – 79 800 zł

- Biblioteka - 28 600 zł

§ 7

Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3 800 zł , w tym:

- na dofinansowanie Gazety Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych – 2 800 zł

- na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Żurawicy - 1 000 zł

§ 8

Ustala się dotacje dla Klubu Sportowego „ OTRYT – I ” w Lutowiskach w wysokości 4 480 zł i dla Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych „ Promyk Nadziei ” w wysokości 1 200 zł

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej

b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości 502 253 zł

c) do zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 502 253 zł i spłat rat pożyczek w wysokości 51 570 zł

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 pełny tekst uchwały dot. budżetu na 2003 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2003-02-14 14:31:00 | Data modyfikacji: 2005-07-05 17:12:37.
Data wprowadzenia: 2003-02-14 14:31:00
Data modyfikacji: 2005-07-05 17:12:37
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański